Til behandlingssteder

Denne side henvender sig til ledende sundhedspersoner på behandlingssteder, der er klaget over (styrelsessager).  

Nederst på siden finder du vejledning til ledende sundhedspersoner om disciplinærnævnssager, hvor en eller flere konkrete sundhedspersoner er indklaget.

Udtalelse fra behandlingsstedet

I en klagesag, der bliver afgjort af Styrelsen for Patientklager, bliver en eventuel kritik rettet mod behandlingsstedet, fx et sygehus, en lægeklinik eller hjemmeplejen.

Det er ledelsen, der skal udtale sig, da en eventuel kritik bliver rettet mod behandlingsstedet. Det er ofte den ledende sundhedsperson fra afdelingsledelsen, der udtaler sig. Det er frivilligt, om ledelsen vil udtale sig i en sag. 

Udtalelsen skal supplere sagens øvrige materiale. Det kan fx være vigtige oplysninger om organisering af arbejdet, som vi ikke kan læse ud af journalmaterialet.

Det kan have betydning for afgørelsen, hvis forhold ud over det sædvanlige har gjort sig gældende i forbindelse med behandlingen, eksempelvis hvor læger eller andre sundhedspersoner har arbejdet under helt særlige forhold og rammer. Vi opfordrer afdelingsledelsen til at orientere om dette i en udtalelse til sagen, hvis det er tilfældet.

Udtalelsen vil indgå i vores sagsbehandling og kan senere også indgå i en eventuel disciplinærnævnssag.

Sagens gang

Når vi har fået materiale til sagen, bliver det gennemgået af en jurist. 

Sundhedsfaglig vurdering

Det er vores sagkyndige konsulenter, som vurderer de sundhedsfaglige forhold i klagen.

Konsulenterne har speciale inden for det område, der er klaget over. Vi sikrer, at de er uvildige
i deres vurderinger af sagerne.

Nye oplysninger

I sjældne tilfælde får vi nye faktuelle oplysninger til sagen. I vil få mulighed for at kommentere
dem, hvis de har betydning for sagen.

Afgørelsen

Hvis ikke, der  kommer nye oplysninger i sagen, hører I først fra os, når sagen er afgjort. 

Vi sender afgørelsen til klager og behandlingsstedet, så snart vi har truffet den. Det fremgår af afgørelsen, hvad vi har lagt vægt på, og hvilke regler, vi har anvendt.

Vi vurderer i afgørelsen, om behandlingen lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet. Vi tager ikke stilling til, om patienten fik den bedst mulige behandling. Vi tager heller ikke stilling til, om konkrete sundhedspersoner kan kritiseres.

Vi kan tage stilling til:

 • om behandlingsstedet har handlet kritisabelt eller ej.

Vi kan fx ikke beslutte, at:

 • patienten skal have en ny og ændret behandling.
 • patientens journal skal rettes.

 

 

Når sagen er afgjort

Vi sender afgørelsen til:

 • klager
 • behandlingsstedet
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Regionen eller kommunen

Vores afgørelse er endelig, dvs. I kan ikke klage over den.

FAQ

Vi skelner i mellem to sagstyper:

 • En disciplinærnævnssag

En sag, hvor der er klaget over en eller flere autoriserede sundhedspersoners faglige virke i sundhedsvæsenet. Klagen kan handle om den behandling, patienten fik eller fx om brud på tavshedspligten, mangelfuld journalføring eller indholdet i en lægeerklæring. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn træffer afgørelsen.

 • En styrelsessag

En sag, hvor der er klaget over en sundhedsfaglig behandling eller et forløb. Klagen retter sig ikke mod bestemte sundhedspersoner, men mod det sted, hvor patienten blev behandlet, fx et sygehus, en lægeklinik eller i hjemmesygeplejen.

Klagen kan handle om selve patientbehandlingen eller fx om brud op tavshedspligten, mangelfuld journalføring eller aktindsigt.

Sagen afgøres af Styrelsen for Patientklager.

I en styrelsessag retter eventuel kritik sig mod behandlingsstedet.

Vi tager derfor ikke stilling til, om konkrete sundhedspersoner kan kritiseres. Derfor er det ledelsen, og ikke enkelte, involverede sundhedspersoner, der skal udtale sig. Fx er det ofte den ledende sundhedsperson fra afdelingsledelsen, der udtaler sig. Udtalelsen skal supplere sagens øvrige materiale. Det kan fx være vigtige oplysninger om organisering af arbejdet, som vi ikke kan læse ud af journalmaterialet.

Klager kan bede om at få sagen behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn som en ny klagesag, hvis vi giver kritik til behandlingsstedet for et eller flere forhold i klagen.

Disciplinærnævnet tager stilling til, om en eller flere sundhedspersoner kan gøres ansvarlig. Det betyder, at de sundhedspersoner, der var involveret i behandlingen af patienten, nu kan blive parter i en disciplinærnævnssag.

Materialet fra styrelsessagen vil også indgå i disciplinærnævnssagen.

Klager skal bede om en disciplinærnævnssag inden for forældelsesfristerne på to og fem år. Den tid, vi har brugt på styrelsessagen, tæller ikke med.

På siden STPK i tal kan du i opgørelsen for 2015-2020 se andelen af sager, hvor der er givet kritik/ikke kritik i hhv. disciplinærnævns- og styrelsessager. 

Her finder du også andre relevante statistiske oplysninger om klage- og ankesager.

Gå til STPK i tal

Disciplinærnævnssager

Du skal som ledende sundhedsperson identificere og informere de ansvarlige sundhedspersoner, der er berørt af forhold i en klage og give dem mulighed for at udtale sig.

I vores vejledning til ledende sundhedspersoner i disciplinærnævnssager finder du information om bl.a.:

 • udtalelser
 • dit ansvar som ledende sundhedsperson
 • hvad du skal gøre, hvis sundhedspersonen ikke længere er ansat på behandlingsstedet

 

Download vejledning til ledende sundhedspersoner

Læs mere på siden til indklagede sundhedspersoner