×

Disciplinærnævnets opbygning og sammensætning

Opdateret 6. september 2018

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er oprettet i 2011, og nævnets virksomhed reguleres af bekendtgørelsen af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Disciplinærnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager, der er en institution under Sundheds- og ældreministeriet.

Disciplinærnævnet er en uvildig myndighed, der er uafhængigt af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift. Når nævnet træffer afgørelser deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Nævnet består for tiden af én formand, 2 næstformænd og 86 medlemmer. Sundheds- og Ældreministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. For hvert fagligt område beskikker ministeren et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede. Nævnets lægmandsrepræsentanter beskikkes af ministeren efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for alle nævnsmedlemmerne, ligesom de naturligvis også er underlagt tavshedspligt.

Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af formanden eller en næstformand, 2 lægmandsrepræsentanter og 2 repræsentanter for den gruppe af sundhedspersoner sagen vedrører. Nævnet skal, hvor medlemmer undtagelsesvis ikke har kunnet give møde, ved behandlingen af den enkelte sag som minimum bestå af 3 medlemmer, nemlig af formanden eller en næstformand og en lægmandsrepræsentant og en faglig repræsentant. Disciplinærnævnets møder er ikke offentlige. Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Eventuelle dissenser fremgår direkte af nævnets afgørelse.

Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Formænd og næstformænd indstillet af sundhedsministeren:

Formand for nævnet:
Landsdommer Steen Mejer

Næstformænd for nævnet:
Dommer Lene Hjerrild
Dommer Bo Rasmussen

Medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer:

Janne Sander
Per Jacobsen
Keld Overgaard Jensen 
Ingelise Svendsen

Medlemmer indstillet af Forbrugerrådet:

Anita Barbesgaard
Regitze Buchwaldt
Klaus Melvin Jensen
Per Jensen

Medlemmer indstillet af patientforeningernes paraplyorganisation Danske Patienter:

Birthe Byskov Holm
Inger Duus Nielsen
Kaja Brolykke Eiding
Thorkil Kjær

Medlemmer indstillet af Lægeforeningen:

Flemming Bjerrum
Tove Holm
Anja Ulrike Mitchell
Josephine Obel
Marius Stig Andersen
Holger Fausbøll Mosbech
Jette S. Hoffmann-Petersen
Jens-Ove Schmidt
Stine Sloth
Mette Worsøe
Hans Peter Henriksen

Medlemmer indstillet af Tandlægeforeningen:

John Orloff
Ane Juul

Medlemmer indstillet af De Offentlige Tandlæger:

Birgit Susanne Jagd Klausen
Lars Høvenhoff

Medlemmer indstillet af Dansk Sygeplejeråd:

Kirsten Damgaard Bisgaard
Anne Bondesen
Telse Hübertz
Merete Kjærsgaard Kristensen
Karsten Margon Madsen

Medlemmer indstillet af Jordemoderforeningen:

Alice Borgen
Anne Vils Pedersen
Camilla Bruheim
Christina Flems

Medlemmer indstillet af Ergoterapeutforeningen:

Tina Nør Langager
Ulla Garbøl

Medlemmer indstillet af Danske Fysioterapeuter:

Vibeke Laumann Hartlev
Brian Errebo-Jensen

Medlemmer indstillet af Dansk Psykologforening:

Birgitte Bräuner Jensen
Tine Wøbbe

Medlemmer indstillet af Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter:

Mette Bergmann
Pia Sølvsten Andersen

Medlemmer indstillet af Foreningen af Kliniske Diætister:

Randi Tobberup
Mette Pedersen

Medlemmer indstillet af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere:

Flemming Mogens Finøen

Medlemmer indstillet af Tandteknikerforeningen:

Carsten Berggren Flindt

Medlemmer indstillet af Dansk Kiropraktor-Forening:

Hanne Nøddeskou-Fink
Grethe Thøstesen

Medlemmer indstillet af Danmarks Optikerforening:

Birger Borch Larsen

Medlemmer indstillet af Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne:

Peter Smaakjær

Medlemmer indstillet af Dansk Tandplejerforening:

Elisabeth Gregersen
Helle Svensson

Medlemmer indstillet af S.I.K. (Grønland):

Ludvig Larsen
Hansine Thorin

Medlemmer indstillet af Foreningen af Radiografer:

Jakob Heise
Charlotte Graungaard Falkvard

Medlemmer indstillet af Danmarks Apotekerforening:

Ulla Poulsen
Inga Vilstrup

Medlemmer indstillet af Farmakonomforeningen:

Birte Nissen
Christina Durinck

Medlemmer indstillet af Pharmadanmark:

Farmaceuter:
Linda Jeffery
Elias Chehaiber Mogensen

Medlemmer indstillet af Danske Bioanalytikere:

Else-Marie Fischer
Karen Nørgaard

Medlemmer indstillet af 3F – Fagligt Fælles Forbund:

Ambulancebehandlere:
Karsten Jakobsen
Jacob Bonne Guldberg

Medlemmer indstillet af Danske Bandagister:

Gert Bräutigam
Jeannie Mathiesen

Medlemmer indstillet af FOA – Fag Og Arbejde:

To plejere:

Hanne Halskov
Jytte Andreasen

To sygehjælpere:
Vibeke Haumann Jensen
Marianne Lübbers Søndberg

To plejehjemsassistenter:
Anders Jensenius Møller
Jean Petersen

Fire social- og sundhedsassistenter:
Dorrit Knudsen
Anni Schacht
Gitte Oustrup Dyhr
Marianne Jensen

To ambulancebehandlere:
Henrik Rahe
Kristian Stefansen