×

Klag over behandling hos privatpraktiserende tandlæger

Opdateret 26. marts 2019

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privat praktiserende tandlæge, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt

Du kan ligeledes sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener din tandlæge har tilsidesat din ret til:

 • Et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis prisen for den samlede behandling forventes at overstige 2.500 kr.
  • Herunder din ret til et revideret skriftligt uspecificeret prisoverslag, hvis ændring af behandlingen har haft væsentlig indflydelse på prisoverslaget
 • Regelmæssig indkaldelse til kontrol
 • Akut undersøgelse og behandling 

Sådan klager du

På siden ”Klag over en behandling” finder du yderligere information om:

 • Hvordan du klager
 • Hvis du er fritaget fra det digitale klageskema
 • Hvis du klager på vegne af en anden
 • Forældelsesfrister
 • Forskel på Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Ovenstående emner gælder uanset, om du klager over en tandbehandling eller en anden sundhedsfaglig behandling. Derfor har vi samlet informationen på én side.

Gå direkte til klageskemaet på borger.dk for at udfylde en klage

Hyppigt stillede spørgsmål om tandklager

En del borgere henvender sig til os med særlige spørgsmål vedrørende tandsager. Derfor har vi samlet en række hyppigt stillede spørgsmål og svar nedenfor. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål.

Må jeg gå til en anden tandlæge og få lavet en ny behandling?

Som udgangspunkt skal du vente med at få en ny behandling, da du kan blive indkaldt til en besigtigelsestandlæge, der skal lave en besigtigelsesrapport, der skal dokumentere det arbejde, der er lavet.

Hvad er en besigtigelse?

Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan beslutte, at der skal foretages en besigtigelse af det udførte eller manglende tandlægearbejde. Den tandlæge som har udført arbejdet, vil ved besigtigelsens start få mulighed for at udpege det udførte tandlægearbejde, hvorefter tandlægen skal forlade besigtigelsen.

Hvad koster en besigtigelse?

Du skal betale for transporten, men ikke for selve besigtigelsen.

Hvor vil en besigtigelse foregå?

Der er besigtigelse på tandklinkker flere steder i landet.

Hvad får jeg ud af at klage?

Dét, vi vurderer er, om den behandling, du har fået, lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Hvis du i klageskemaet har ønsket, at vi skal tage stilling til spørgsmål om tilbagebetaling eller omgørelse:

Vi tager stilling til om der skal ske:

 1.  hel eller delvis tilbagebetaling af honorerat eller
 2. omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse.

 

Vi kan også afgøre eventuelle spørgsmål om tandlægen har handlet i strid med fx regler om skriftligt prisoverslag eller regler om akutbehandling.

 

Sender I pengene til mig, hvis tandlægen skal betale honoreret tilbage?

Vi træffer kun afgørelse om, at der skal tilbagebetales. Vi har ikke juridisk hjemmel til at inddrive beløbet hos tandlægen, hvis han/hun ikke betaler.

Kan jeg indgå forlig?

Et forlig betyder, at du indgår en aftale med den indklagede tandlæge om, at tandlægen for eksempel tilbagebetaler honoraret for den påklagede behandling mod, at klagesagen afsluttes endelig.

Adgangen til at indgå et forlig med hjælp fra Styrelsen for Patientklager, er begrænset til sager, hvor du klager til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over en eller flere sundhedspersoner.

Hvis du i klageskemaet har oplyst, at du ønsker at indgå et forlig, vil vi tage kontakt til tandlægen, som vil få en frist til at kontakte dig, med henblik på indgåelse af en forligsaftale. Hvis tandlægen selv oplyser, at vedkommende er interesseret i at indgå et forlig, vil du få en frist til at kontakte tandlægen, med henblik på indgåelse af en forligsaftale.

Hvis der herefter indgås en forligsaftale, vil sagen blive endelig afsluttet, og der vil ikke være mulighed for efterfølgende at få sagen genoptaget.

Hvis du klager over et behandlingssted, skal du selv tage kontakt til behandlingsstedet, hvis du ønsker at indgå et forlig. Hvis i herefter indgår et forlig, vil det ikke automatisk betyde, at klagesagen afsluttes. Hvis du på baggrund af forligsaftalen ønsker at frafalde din klage, skal du kontakte Styrelsen for Patientklager. Det er muligt efterfølgende at få sagen genoptaget, såfremt du overholder forældelsesfristerne.

Betaler I også erstatning

Nej, vi udbetaler ikke erstatning. 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling hos en privatpraktiserende tandlæge skal du kontakte Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning: 

Hvis du vil søge erstatning for en behandling, der involverer kæbekirurgi på hospital eller ved tandteknikere, skal du kontakte Patienterstatningen: