Utilstrækkeligt samtykke til røntgenoptagelse

Tandlæge får kritik for ikke at indhente tilstrækkeligt samtykke fra den ene forælder til en mindreårig inden røntgenoptagelse. Da der var kendt uenighed mellem forældrene ift. røntgenoptagelse, burde der indhentes samtykke fra begge forældre.

Sagsnummer:

23DNU06

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2023

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • tandlæge ,   Kommunale Tandpleje, for indhentelse af informeret samtykke den 16. september 2019.

Det betyder, at tandlæge ikke indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at tandlæge ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af på Tandklinikken , den 16. september 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der blev taget røntgenbilleder af s tænder, uden at der forinden blev indhentet samtykke fra , der både telefonisk og skriftligt til tandplejen hhv. den 21. maj 2019 og den 9. september 2019 havde meddelt, at der ikke blev givet samtykke til røntgenoptagelse.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 16. september 2019 blev 11-årige set i konsultation hos tandlæge på tandklinikken sammen med sin mor. Det fremgår, at patient og forældre accepterede behandlingen, herunder optagelse af røntgen af enkelte tænder.

har i sin klage oplyst, at han henvendte sig telefonisk den 21. maj 2019 og skriftligt den 9. september 2019 til Tandklinikken for at få skrevet i journalen, at han ikke gav samtykke til røntgenoptagelser af s tænder. Af journalen fremgår det den 21. maj 2019; ”Far vil gerne give samtykke hver gang der skal tages røntgen” og den 9. september 2019 ”Far kan ikke give samtykke til flourbehandling og røntgen”. Af noterne til journalnotat af 9. september 2019 fremgår det, at der var modtaget en sikker forsendelse fra , med ordlyden ”For en god ordens skyld vil jeg indskærpe, at jeg på nuværende tidspunkt ikke har givet samtykke til behandling af . Hvis der står andet i jeres system, vil jeg gerne have besked og rette det hurtigst muligt. I har dermed kun lov til at udføre som nævnt i § 3; at indkalde børn i klassen til undersøgelse, at foretage undersøgelse uden brug af røntgen, at give mundhygiejneinstruktion og at foretage afpudsning og tandrensning”.

Det fremgår af klagen, at s forældre har fælles forældremyndighed.

Tandlæge har oplyst, at da s forældre var samboende på behandlingstidspunktet, skal der ikke indhentes samtykke fra begge forældre, og at hun vurderede det som tilstrækkeligt, at der blev givet samtykke fra moderen, som var med til konsultationen den 16. september 2019.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-personers sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår af sundhedslovens § 17, stk. 1, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Modsætningsvist fremgår det af sundhedslovens §17, at forældremyndighedens indehaver skal give samtykke til behandling, hvis patienten er under 15 år, da det er forældremyndighedens indehaver, der kan handle på barnets vegne, jf. forældreansvarslovens § 2, stk. 1.

Det fremgår desuden af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., punkt 2, at det er forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke til behandlingen, hvis patienten er under 15 år.

Disciplinærnævnet bemærker, at der ikke i sundhedslovgivningen udtrykkeligt er taget stilling til, hvornår behandling kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Forældreansvarsloven indeholder regler om forældremyndighedshavernes beslutninger vedrørende barnets forhold. Gældende ret på sundhedsområdet må derfor findes ved at fortolke sundhedslovens regler i lyset af reglerne i forældreansvarsloven.

Det fremgår af forældreansvarslovens § 3, stk. 1, at væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold kræver enighed mellem forældrene, hvis der er fælles forældremyndighed.

Det fremgår af forældreansvarsvejledningen, at væsentlige beslutninger, som forældremyndighedens indehavere skal være enige om, er defineret som forhold, der må anses for så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Der nævnes som eksempel væsentlige lægelige indgreb samt væsentlig medicinsk behandling.

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at en sundhedsperson ikke har ret til at følge den ene forældremyndighedsindehavers ønske om, at et barn under 15 år skal undergå en almindelig lægelig undersøgelse eller behandling, selvom der er et sundhedsfagligt behov herfor, når sundhedspersonen samtidig er bekendt med, at der er uenighed mellem forældremyndighedsindehaverne om, hvorvidt barnet skal have foretaget den pågældende undersøgelse eller behandling.

Der bør sikres samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere, når der er en kendt uenighed mellem forældremyndighedsindehaverne i forhold til en behandling af et barn under 15 år, fordi det så konkret ikke længere kan siges at være en ikke-væsentlig beslutning.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere indhentelsen af informeret samtykke forud for røntgenoptagelsen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge inden behandlingen burde have indhentet samtykke fra s far, da der var en kendt uenighed mellem forældremyndighedens indehavere i forhold til beslutningen om røntgenoptagelse. Tandlæge var bekendt med, at s far, der havde del i forældremyndigheden, telefonisk den 21. maj 2019 og skriftligt den 9. september 2019 havde gjort tandplejen opmærksom på, at han som far til ikke kunne give samtykke til røntgenoptagelse.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at den omstændighed, at der var en kendt uenighed mellem forældrene om, hvorvidt der måtte optages røntgen af s tandsæt, betød, at der var tale om en væsentlig beslutning for forældrene, hvorfor behandlingen krævede samtykke fra begge forældre.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af på tandklinikken , den 16. september 2019.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold

Bekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020 af forældreansvarsloven:

 • § 3, stk. 1, om væsentlige beslutninger

Bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske:

 • § 2 om udtrykkeligt samtykke til røntgenoptagelser

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9047 af 24. januar 2017 om forældremyndighed og barnets bopæl

 • Punkt 2.3.1. om beslutningsbeføjelser ved fælles forældremyndighed