×

Klag over behandling hos privatpraktiserende tandlæger

Opdateret 26. marts 2019

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privat praktiserende tandlæge, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt

Du kan ligeledes sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.
  • Herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • Regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • Akut undersøgelse og behandling

Sådan klager du

Du finder det digitale klageskema på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID. Du får mulighed for at printe og gemme en kopi af hele din klage, når du har udfyldt skemaet.

Du skal som udgangspunkt anvende det digitale klageskema, medmindre du er fritaget.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på hjemmesiden nemid.nu. Er du fritaget fra Digital Post, er du også fritaget fra at bruge det digitale klageskema.

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte os eller en patientvejleder. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Du kan være fritaget fra det digitale klageskema

Du kan blive fritaget fra at skulle sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, enten hvis du allerede er fritaget fra digital post i din kommune, eller hvis du ikke kan få NemID.

Du kan også blive fritaget, hvis du ikke kan bruge en computer, fx pga. fysisk eller psykisk sygdom, særlige handicaps, alder eller manglende IT-kompetence. Socialt udsatte borgere, hjemløse og borgere med sproglige vanskeligheder kan også blive undtaget fra kravet om at bruge det digitale klageskema.

Hvis du mener, at du ikke er i stand til at sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, kan du sende klagen med almindelig post til Styrelsen for Patientklager, Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N. I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at du ikke kan klage digitalt. Det er styrelsen, der afgør, om du kan blive fritaget fra at sende din klage digitalt.

Du kan få hjælp og vejledning ved at kontakte en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Hvis du klager på vegne af en anden

Når du klager på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt fra denne person til at klage til Styrelsen for Patientklager.

Når du logger på med dit NemID i det digitale klageskema, bliver du derfor bedt om at tilføje fuldmagten (et dokument), førend du kan fortsætte med at udfylde klageskemaet.

Har du ikke allerede en fuldmagt, kan du bruge denne blanket. Husk underskrift fra den person, der giver dig fuldmagt.

Hvem skal afgøre din sag?

Du skal vælge hvilken myndighed, der skal afgøre din sag, når du klager over sundhedsfaglig behandling. Dit valg har betydning for, om eventuel kritik rettes mod et behandlingssted eller mod en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Du har to valgmuligheder:

 • Vælg at få din sag afgjort af Styrelsen for Patientklager, hvis du vil klage over behandlingsstedet.
 • Vælg at få din sag afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du vil klage over en eller flere konkrete sundhedspersoner. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne.

Disciplinærnævnet kan kun behandle klager over autoriserede sundhedspersoner og visse persongrupper. Styrelsen kan derimod behandle klager over sundhedsfaglige forhold, uanset om fejlen er begået af en sundhedsperson eller fx en sekretær eller en klinikassistent.

Styrelsen for Patientklager kan kun behandle klager over sundhedsfaglige forhold, hvor det offentlige har betalt for en del af behandlingen. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af regningen fra tandlægeklinikken, at en andel er blevet betalt af den offentlige sygesikring.

Hvis din klage ikke kan blive behandlet af den myndighed, du ønsker, skriver vi til dig og forklarer hvorfor.

Du kan læse mere om dine valgmuligheder i pjecen Hvem skal afgøre din sag?

Kan klagen behandles begge steder?

Som udgangspunkt afgør enten Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn din klage. Du kan ikke få din klage behandlet af begge myndigheder samtidig.

Hvis du vælger, at disciplinærnævnet skal behandle din klage, kan du ikke bagefter få samme klage behandlet af Styrelsen for Patientklager.

Vælger du dog først at få din klage behandlet af Styrelsen for Patientklager – og udtaler styrelsen kritik af at eller flere forhold i din klage – kan du bagefter bede disciplinærnævnet om at behandle forholdene. Du skal blot være opmærksom på forældelsesfristerne.

Hvad er forskellen på en styrelsessag og en disciplinærnævnssag?

Styrelsen for Patientklager er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det betyder, at uanset om du vælger at få din sag afgjort af styrelsen eller af disciplinærnævnet, vil din sag altid blive behandlet af styrelsens juridiske sagsbehandlere og sagkyndige konsulenter. Forskellen ligger i, hvem der træffer selve afgørelsen.

Vælger du at få din sag afgjort af Styrelsen for Patientklager, træffer en sagsbehandler afgørelsen.

Vælger du disciplinærnævnet, bliver afgørelsen truffet af nævnet – typisk på et nævnsmøde med to repræsentanter for patienterne og to sundhedsfaglige uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager kan resultere i:

 • ikke-kritik af behandlingsstedet
 • kritik af behandlingsstedet
 • tilbagebetaling af honoraret, omgørelse eller betaling for omgørelse
 • kritik af behandlingsstedets tilsidesættelse af din ret til et skriftligt uspecificeret prisoverslag, regelmæssig indkaldelse til kontrol og akut undersøgelse og behandling.

Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en styrelsessag og Sagsgangen i en rettighedssag.

En afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan resultere i:

 • ikke-kritik af sundhedspersonen
 • kritik af sundhedspersonen
 • alvorlig kritik (indskærpelse) af sundhedspersonen og mulig politianmeldelse
 • offentliggørelse af afgørelsen på styrelsens hjemmeside og Sundhed.dk, hvis sundhedspersonen får alvorlig kritik eller gentagne gange er blevet kritiseret af disciplinærnævnet.
 • tilbagebetaling af honoraret, omgørelse eller betaling for omgørelse

Du kan læse mere i pjecen Sagsgangen i en disciplinærnævnssag.

Besigtigelse

Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan beslutte, at der skal foretages besigtigelse af det udførte eller manglende tandlægearbejde.

Den tandlæge som har udført arbejdet, vil ved besigtigelsens start få mulighed for at udpege det udførte tandlægearbejde, hvorefter tandlægen skal forlade besigtigelsen.

Forlig

Et forlig betyder, at du indgår en aftale med den indklagede tandlæge om, at tandlægen for eksempel tilbagebetaler honoraret for den påklagede behandling mod, at klagesagen afsluttes endelig.

Adgangen til at indgå et forlig med hjælp fra Styrelsen for Patientklager, er begrænset til sager, hvor du klager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en eller flere sundhedspersoner.

Hvis du i klageskemaet har oplyst, at du ønsker at indgå et forlig, vil vi tage kontakt til tandlægen, som vil få en frist til at kontakte dig, med henblik på indgåelse af en forligsaftale.

Hvis tandlægen selv oplyser, at vedkommende er interesseret i at indgå et forlig, vil du få en frist til at kontakte tandlægen, med henblik på indgåelse af en forligsaftale.

Hvis der herefter indgås en forligsaftale, vil sagen blive endelig afsluttet, og der vil ikke være mulighed for efterfølgende af få sagen genoptaget.

Hvis du klager over et behandlingssted, skal du selv tage kontakt til behandlingsstedet, hvis du ønsker at indgå et forlig. Hvis i herefter indgår et forlig, vil det ikke automatisk betyde, at klagesagen afsluttes. Hvis du på baggrund af forligsaftalen ønsker at frafalde din klage, skal du kontakte Styrelsen for Patientklager. Det er muligt efterfølgende at få sagen genoptaget, såfremt du overholder forældelsesfristerne.

Hvad er fristen for at klage?

Forældelsesfristerne betyder, at en klage skal være indsendt, inden der er gået to år, efter patienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over.

Det skal dog ske senest fem år efter den dag, hvor forholdet, der klages over, fandt sted.

Får du medhold i din klage til Styrelsen for Patientklager, og klager du bagefter til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, bliver forældelsesfristerne forlænget med den tid, styrelsen brugte på klagesagen.

Har du spørgsmål?

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder og hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Du er også velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientklager for telefonisk vejledning om, hvordan du kan klage.

Du kan altid sende din klage til Styrelsen for Patientklager via hjemmesiden borger.dk eller til dit regionale patientkontor, hvis du er i tvivl om, hvem der skal behandle din klage. Styrelsen for Patientklager eller patientkontoret vil så sørge for, at din klage bliver sendt til den rette modtager.

Dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesloven

Når vi behandler din sag, får vi oplysninger om dig/patienten; for eksempel navn, cpr-nummer og adresse og mere personlige oplysninger som dine/patientens helbredsoplysninger.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesloven

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling:

 • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig i vores it-system.
 • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har samlet og brugt i vores sagsbehandling, og du har ret til at se oplysningerne.
 • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du fx mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk.