Klag over en tilsynsafgørelse

Du kan klage over din afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om:

  • midlertidig fratagelse af autorisation,
  • indskrænkning af virksomhedsområde og
  • afgørelser om arbejdsforbud og suspension

Afgørelsen skal være truffet efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) § 9, § 9 b, stk. 1, og § 10 c, stk. 1.

Ankenævnet for Tilsynsafgørelser

Du skal klage til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, hvis du vil klage over en afgørelse. 

Ankenævnet påser, om betingelserne for afgørelsen er opfyldt. Det kan enten:

  • afvise sagen uden realitetsbehandling
  • tiltræde afgørelsen eller
  • hjemvise sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed til fornyet behandling.

Klagefrist

Vi skal modtage din klage senest 4 uger fra den dag, hvor du har fået meddelelse om afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klager til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser har ikke opsættende virkning.

Sådan klager du

For at klage til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, skal du gå til www.borger.dk. Her skal du udfylde og indsende et klageskema.

Gå til klageskema på borger.dk

 

Erklæringer

Download fuldmagt

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen, hvis du har spørgsmål og ikke kan finde svaret her. Styrelsens telefoner er åbne på hverdage kl. 10-14.

Du kan også sende en mail til stpk@stpk.dk, hvis indholdet ikke er fortroligt eller personhenførbart.