Fejlordination af Sertralin

Praktiserende læge får kritik for ordination af Sertralin, da lægen ikke foretog EKG forud for ordinationen og for at ordinere Sertralin efter behov, da det skal tages fast. Lægen får også kritik for ikke at have informeret om mulige bivirkninger.

Sagsnummer:

23DNU19

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • praktiserende læge (aut. ID ), , for behandlingen den 18. marts og 22. marts 2022.
 • praktiserende læge (aut. ID ), , for indhentelse af informeret samtykke den 18. marts 2022.

Det betyder, at praktiserende læge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at praktiserende læge ikke indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge hos , den 18. marts og 22. marts 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at fik ordineret Sertralin uden forudgående diagnosticering, blodprøver og hjertekardiogram.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. marts 2022 blev 36-årige tilset af praktiserende læge , idet han havde henvendt sig grundet en stressreaktion dagen før. Der blev optaget sygehistorie, drøftet hans familiehistorie med stress samt noteret, at han havde en tid ved psykolog en uge senere. Der blev ordineret 25 mg Sertralin ved behov.

Den 22. marts 2022 blev han igen tilset af praktiserende læge , idet han var utryg ved at tage det efter at have læst indlægssedlen og talt med andre, der havde taget det. Han blev informeret om bivirkninger ved behandlingen og opfordret til at stoppe med behandlingen ved ubehag eller bivirkninger og søge læge ved betydende bivirkninger.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ikke blev diagnosticeret, fik taget blodprøver eller EKG forud for ordination af Sertralin.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra indklagede , at han vurderede s kardiale risikoprofil forud for ordinationen.

Det fremgår af journalen, at ordinationen blev lavet på baggrund af panikangst.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og praktiserende læge om, hvorvidt blev diagnosticeret og fik foretaget blodprøver og et EKG forud for ordinationen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at praktiserende læge diagnosticerede med panikangst og foretog en vurdering af hans kardiale risikoprofil forud for ordinationen. Disciplinærnævnet finder dog ikke grundlag for at fastslå, at der blev foretaget EKG forud for ordinationen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserende læge ikke foretog tilstrækkelige forundersøgelser forud for ordination af Sertralin til . Det er nævnets vurdering, at der var indikation for at ordinere Sertralin, men forud for ordinationen burde der have været sikret et aktuelt EKG. Ved ordination af Sertralin bør der ifølge nationale vejledninger foretages en vurdering af patientens kardiale risikoprofil samt foreligge et aktuelt EKG. Det er nævnets vurdering, at praktiserende læge sikrede en vurdering af patientens kardiale risikoprofil, men ikke et aktuelt EKG.
 • at praktiserende læge ikke ordinerede Sertralin til på relevant vis, idet han udskrev 25 mg Sertralin ved behov. Sertralin er et præparat, der skal tages fast i samme daglige dosis, og hvor der må forventes en ventetid på nogle uger, før den fulde effekt mærkes. Det er således ikke i overensstemmelse med praksis at anvende Sertralin efter behov, idet patienten aldrig vil opnå den angstdæmpende/antidepressive effekt, men risikoen for at mærke bivirkninger vil være stor.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 18. marts til den 22. marts 2022 på .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at praktiserende læge ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af , den 18. marts og 22. marts 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for ordinationen af Sertralin den 18. marts og 22. marts 2022.

SAGSFREMSTILLING

Den 18. marts 2022 blev 36-årige ordineret Sertralin grundet en stressreaktion dagen før. Der blev optaget sygehistorie, drøftet hans familiehistorie med stress samt noteret, at han havde en tid ved psykolog en uge senere.

Den 22. marts 2022 blev han igen tilset af praktiserende læge , idet han var utryg ved at tage Sertralin efter at have læst indlægssedlen og talt med andre, der havde taget det. Han blev informeret om bivirkninger ved behandlingen og opfordret til at stoppe med behandlingen ved ubehag eller bivirkninger og søge læge ved betydende bivirkninger.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Det fremgår af klagen, at ikke fik tilstrækkelige oplysninger om medicinen og en plan for anvendelsen eller information om bivirkninger ved anvendelsen af medicinen.

Det fremgår ikke af journalen fra den 18. marts 2022, at der blev givet informationer om medicinen eller givet samtykke til ordinationen. Det fremgår derimod af journalen fra den 22. marts 2022, at der blev givet information om bivirkninger, samt givet samtykke hertil.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at der ikke blev indhentet informeret samtykke den 18. marts 2022, men den 22. marts 2022.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge for indhentelsen af informeret samtykke den 18. marts 2022.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserende læge ikke sikrede sig et tilstrækkeligt informeret samtykke fra forud for ordination af Sertralin den 18. marts 2022. Han burde have sikret, at var informeret om mulige bivirkninger og komplikationer til behandlingen. Det er nævnets vurdering, at burde have været informeret om alvorlige bivirkninger til medicinen, herunder en risiko for arytmi.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for ordination af Sertralin til den 18. marts 2022 på .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger