Klag over brud på patientrettigheder

Denne side er til dig, der vil klage eller har klaget over brud på en eller flere af dine patientrettigheder.

Her kan du læse, hvordan du klager, hvad du kan klage over og se en kort video om dine muligheder og vores sagsbehandling. 

Klik på nedenstående link, hvis du gerne vil printe vores  beskrivelse af og oversigt over sagsbehandlingens faser:

Sagens gang, hvis du har indsendt en klage over brud på patientrettigheder

 

Se film om at klage over brud på patientrettigheder
Klageskemaet

Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Gå til klageskemaet på borger.dk

 

Du kan bestille et MitID på MitID-hjemmesiden, hvis du ikke allerede har et.

Bestil MitID

Fritaget fra det digitale klageskema

Du kan blive fritaget fra at skulle sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, hvis:

 • Du allerede er fritaget fra digital post
 • Du ikke kan få MitID.

 

Indsatte i fængsler, som ikke har adgang til en computer, vil typisk også være fritaget fra kravet om at bruge det digitale klageskema.

 

Du kan få tilsendt et fysisk klageskema ved at kontakte os eller en patientvejleder, hvis du er fritaget for at bruge det digitale klageskema.

Du skal sende det udfyldte klageskema til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N.

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Vi indhenter selv de dele af patientjournalen, der er nødvendige for at behandle din klage.

Klagefrist ved afgørelser

Vi skal have din klage senest fire uger efter, at du modtog afgørelsen fra:

 • kommunen
 • regionen
 • sygehuset
 • Udbetaling Danmark
 • Sundhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen

Hvis du ikke har fået en afgørelse, beregner vi fristen på fire uger fra den dag, hvor du fik at vide, eller du blev opmærksom på, at du kan klage til os.

Andre klagefrister

Fristen er det samme som klagefristen for behandlingsklager, hvis du klager over: 

 • fejl i forbindelse med aktindsigt i din patientjournal
 • brud på tavshedspligten og videregivelse af helbredsoplysninger
 • opslag i din patientjournal.

 

Se frister under Klag over en behandling

Nedenfor kan du se, hvad du kan klager over. Klik på overskriften for at se teksten.

Klagemuligheder

Aktindsigt i din journal

Du kan klage over flere forhold i forbindelse med håndteringen af din anmodning om aktindsigt i din patientjournal:

 • Afslag på aktindsigt
 • At du ikke har fået alle sider
 • At du skulle betale for at få aktindsigt
 • At du fik at vide, at du kunne få en gennemgang af journalen
 • At du ikke har fået aktindsigt i din journal inden for fristen på 7 arbejdsdage.

Afslag på udlevering af en afdød patients journalmateriale

Den afdødes nærmeste pårørende har alene ret til oplysninger om afdødes sygdomsforløb op til døden, dødsårsag og dødsmåde. Der er dog ikke pligt til at give oplysningerne ved udlevering af journalen. Oplysningerne kan også gives mundtligt ved en samtale eller i form af et skriftligt resume af journalen.

Det betyder, at du som nærmeste pårørende ikke har ret til aktindsigt i den afdødes patientjournal.

De nærmeste pårørende kan nogle gange få udleveret en afdød patients journal. Det kræver dog, at de nærmeste pårørendes ønske om at få journalen klart overstiger den afdøde patients krav på fortrolighed.

Du kan klage over:

 • At du ikke har fået oplysninger om den afdøde patients sygdomsforløb op til døden, dødsårsag og dødsmåde.
 • At du ikke har fået udleveret afdødes journal.

Kopi af journal

Du får ikke en kopi af journalen fra os. Du skal i stedet kontakte behandlingsstedet for at få en kopi, hvis du får medhold i din klage.

Du kan klage, hvis du er gravid og ikke har fået tilbud om at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået afslag på at få begravelseshjælp.
 • ikke er tilfreds med det beløb, du har fået i begravelseshjælp.

En praksisændring har gjort det muligt at søge om begravelseshjælp mere én gang. Det betyder at du kan søge om at få din sag genoptaget, hvis du tidligere har fået afslag på formueafhængig begravelseshjælp, efter du har søgt om udbetaling af minimumsbeløbet.

Klager afgjort efter hidtidig praksis

Hvis du har haft en sag om begravelseshjælp hos Styrelsen for Patientklager (tidligere Styrelsen for Patientsikkerhed, Patientombuddet og før det Patientklagenævnet), hvor den hidtidige praksis har haft betydning, vil du modtage et brev fra os.

Vi vil her orientere dig om den ændrede praksis og om din mulighed for at få din sag genoptaget.

Klager afgjort af kommuner eller af Udbetaling Danmark

Hvis du ikke har haft en klagesag hos Styrelsen for Patientklager (tidligere Styrelsen for Patientsikkerhed, Patientombuddet og før det Patientklagenævnet), men har fået afgjort din sag om begravelseshjælp af en kommune eller Udbetaling Danmark, kan du få din sag genoptaget, hvis den opfylder begge nedenstående kriterier:

 • den afdøde, som begravelseshjælpen vedrører, var født inden den 1. april 1957
 • du har fået udbetalt minimumsbeløbet og har fået afslag på genoptagelse af begravelseshjælp, fordi der allerede var udbetalt minimumsbeløb. Eller hvis du ikke har søgt om den formueafhængige begravelseshjælp, efter du har fået udbetalt minimumsbeløbet.

Få genoptaget din sag

På Borger.dk kan du finde information om, hvordan du rent praktisk anmoder om at få din sag genoptaget. Du kan få genoptaget din sag, uanset hvor gammel den er, hvis forholdene, der er beskrevet ovenfor, er opfyldte.

Hvis din sag bliver genoptaget, vurderer Udbetaling Danmark, om du har ret til den formueafhængige begravelseshjælp.

Det er beløbsstørrelsen på formuen i boet, der er afgørende for, om du har ret til den formueafhængige begravelseshjælp. Det betyder, at hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, og den samlede formue var over 45.850 kr. (2016), bortfalder begravelseshjælpen helt. Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, bortfalder begravelseshjælpen, hvis formuen var over 28.250 kr. (2016).

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at få et beløb til personlige fornødenheder under din indlæggelse, eksempelvis fordi du er pensionist og ikke får udbetalt pension under din indlæggelse.

Du kan klage, hvis du ikke er tilfreds med, at du er blevet bedt om at betale for behandling på et offentligt sygehus.

Du kan også klage, hvis du bor i et andet EU/EØS land og har fået afslag på at blive behandlet på et offentligt sygehus i Danmark.

Du kan desuden klage, hvis du bor i et andet EU/EØS land og du er blevet bedt om at betale for behandling på et offentligt sygehus i Danmark.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at blive behandlet på det sygehus, du selv foretrækker.

Du kan klage, hvis regionen eller sygehuset har afslået at transportere din afdøde pårørende hjem fra sygehuset.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på befordringsgodtgørelse eller på at blive kørt til sygehusbehandling.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at få den alment praktiserende læge, som du har ønsket.

Du kan klage, hvis du mener, at regionen eller sygehuset ikke har overholdt de lovfastsatte maksimale ventetider for behandling af kræft og hjertesygdomme.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på omsorgs-, social- eller specialtandpleje.

Du kan også klage, hvis du ikke er tilfreds med omsorgs-, social- eller specialplejens omfang, eller hvis du er uenig i beløbet, du selv skal betale.

Du kan klage, hvis du mener, at der uberettiget er blevet foretaget opslag i din elektroniske journal eller andre elektroniske systemer i sundhedsvæsenet.

Du kan klage, hvis du ikke senest 8 dage, efter at sygehuset har modtaget din læges henvisning, modtager et indkaldelsesbrev.

Du kan også klage over indholdet af indkaldelsesbrevet, eksempelvis at brevet ikke indeholdt oplysning om udredningsretten samt frit og udvidet frit sygehusvalg.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis Søfartsstyrelsen har truffet en afgørelse om din ret til behandling som søfarende eller om begravelseshjælp.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået afslag på at skifte sikringsgruppe (gruppe 1 og 2).
 • ikke er tilfreds med at blive tilbageført fra sikringsgruppe 2 til sikringsgruppe 1.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået afslag på at få et sundhedskort
 • ikke er tilfreds med, at du skal betale for dit sundhedskort.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis Sundhedsstyrelsen har truffet en afgørelse om henvisning til behandling på et sygehus, der kan behandle dig inden for de maksimale ventetider, som gælder ved kræft- og hjertesygdomme.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på forhåndsgodkendelse til behandling i udlandet.

Du kan også klage, hvis du har fået behandling i udlandet og efterfølgende får afslag på at få betalt dine udgifter.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at få det særlige sundhedskort.

Du kan klage, hvis du mener, at der er sket et brud på tavshedspligten i sundhedsvæsenet, eller at der uberettiget er blevet videregivet oplysninger om dig.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået afslag på at få tilskud til en behandling hos for eksempel speciallæge, fodterapeut eller fysioterapeut, som du selv har betalt for.
 • har fået tilskud, men ikke er tilfreds med tilskuddets størrelse.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået afslag på tilskud til den behandling, som du har fået i et anden EU-/EØS-land.
 • har fået tilskud, men ikke er tilfreds med tilskuddets størrelse.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på tilskud til et ernæringspræparat.

Du kan også klage, hvis du har fået tilskud, men ikke er tilfreds med tilskuddets størrelse.

Du kan klage, hvis du har fået helt eller delvist afslag på tilskud til tandpleje, hvis du har fået tandproblemer som følge af:

 • Strålebehandling og/eller kemoterapi på grund af kræftsygdom eller
 • Sjøgrens Syndrom eller
 • en medfødt, sjælden sygdom.

Du kan klage, hvis du:

 • har fået en regning for tolkebistand
 • har fået afslag på tolkebistand.
 • Du kan også klage, hvis du ikke har fået afslag, men mener, at du burde have haft tolkebistand.

Du kan klage, hvis du:

 • ikke er blevet udredt på sygehus inden for en måned.
 • ikke har fået en plan for din udredning, når den tager mere end en måned.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik på regionens regning, fordi der er lange ventetider, eller fordi din operationsdato var blevet ændret.

Du kan klage, hvis du har fået afslag på at få vederlagsfri fysioterapi.

Klag på vegne af en anden

Når du klager på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt fra denne person. Når du logger på med dit MitID i det digitale klageskema bliver du derfor bedt om at tilføje fuldmagten (et dokument), førend du kan fortsætte med at udfylde klageskemaet.

Har du ikke allerede en fuldmagt, kan du bruge denne fuldmagtsblanket.