×

Klag over anvendelse af tvang

2. september 2019, Opdateret 29. juni 2018

Du har mulighed for at klage, over beslutningen om anvendelse af tvang, hvis du mener betingelserne for det ikke er blevet overholdt.

Det er Tvangsbehandlingsnævnet, der har til opgave at afgøre klagesagen. Styrelsen for Patientklager bistår Tvangsbehandlingsnævnet med forberedelse af sagerne.

For al tvang gælder, at den skal stå i et rimeligt forhold til behovet for behandling, at man skal bruge de indgreb, der er mest skånsomme for patienten, og at tvang ikke må erstatte andre beroligende og tryghedsskabende initiativer.

Du kan klage til Tvangsbehandlingsnævnet, hvis du eller din pårørende har været udsat for tvang i forbindelse med sundhedsfaglig behandling udenfor psykiatrien.

Sådan klager du

Du kan klage gennem lægen eller tandlægen over beslutningen om tvang. Lægen eller tandlægen har pligt til at indbringe din klage for Tvangsbehandlingsnævnet. Du kan også selv indgive en klage til nævnet via klageskemaet på borger.dk.

Betingelser for at klage

Du kan kun klage over behandling, der har fundet sted efter den 1. januar 2018.

Tvangsbehandlingsloven gælder for patienter, der er fyldt 15 år, og som varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling. Det kan f.eks. være udviklingshæmmede, hjerneskadede og patienter med demens, som er omfattet af sundhedslovens § 18.

Loven gælder dog ikke for patienter, der er omfattet af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Du skal kontakte Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du vil klage over tvang i psykiatrien.