×

Sådan behandles din sag

Opdateret 16. juli 2018

Nedenfor kan du læse om, hvordan Ankenævnet for Patienterstatningen behandler din sag.

Klik på pilene for at læse mere


 

Når vi modtager din anke

Når vi modtager din anke, opretter vi en sag og undersøger, om klagefristen er overholdt.

Vi beder også om dit samtykke til, at vi kan indhente relevante oplysninger, hvis du ikke allerede har samtykket i forbindelse med selve anken.

Vi modtager sagens akter fra Patienterstatningen

Hvis du har flere oplysninger

Hvis du har flere bemærkninger eller oplysninger, der skal indgå i sagen, er det vigtigt, at du sender dem hurtigst muligt, så materialet kan nå at indgå i forberedelsen af sagen.

Hvis vi derudover mangler relevante oplysninger i sagen, indhenter vi dem. Det kan f.eks. være journaler fra sygehus eller læge, akter fra din kommune eller oplysninger fra dig.

Når sagen er oplyst, hører du ikke mere fra os, før din sag er afgjort af ankenævnet.

Forberedelse af din sag

Når din sag er oplyst, gennemgår sekretariatet den. I de fleste tilfælde forelægger vi også din sag for en intern lægekonsulent, der er en erfaren speciallæge. Udtalelsen er vejledende for ankenævnet.

Sådan afgøres din sag

Ankenævnet for Patienterstatningen afgør din sag på et møde.  

Ankenævnet består af følgende medlemmer:

 • En formand eller næstformand (dommer),
 • To sagkyndige udpeget af Sundhedsstyrelsen,
 • Et medlem udpeget af regionsrådene i forening,
 • Et medlem udpeget af KL (Kommunernes Landsforening),
 • Et medlem udpeget af Forsikring & Pension,
 • Et medlem udpeget af Advokatrådet,
 • Et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk,
 • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer og
 • Et medlem udpeget af Danske Patienter.

Er alle ankenævnsmedlemmer ikke enige, afgør flertallet sagen. Møderne er ikke offentlige, så du kan derfor ikke deltage.

Din sag kan blive udsat, hvis ankenævnet f.eks. har behov for flere oplysninger.

I nogle tilfælde er det formanden alene, der afgør din sag på ankenævnets vegne. Det betyder som regel, at sagsbehandlingstiden er lidt kortere.

Når din sag er afgjort

Når din sag er afgjort, sender vi dig afgørelsen til dig via E-boks. Afgørelsen sendes elektronisk, da al skriftlig kommunikation fra det offentlige til borgere skal foregå digitalt til din E-boks, med mindre du er undtaget fra E-boks.

Det fremgår af afgørelsen, hvad ankenævnet har lagt vægt på, og hvilke regler sagen er afgjort efter.

Har vi indhentet en udtalelse fra ankenævnets lægesagkyndige, kan du få udtalelsen, når din sag er afgjort. Det gælder også, selvom udtalelsen er et internt notat.

Din afgørelse

Din afgørelsen kan have forskellige udfald. 

Ankenævnet kan: 

 • stadfæste Patienterstatningens afgørelse, dvs. ankenævnet når frem til samme resultat som Patienterstatningen,
 • helt eller delvist ændre Patienterstatningens afgørelse, f.eks. forhøje eller nedsætte erstatningen.
 • hjemvise sagen, som derfor skal behandles på ny af Patienterstatningen eller
 • afvise sagen, f.eks. hvis du har anket for sent.

Ankenævnet kan også ændre Patienterstatningens tidligere afgørelser, selv om du eller sagens øvrige parter ikke har klaget over dem.

Sagsbehandlingstid

Vi behandler din sag hurtigst muligt.

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid på grund af ankenævnets ressourcer, og den tid det tager at undersøge sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har de sidste år været cirka seks måneder, men den kan godt blive længere.

Andet

Sagens gang

Nedenfor kan du se sagsbehandlingens faser, og hvornår du kan forvente at høre fra os.