×

Inhabilitetsregler for nævnets medlemmer

Opdateret 29. juni 2018

Her kan du læse om de inhabilitetsregler, som sagkyndige konsulenter tilknyttet styrelsen er omfattet af. Inhabilitetsreglerne er med til at sikre, at Styrelsen for Patientklager træffer korrekte afgørelser.

Sagkyndige konsulenter er i forbindelse med arbejdet for styrelsen omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet. Styrelsen har som supplement til forvaltningslovens regler videre fastsat særlige retningslinjer for de sagkyndiges arbejde for styrelsen. 

Særlige retningslinjer

Speciel inhabilitet

En sagkyndig konsulent må som udgangspunkt ikke medvirke ved behandlingen af en konkret sag i følgende situationer:

 • Hvis klager på noget tidspunkt er blevet undersøgt eller behandlet af den sagkyndige konsulent, eller hvis klager i forbindelse med det påklagede hændelsesforløb er blevet undersøgt eller behandlet på den sagkyndiges sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den indklagede sundhedsperson er ansat på den sagkyndige konsulents sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den sagkyndige konsulent under det påklagede hændelsesforløb har været ansat på den indklagede sundhedspersons sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den sagkyndige konsulent har deltaget i sagsbehandlingen af samme sag i en anden institution, eksempelvis Retslægerådet.
 • Hvis den sagkyndige konsulent har nære personlige relationer til en af sagens parter.
 • Hvis den sagkyndige i øvrigt finder, at der foreligger konkrete omstændigheder, som kan være egnet til at vække tvivl om den sagkyndiges uvildighed.

I tvivlstilfælde skal spørgsmålet drøftes med sekretariatet.

Generel inhabilitet

Hvervet som sagkyndig konsulent i styrelsen er ikke foreneligt med:

 • medlemskab af faglige organisationers bestyrelser, udvalg, frivillige netværksordninger m.v., der har til opgave at bistå medlemmer i forbindelse med klageprocessen.

Den sagkyndige konsulent skal til enhver tid orientere Styrelsen for Patientklageri forbindelse med:

 • valg til faglige tillidsposter, der indebærer bistand til medlemmer i forbindelse med klageprocessen, jfr. punkt 2 ovenfor.
 • udførelse af tilsvarende konsulentopgaver for andre offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, og lignende.
 • valg/udnævnelse til andre poster, som kan tænkes at have indflydelse på den sagkyndige konsulents uvildighed.

Der skal derefter konkret kan tages stilling til, om opgaven er forenelig med hvervet som sagkyndig.

Forvaltningsloven - Kapitel 2: Inhabilitet

Forvaltningslovens regler om inhabilitet følger af kapitel 2, i lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, som senest ændret ved lov nr. 503 af 12. juni 2009:

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

 1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
 4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
 5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed, eller hvis det af hensyn til myndighedernes sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, hvis medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.

§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jfr. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.