×

Aftalegrundlag

17. juni 2020

Nedenfor kan du læse aftalegrundlaget for forskellige faggrupper, der arbejder som sagkyndige ved Styrelsen for Patientklager. Kopi af de underskrevne aftaler kan fås ved henvendelse til Styrelsen for Patientklager. 

 

Sygeplejersker, jordemødre, psykologer og fysioterapeuter 

Ansættelse- og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn aflønnes i henhold til nedenstående bestemmelser

§ 1. Sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn [Nu Styrelsen for Patientklager] aflønnes i henhold til nedenstående bestemmelser

§ 2. Aflønning af sagkyndige konsulenter sker efter de i stk. 2 og 3 anførte satser

 • Stk. 2. Konsulenter med 3 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse og derunder.
  Der ydes pr. påbegyndt time et beløb, der udgør 255 kr. i grundbeløb (niveau okt. 1984).
  Beløbet udgør pr. 1. april 1994 kr. 324,59.
 • Stk. 3. Konsulenter med mellem 4-12 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse.
  Der ydes pr. påbegyndt time et beløb, der udgør kr. 175 i grundbeløb (niveau okt. 1984).
  Beløbet udgør pr. 1. april 1994 kr. 222,76.
 • Stk. 4. Lønnen ydes som betaling for det faktisk præsenterede timetal efter en månedlig timeopgørelse.

 

§ 3. Den sagkyndige konsulent er omfattet af ferieloven.

Finansministeriet, den 14. juli 1994

***

Apotekere

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening om ansættelses- og aflønningsforhold for sagkyndige apotekere i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn [Nu: Styrelsen for Patientklager]. 

§1. Sagkyndige apotekere i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn [Nu Styrelsen for Patientklager] ansættes og aflønnes svarende til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger mv. i staten, herunder Protokollant om Speciallægekonsulenter.

§2. Aftalen har virkning fra den 1. januar 1998 og kan af enhver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 1999.

Aftale mellem Danmarks Apotekerforening og Sundhedsministeriet, København, den 3. januar 1998

 

***

Kiropraktorer

Aftale mellem sundhedsministeriet og Dansk Kiropraktor-Forening om ansættelses- og aflønningsforhold for sagkyndige kiropraktorer i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn  [Nu: Styrelsen for Patientklager]. 

§1. Sagkyndige kiropraktorer i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn  [Nu: Styrelsen for Patientklager] ansættes og aflønnes svarende til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger om Speciallæger mv. i staten, herunder Protokollat om Speciallægekonsulenter.

§2. Aftalen har virkning fra den 1. april 1997 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2002.

Aftale mellem Dansk Kiropraktorforening og Sundhedsministeriet, København, den 13. oktober 1999