×

Godtgørelse til skadelidte efter thalidomid

28. september 2018

Personer, der er påført skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid, har for 2019 mulighed for at ansøge om kulancemæssig godtgørelse fra en særlig pulje, der er afsat ved satspuljeaften. Ansøgningen skal indgives senest den 7. januar 2019.

Kriterier for godtgørelse

Vi afgør sagen ud fra følgende fastlagte kriterier, som alle skal være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.
  • Skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.

Vi foretager en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse fra puljen. Vurderingen foretages primært på grundlag af de oplysninger, herunder eventuelt lægelige oplysninger, der kan medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift på ansøgningen.

Godtgørelse kan kun ydes til nulevende thalidomidskadede.

Ansøgning om godtgørelse kan kun indgives af den person, der er skadet som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid, eller en partsrepræsentant for denne. Efterladte til afdøde thalidomid-skadede kan ikke ansøge om at få del i puljen.

Ansøgning

Ansøgning om godtgørelse skal indgives senest den 7. januar 2019.

For at ansøge om godtgørelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os. Husk at underskrive, inden du sender det afsted.

Du kan enten sende ansøgningen og bilag med almindelig post, eller scanne og sende det i en e-mail.

Postadresse

Styrelsen for Patientklager
Att.: Erstatningscentret
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

E-mail

stpk@stpk.dk
Husk at skrive Att.: Erstatning i emnefeltet.

Hvis du vælger e-mail, bør du sende via digital post på www.borger.dk, hvor du kan logge på med NemId og derefter skrive en e-mail til os med Styrelsen for Patientsikkerhed, som i en overgangsperiode frem til 1. januar 2019 modtager sikker post for Styrelsen for Patientklager.

Hvis du i stedet vælger at skrive til os direkte på vores e-mail stpk@stpk.dk (ikke sikker e-mail), skal du skrive ”Erstatning” i emnefeltet.

Har du brug for hjælp?

Så læs mere i vejledningen til udfyldelse af ansøgningsskemaet, eller i den mere generelle vejledning.

Underskrift på tro og love

Ansøgeren erklærer ved sin underskrift på ansøgningen, at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at ansøgeren er indforstået med, at vi kan genoptage sagen, og at godtgørelsen vil kunne kræves tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.

Samtykke til indhentelse af oplysninger

Ansøgeren giver ved sin underskrift samtykke til, at Styrelsen for Patientklager har ret til at indhente de oplysninger fra læger, sygehuse, offentlige myndigheder, dataregistre m.v., herunder oplysninger fra instanser i udlandet, der er nødvendige for at behandle ansøgningen.