Det Psykiatriske Patientklagenævn


Til sygehuse

På denne side kan I finde information om, hvilke oplysninger I skal fremsende til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Klagens indhold er relevant for, hvilken dokumentation der ønskes fremsendt. 

Guide om dokumentation

Journalnotater ønskes fremsendt i kronologisk rækkefølge. 

I forbindelse med revurderinger ønskes journalen frem til tidspunkt for møde i nævnet fremsendt. 

Det Psykiatriske Patientklagenævn kan bede om at få fremsendt yderligere akter.

Vejledning nr. 9257 af 19. marts 2023 om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien:

 

12. Lægeerklæringer til brug for klagesagsbehandling

En lægeerklæring til brug for behandling af klager over tvangsforanstaltninger, jf. psykiatrilovens § 36, skal indeholde sygehistorie, en beskrivelse af grundlaget for diagnosen eller eventuelt tentative diagnoser, begrundelse for nødvendigheden af at iværksætte den pågældende tvangsforanstaltning samt for konsekvenserne af ikke at iværksætte tvangsforanstaltningen. Herunder kan inddrages tidligere erfaringer med patientens sygdom.

Erklæringen skal være så fyldestgørende, at Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke skal indhente supplerende erklæringer. Samtidig skal erklæringen kun indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at Det Psykiatriske Patientklagenævn kan træffe afgørelse.

Erklæringen skal være underskrevet af overlægen eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen og skal fremsendes hurtigst muligt. Ved indbringelse af klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn skal der sammen med lægeerklæringen tillige medsendes de relevante tvangsprotokoller, behandlingsplanen samt kopi af øvrige relevante dele af journalen.

Ved klager over tvangsindlæggelse bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Psykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig eller skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater) fra indlæggelsesdagen og frem til frihedsberøvelsens ophør
 • Tvangsprotokol 1 (SEI)
 • Behandlingsplan
 • Indlæggende læges erklæring (rød/gul)
 • Anmodning om indlæggelse af helbredsmæssige grunde af en person, der er sindssyg eller i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed (dokumentation for politiets medvirken/godkendelse)

Ved klager over tvangstilbageholdelse bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig eller skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater) fra tvangstilbageholdelsesdagen og frem til frihedsberøvelsens ophør
 • Tvangsprotokol 1 (SEI)
 • Behandlingsplan

Ved klager over tilbageførsel bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater) fra frihedsberøvelsens begyndelse til frihedsberøvelsens ophør
 • Tvangsprotokol 1 (SEI)
 • Behandlingsplan

Ved klager over beroligende medicin bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig eller skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale, som belyser dagene omkring indgrebet/indgrebene
 • Medicinliste/Administrationsliste fra 24 timer før første indgreb og frem
 • Tvangsprotokol 3 (SEI)
 • Behandlingsplan
 • Patientens forhåndstilkendegivelser om tvang (prioriteringsliste)

Ved klager over tvangsbehandling bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig/skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på en anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater) senest fra opstart af motivationen
 • Tvangsprotokol 2 (SEI)
 • Behandlingsplan

Ved klager over fysisk magt bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig/skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måed entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater), som belyser dagene omkring indgrebet/indgrebene
 • Tvangsprotokol 3 (SEI)
 • Behandlingsplan
 • Patientens forhåndstilkendegivelser om tvang (prioriteringsliste)

Ved klager over tvangsfiksering bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig/skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater), som belyser dagenen omkring indgrebet/indgrebene
 • Den faste vagts notat om patientens tilstand - henvis til vejledning om fast vagt
 • Tvangsprotokol 3 (SEI)
 • Tvangsprotokol 1 (SEI), hvis patienten er frihedsberøvet
 • Behandlingsplan
 • Patientens forhåndstilkendegivelser om tvang (prioriteringsliste)

Ved klager over personlig skærmning bedes I fremsende følgende dokumentation til Det Pskykiatriske Patientklagenævn: 

 • Patientens klage (mundtlig/skriftlig)
 • Lægeerklæring. Skal være dateret og underskrevet af overlægen (eller på anden måde entydigt kunne henføres til overlægen)
 • Journalmateriale (læge- og plejenotater), som belyser dagene omkring indgrebet/indgrebene
 • Tvangsprotokol 3 (SEI)
 • Behandlingsplan