×

Vil du være sagkyndig konsulent?

22. april 2020

Styrelsen for Patientklager varetager sagsbehandlingen af klager over patientbehandling. Derudover varetager styrelsen også sekretariatsbetjeningen for Ankenævnet for Patienterstatningen.

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger på områder, hvor vi mangler sagkyndige.  Du er velkommen til at kontakte os uformelt først for at høre, om vi mangler sagkyndige inden for dit felt.

Det laver vores sagkyndige

Alle styrelsens afgørelser skal være både juridisk og sundhedsfagligt velbegrundede. Den sundhedsfaglige vurdering leveres af vores mange sagkyndige inden for alle faglige områder og alle specialer.

Som sagkyndig bidrager du med dine vurderinger til at fastlægge den sundhedsfaglige norm for behandling, som sagen bedømmes ud fra, herunder til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Som sagkyndig skal du komme med faglige vurderinger i:

  • Klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner

  • Ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling

Hvem kan søge?

Alle med sundhedsfaglig uddannelse kan søge om at blive sagkyndig konsulent hos Styrelsen for Patientklager. Vi mangler dog især speciallæger inden for flere områder.

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har aktuel hovedbeskæftigelse med klinisk virksomhed inden for dit speciale/område, helst i mindst fem år
  • har været speciallæge i mindst tre år (for læger)
  • holder dig opdateret inden for dit fagområde
  • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

For at sikre, at du som ansøger nyder kollegial accept, forelægges indstilling om ansættelse bilagt dit CV for relevant fagligt selskab, inden ansættelse finder sted.

Arbejdets tilrettelæggelse

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. En sagkyndig bruger typisk mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest tre uger efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned.

Vederlag som sagkyndig

Som hovedregel udbetales time løn efter gældende overenskomst:

Læger, tandlæger og kiropraktorer aflønnes efter Cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i Staten. Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes p.t. med kr. 655,44 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt i gennemsnit udregnes lønnen efter cirkulærets bilag 1, § 4, stk. 9. Der tillægges feriepenge

Øvrige faggrupper aflønnes efter Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager, Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes p.t. med kr. 493,84 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt aflønnes p.t. med kr. 338,93 i timen.  Der tillægges feriepenge. Læs aftalegrundlag for øvrige faggrupper.

Langt de fleste sagkyndige arbejder mindre end tre timer ugentligt i gennemsnit over et år.

Det er også muligt at afregne efter faktura til styrelsens CVR-nummer. Honorering er som for aflønnede ved arbejde mindre end tre timer ugentligt. Der ydes ikke feriepenge til konsulenter, der ikke er ansatte af styrelsen.

Sådan ansøger du om at blive sagkyndig

Hvis du ønsker af blive sagkyndig konsulent i Styrelsen for Patientklager, skal du fremsende en kort motiveret ansøgning, sammen med et opdateret CV. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til funktionen som sagkyndig.

Du bedes rette din henvendelse til kontorchef, overlæge Jan Greve på tlf 2052 0836 eller mail: jagr@stpk.dk