×

Vil du arbejde for retssikkerhed og høj faglighed på det tandlægefaglige område

31. august 2020

Vi søger lige nu erfarne tandlæger til bijob som sagkyndig eller besigtigende tandlæge. Måske dig?

Din fornemste opgave bliver at værne om den høje tandlægefaglige standard i Danmark. Du er dermed også med til at sikre retssikkerheden for patienter og tandlæger.”

Det laver vores sagkyndige

Alle styrelsens afgørelser skal være både juridisk og sundhedsfagligt velbegrundede. Den sundhedsfaglige vurdering leveres af vores mange sagkyndige inden for alle faglige områder og alle specialer.

Som tandlægefaglig sagkyndig bidrager du med dine vurderinger til at fastlægge den sundhedsfaglige norm for behandling, som sagen bedømmes ud fra, herunder til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling på området og gældende sundhedslovgivning. Du vil desuden blive bedt om at vurdere honorarværdigheden i visse typer af sager.

Som sagkyndig skal du komme med faglige vurderinger i:

  • Klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
  • Ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling

Hvem kan søge?

Alle med sundhedsfaglig uddannelse kan søge om at blive sagkyndig konsulent hos Styrelsen for Patientklager. Inden for den tandlægefaglige område søger vi både privatpraktiserende såvel som tandlæger fra offentlig regi. I øjeblikket søger vi specielt omsorgstandpleje, ortodonti og besigtigende tandlæger.

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har minimum 5 års erfaring fra klinisk arbejde
  • holder dig opdateret inden for dit fagområde med relevant efteruddannelser
  • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

For at sikre, at du som ansøger nyder kollegial accept, forelægges indstilling om ansættelse bilagt dit CV for Tandlægeforeningen, inden ansættelse finder sted.

Arbejdets tilrettelæggelse (for sagkyndige)

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. En sagkyndig bruger typisk mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest tre uger efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned. I den første periode af ansættelsen vil du få tildelt en erfaren sagkyndig som mentor.

Vederlag som sagkyndig

Som hovedregel udbetales time løn efter gældende overenskomst:

Læger, tandlæger og kiropraktorer aflønnes efter Cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i Staten. Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes p.t. med kr. 655,44 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt i gennemsnit udregnes lønnen efter cirkulærets bilag 1, § 4, stk. 9. Der tillægges feriepenge

Øvrige faggrupper aflønnes efter Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager, Ved ansættelse højst tre timer ugentligt i gennemsnit over et år aflønnes p.t. med kr. 493,84 i timen. Ved ansættelse flere timer ugentligt aflønnes p.t. med kr. 338,93 i timen.  Der tillægges feriepenge. Læs aftalegrundlag for øvrige faggrupper.

Langt de fleste sagkyndige arbejder mindre end tre timer ugentligt i gennemsnit over et år.

Det er også muligt at afregne efter faktura til styrelsens CVR-nummer. Honorering er som for aflønnede ved arbejde mindre end tre timer ugentligt. Der ydes ikke feriepenge til konsulenter, der ikke er ansatte af styrelsen.

Sådan ansøger du om at blive sagkyndig

Hvis du ønsker af blive sagkyndig konsulent i Styrelsen for Patientklager, skal du fremsende en kort motiveret ansøgning, sammen med et opdateret CV. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til funktionen som sagkyndig.

Kontakt

Du bedes rette din henvendelse til oversygeplejerske Christian Torp Jensen tlf 7233 0516 eller mail: CHTJ@stpk.dk