×

Disciplinærnævnets opbygning og sammensætning

Opdateret 21. februar 2019

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er oprettet i 2011, og nævnets virksomhed reguleres af bekendtgørelsen af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Disciplinærnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager, der er en institution under Sundheds- og ældreministeriet.

Disciplinærnævnet er en uvildig myndighed, der er uafhængigt af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift. Når nævnet træffer afgørelser deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Nævnet består for tiden af én formand, 2 næstformænd og 86 medlemmer. Sundheds- og Ældreministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. For hvert fagligt område beskikker ministeren et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede. Nævnets lægmandsrepræsentanter beskikkes af ministeren efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for alle nævnsmedlemmerne, ligesom de naturligvis også er underlagt tavshedspligt.

Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af formanden eller en næstformand, 2 lægmandsrepræsentanter og 2 repræsentanter for den gruppe af sundhedspersoner sagen vedrører. Hvis nævnets medlemmer undtagelsesvis ikke har kunnet give møde, gælder særlige regler om behandlingen af den enkelte sag. Behandlingen skal som minimum bestå af tre medlemmer bestående af en formand eller en næstformand, en lægmandsrepræsentant og en faglig repræsentant. Disciplinærnævnets møder er ikke offentlige. Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Eventuelle dissenser fremgår direkte af nævnets afgørelse.

Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Formænd og næstformænd indstillet af sundhedsministeren

Formand for nævnet
Landsdommer Steen Mejer

Næstformænd for nævnet
Dommer Lene Hjerrild
Dommer Bo Rasmussen

Medlemmer indstillet af Ansatte Tandlægers Organisation

Lars Høvenhoff

Birgit Susanne Jagt Klausen

Christa Buch

Henning Tønning

Rikke Svanterud Larsen

Medlemmer indstillet af Danmarks Apotekerforening

Inga Vilstrup

Per Wisbech

Medlemmer indstillet af Danske Bandagister

Andreas Pape

Kirsten Dyvig Jensen

Medlemmer indstillet af Danske Bioanalytikere

Lene Ørnstrup Christensen

Lene Bisgaard Christiansen

Medlemmer indstillet af Danske Fodterapeuter

Mette Bergmann

Pia Sølvsten Andersen

Medlemmer indstillet af Danske Fysioterapeuter

Brian Errebo-Jensen

Vibeke Laumann Hartlev

Medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

Per Jacobsen

Janne Sander

Keld Overgaard Jensen

Tove Lehrmann

Medlemmer indstillet af Danske Patienter

Thorkil Kjær

Inger Duus Nielsen

Liselotte Wesley Andersen

Morten Lorenzen

Medlemmer indstillet af Dansk Kiropraktor Forening

Hanne Nøddeskou-Fink

Mikkel Brunsgaard Konner

Medlemmer indstillet af Dansk Psykolog Forening

Tine Wøbbe

Gunvor Brandt

Medlemmer indstillet af Dansk Sygeplejeråd

Anne Bondesen

Telse Hübertz

Merete Kjærsgaard Kristensen

Karsten Margon Madsen

Kirsten Damgaard Bisgaard

Medlemmer indstillet af Danske Tandplejere

Elisabeth Gregersen

Alice Ravnsbæk Kristensen

Medlemmer indstillet af Ergoterapeutforeningen

Tina Nør Langager

Ulla Garbøl

Medlemmer indstillet af Farmakonomforeningen

Birte Nissen

Nikolaj Bøgeskov Schultz

Medlemmer indstillet af FOA - Fag Og Arbejde

Anders Jensenius Møller

Hans Enevoldsen

Vibeke Elise Jensen

Dorrit Knudsen

Annie Overmark Schacht

Marianne Brogaard Jensen

Vibeke Haumann Jensen

Vivi Lone Andersen

Jytte Andreasen

Jesper Priskorn

Kristian Stefansen

Jesper Friis Pedersen

Medlemmer indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Anita Barbesgaard

Per Jensen

Sine Jensen

Inge Pallesen

Medlemmer indstillet af Foreningen af Kliniske Diætister

Randi Tobberup

Mette Pedersen

Medlemmer indstillet af Jordemoderforeningen

Alice Borgen

Ane Cecilie Nordentoft

Lise Jensen

Lone Egeberg Brettschneider

Medlemmer indstillet af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, LKT

Flemming Mogensen Finøen

Kim Rix

Medlemmer indstillet af Lægeforeningen

Mette Worsøe

Jens-Ove Schmidt

Holger Fausbøll Mosbech

Stine Sloth

Britta Ørnfeldt Lund

Thea Otto Mattsson

Peter Haubjerg Asdahl

Marius Stig Andersen

Hans Peter Henriksen

Wiebke Otten

Jakob Ravn

Gitte Anna Madsen

Medlemmer indstillet af Optikerforeningen

Birger Borch Larsen

Peter Smaakjær

Medlemmer indstillet af Pharmadanmark

Linda Jeffery

Elias Chehaiber Mogensen

Medlemmer indstillet af Radiograf Rådet

Jakob Heise

Charlotte Graungaard Falkvard

Medlemmer indstillet af S.I.K (Grønland)

Ludvig Larsen

Hansine Thorin

Medlemmer indstillet af Tandlægeforeningen

Janne Grønhøj

John Orloff

Henrik Dam Hansen

Medlemmer indstillet af Tandteknikerforeningen

Maria-Angelica Heidemann

Medlemmer indstillet af 3F - Fagligt Fælles Forbund

Karsten Bendix Jakobsen

Jacob Bonne Guldberg