Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

Du kan klage over din afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader.

Der er mulighed for at få erstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af:

 • en behandling i sundhedsvæsenet (behandlingsskade)
 • en bivirkning af et lægemiddel (lægemiddelskade).

Sådan klager du

For at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen skal du gå til www.borger.dk. Her skal du udfylde og indsende et klageskema. Du skal logge på med MitID.

På www.borger.dk kan du læse mere om, hvilke oplysninger du skal have klar for at klage.

Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

 

Erklæringer

Download Fuldmagt

 

Download Fuldmagt (afdød)

 

Download Fuldmagt (mindreårig)

 

Fra klage til afgørelse

Fritagelse for digital post

Du kan blive fritaget fra at skulle sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, hvis:

 • Du allerede er fritaget fra digital post
 • Du ikke kan få MitID.

 

Indsatte i fængsler, som ikke har adgang til en computer, vil typisk også være fritaget fra kravet om at bruge det digitale klageskema.

 

Du kan få tilsendt et fysisk klageskema ved at kontakte os eller en patientvejleder, hvis du er fritaget for at bruge det digitale klageskema.

Du skal sende det udfyldte klageskema til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N.

Du behøver kun at udfylde klageskemaet. Vi indhenter selv de dele af patientjournalen, der er nødvendige for at behandle din klage.

Download klageskema

Bemærk venligst, at skemaet kun skal bruges, hvis du er fritaget for digital post. 

Patienterstatningen

Din sag skal først være anmeldt til Patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse.

Sagsbehandlingen

Klagefristen er afhængig af, hvornår Patienterstatningen har truffet den afgørelse, du vil klage over.

Vi skal modtage din klage senest 1 måned fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte dig afgørelsen.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til at indsende en klage efter denne frist. 

Når vi modtager din klage, opretter vi en sag og undersøger, om klagefristen er overholdt.

Vi modtager sagens akter fra Patienterstatningen.

Det er vigtigt, at du sender eventuelt yderligere bemærkninger eller oplysninger så hurtigst muligt, så materialet kan nå at indgå i forberedelsen af sagen. 

Vi indhenter selv oplysninger i sagen, hvis vi mangler nogle.  Det kan f.eks. være journal fra sygehus eller læge, akter fra din kommune eller oplysninger fra dig.

Når sagen er oplyst, hører du ikke mere fra os, før din sag er afgjort af ankenævnet.

Sekretariatet gennemgår din sag, når den er oplyst.

Vi forelægger i de fleste tilfælde også din sag for en intern lægekonsulent, der er en erfaren speciallæge. Udtalelsen er vejledende for ankenævnet.

Ankenævnet for Patienterstatningen afgør din sag på et møde.  

Ankenævnet består af følgende medlemmer:

 • En formand eller næstformand (dommer)
 • To sagkyndige udpeget af Sundhedsstyrelsen
 • Et medlem udpeget af regionsrådene i forening
 • Et medlem udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)
 • Et medlem udpeget af Forsikring & Pension
 • Et medlem udpeget af Advokatrådet
 • Et medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk
 • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer og
 • Et medlem udpeget af Danske Patienter

Flertallet afgør sagen, hvis alle ankenævnsmedlemmer ikke er enige.

Møderne er ikke offentlige, så du kan ikke deltage i mødet.

Din sag kan blive udsat, hvis ankenævnet f.eks. har behov for flere oplysninger.

I nogle tilfælde er det formanden alene, der afgør din sag på ankenævnets vegne. Det betyder som regel, at sagsbehandlingstiden er lidt kortere.

Vi sender afgørelsen til dig via e-Boks, når sagen er afgjort.

Afgørelsen sendes elektronisk, da al skriftlig kommunikation fra det offentlige til borgere skal foregå digitalt til din e-boks, med mindre du er undtaget fra e-boks.

Det fremgår af afgørelsen, hvad ankenævnet har lagt vægt på, og hvilke regler sagen er afgjort efter.

Du kan få udtalelsen, når din sag er afgjort, hvis vi har indhentet en udtalelse fra ankenævnets lægesagkyndige. Det gælder også, selvom udtalelsen er et internt notat.

Afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen kan indbringes for retten inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Din afgørelsen kan have forskellige udfald. 

Ankenævnet kan: 

 • tiltræde Patienterstatningens afgørelse, dvs. ankenævnet når frem til samme resultat som Patienterstatningen,
 • helt eller delvist ændre Patienterstatningens afgørelse, f.eks. forhøje eller nedsætte erstatningen.
 • hjemvise sagen, som derfor skal behandles på ny af Patienterstatningen eller
 • afvise sagen, f.eks. hvis du har klaget for sent.

Ankenævnet kan også ændre Patienterstatningens tidligere afgørelser, selv om du eller sagens øvrige parter ikke har klaget over dem.

Vi behandler din sag hurtigst muligt.

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid på grund af ankenævnets ressourcer, og den tid det tager at undersøge sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har de sidste år været cirka seks måneder, men den kan godt blive længere.

Ankenævnets sammensætning

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer.

Landsretsdommer Karen Foldager (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsretsdommer Linda Hangaard (Næstformand)
Landsretsdommer Kim Holst (Næsteformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsretsdommer Astrid Bøgh (Næstformand)
Byretsdommer Knus Erik Schmidt (Næstformand)

Uffe Tange Holst
Ole Haagen Nielsen
Anne Tøttrup Klith
Frank Lindhøj Damborg
Mie Gebauer Madsen
Ole Mathiesen
Mogens Tange
Peter Helmig
Merete Christensen
Jette Dam-Hansen
Michael Skettrup
Jens Benn Sørensen
Martin Gotliebsen
Jørgen Baas
Lars K. Markvardsen
Claus Wendtland Henriksen
Mogens Jakobsen
Jesper Sonne
Sten Larsen
Anders Kruse
Hans-Henrik Kimose
Mark Bremholm Ellebæk
Signe Wegmann Düring
Lars Peter Schaepler Jorn

Birgitte Haahr
Birgitte Klindt Poulsen
Lise Rørbæk von Lillienskjold
Christen Albert Lauritsen
Camilla Rosenvang
Marit Karina Buccarella
Lasse Sveistrup
Vickie A. V. Foged
Michala Wirsén
Signe Holmberg Panduro
Charlotte Lene Lindstrøm

Jakob Bigum Lundberg
Ove G. Jensen
Niels Nicolai Nordstrøm
Dorthe Olsen
Anne Krøjer Jacobsen
Inge Jekes
Camilla Lykkegård Sørensen
Tatiana Hjort Sørensen
Herle Klifoth
Pernille Bechlund

Lars Bøgh Mikkelsen
Ida Marie Lindberg
Helle Fog Jacobsen 
Nanna Hvedstrup Friend
Henrik Egeskov
Berit Torm
Kristina Askjær 
Rehman Butt
Tenna Halberg Dancker
Helle Hareskov Østergaard

Kristine Schmidt Usterud
Emilie Therese Sylow
Anja Hejde
Ubesat
Thomas Arleth
Kurt Haugaard Rasmussen
Christina Neugelbauer
Martin Haug
Mark Gramstrup Wriedt
Michael Rosenkilde-Hansen
Anders Munk Zacho (suppleant)

 

Per Jensen
Anita Barbesgaard
Birgith Sloth
Inge Pallesen
Tayo Lill Andreasen
Marie Frank-Nielsen
Rasmus Kjær Slot
Anne Lise Knørr
Regitze Buchwald (suppleant)
Zanny Arina Lundgaard (suppleant)

Leif Holm Nielsen
Michael Korn
Flemming Kjersgaard Johansen
Lena Nørlem
Palle Eli Jensen
Ejnar Pedersen
Stella Stengaard
Lisbeth Holmgaard
Thorkil Clement Kjær
Karina Bundgaard (suppleant)
Per Jacobsen (suppleant)

Rikke Kock Albret
Malene Rasmussen
Karl Vilhelm Nielsen
Morten Lorenzen
Lise van Brugge
Laila Walther
Gorm Bøje Jensen
Jørgen Nielsen
Sven Gerner Nielsen
Jan Wendelboe Jensen
Tina Clausen (suppleant)

Læs mere

Læs mere om de myndigheder og organisationer, som har udpeget medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatningen: