×

Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

I menuen til venstre finder du udvalgte afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn: 

  • Vejledende og principielle afgørelser
  • Afgørelser med navn

 

Principper for offentliggørelse af afgørelser

Disciplinærnævnets afgørelser kan offentliggøres i anonymiseret form eller uden anonymisering afhængig af sagens afgørelse.

Offentliggørelse med navn 

Disciplinærnævnet skal offentliggøre afgørelser uden anonymisering, hvis der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller givet kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb. En afgørelse vil derfor blive offentliggjort, hvis den falder inden for ét eller flere af følgende 4 kriterier:

  1. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson, og nævnet derved 3 gange inden for 5 år har tildelt denne sundhedsperson en afgørelse med kritik. Dette gælder uanset, hvilket forhold kritikken vedrører (behandling, information, samtykke, journalføring, aktindsigt, tavshedspligt, mv.).
  2. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik og samtidig finder grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at vise større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke.
  3. Hvis Disciplinærnævnet finder, at der er mistanke om, at en sundhedsperson har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i henhold til den pågældende sundhedspersons autorisationslov, og beslutter at sende sagen til politiet. Det bliver dog ikke offentliggjort, at sagen sendes til politiet. 
  4. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson for virksomhed udøvet i forbindelse med et kosmetisk indgreb, herunder således også information, samtykke og journalføring. Ved et kosmetisk indgreb forstås et indgreb, der hovedsageligt foretages af ikke-behandlingsmæssige årsager.

Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne, i afgørelsen herunder navne på behandlingssteder, skal anonymiseres.

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på
www.stpk.dk og på www.sundhed.dk.

Læs mere
Læs mere i
bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015  om offentliggørelse af afgørelser mv. i klagesager på sundhedsområdet.

Ældre afgørelser

Vi fjerner ikke ældre afgørelser. Det betyder, der kan være nogle, som ikke udtrykker nævnets praksis i dag.