Et år med Ankenævn for Tilsynsafgørelse

1. juli 2021 blev et helt ny Ankenævn for Tilsynsafgørelser etableret. Formålet er at give sundhedspersoner mulighed for at få en tilsynsafgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet ved en 2. instans, og dermed øge retssikkerheden for sundhedspersoner.

I alt har 18 personer - læger, sygeplejersker og fysioterapeuter - anket, det vil sige klaget over, en afgørelse i ankenævnets første leveår.

Sundhedspersoner kan klage over afgørelser om midlertidigt arbejdsforbud, suspension af autorisation eller midlertidig fratagelse af autorisation eller indskrænkning af virksomhedsområde.

Ikke noget entydigt billede

16 sager er indtil videre blevet afgjort:

”Ankenævnet for Tilsynsafgørelser er sundhedspersoners mulighed for at få revurderet en afgørelse. Det første års afgørelser viser, at ankenævnet i seks tilfælde har været enige i afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, mens fire er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling i STPS. Det kan for eksempel være for at få en sag belyst yderligere, eller fordi nævnet er uenig i afgørelsen,” fortæller sektionsleder Mads Brabrand.

Han tilføjer, at fem sager blevet afvist. Tre fordi klagefristen var overskredet, og to fordi tilsynssanktionen blev erstattet af en anden sanktion, inden anken blev afgjort. Endelig er en sag blevet trukket tilbage.

Bred sammensætning i nævnet

Afgørelsen træffes af ankenævnet på et nævnsmøde, hvor der altid deltager fem nævnsmedlemmer:

”På et nævnsmøde deltager altid en dommer som formand eller næstformand, to sundhedsfaglige repræsentanter, et medlem indstillet af Advokatsamfundet og et medlem indstillet af Danske Patienter. På den måde sikres det, at ankenævnet både har juridisk ekspertise og repræsentanter for patienter og for den relevante faggruppe,” fortæller sektionsleder Mads Brabrand og uddyber:

”De sundhedsfaglige repræsentanter vil for eksempel være to læger, hvis det er en læge, der har anket en afgørelse. Bredden i nævnets sammensætning understøtter også en høj grad af retssikkerhed.”

I alt er der ca. 90 beskikkede nævnsmedlemmer fra forskellige faggrupper som læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, m.fl.

Sagkyndigvurderinger

Nogle sager afgøres juridisk. Det kan for eksempel være, hvis grundlaget for sanktionen er juridisk snarere end af sundhedsfaglig karakter. I andre tilfælde indhentes der en sundhedsfaglig vurdering fra en relevant sagkyndig. I det første år af tilsynsankenævnet har der været indhentet sagkyndigvurderinger fra en række forskellige eksperter i psykiatri, misbrug, neurologi, almen medicin og sygepleje.

Årsberetning for 2021

Den første årsberetning fra ankenævnet, som dækker perioden frem til 31. december 2021, er netop udgivet. Den viser, at nævnet i 2021 modtog 11 klager over afgørelser truffet af STPS. I samme periode traf STPS 47 afgørelser, der kunne ankes til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser. I det første halvår var det derfor under hver fjerde afgørelse, der blev anket. Der foreligger endnu ikke lignende tal for 2022.

Ankenævnet skal afgøre en sag inden for tre måneder efter at have modtaget klagen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 1. juli - 31. december 2021 var 1,9 måneder.

 

Læs mere

Læs mere om nævnets arbejde i årsberetning for 2021