Dosis af Stesolid vurderes individuelt ved deliriøs tilstand

Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af den 26. september 2014 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september 2014 kl. 01.15 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september 2014 kl. 02.15 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september 2104 kl. 08.15 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september 2014 kl. 13.45 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 23. september 2014 kl. 05.45 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 23. september 2014 kl. 14.50 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 24. september 2014 kl. 02.30 på , Region . Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til den 24. september 2014 kl. 06.30 på , Region .

Sagsnummer:

16DPA01

Offentliggørelsesdato:

23. februar 2016

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 26. september 2014 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 01.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 02.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2104 kl. 08.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 13.45 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 23. september 2014 kl. 05.45 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 23. september 2014 kl. 14.50 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 24. september 2014 kl. 02.30 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 24. september 2014 kl. 06.30 på <****>, Region <****>.

Det psykiatriske patientklagenævns afgørelse

Tvangsbehandlingen

Den 19. september 2104 blev indlagt på . Hun var ved indlæggelsen vurderet psykotisk.

Den 23. september 2014 blev der ordineret tablet Abilify 5 mg per døgn op til maksimalt 20 mg per døgn. Subsidiært injektion Abilify i.m. 9,75 mg per døgn op til 9,75 x 2 per døgn.

Den 26. september 2014 traf overlægen beslutning om tvangsbehandling med tablet Abilify 5 mg per døgn op til maksimalt 20 mg per døgn. Subsidiært injektion Abilify i.m. 9,75 mg per døgn op til 9,75 x 2 per døgn.

klagede over beslutningen om tvangsbehandling til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen. Klagen blev ikke tillagt opsættende virkning, idet afdelingen igangsatte behandlingen den 29. september 2014.

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen underkendte ved afgørelse af 8. oktober 2014 beslutningen om tvangsbehandling af .

Beroligende middel med magt

Den 20. september 2014 kl. 01.15 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Stesolid 10 mg.

Den 20. september 2014 kl. 02.15 fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg i.m.

Den 20. september 2014 kl. 08.15 fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg i.m.

Den 20. september 2014 kl. 13.45 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

Den 23. september 2014 kl. 05.45 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Stesolid 10 mg.

Den 23. september 2014 kl. 14.50 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

Den 24. september 2014 kl. 02.30 fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg i.m.

Den 24. september 2014 kl. 06.30 fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende middel med magt til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen. 

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 8. oktober 2014 beslutningen om indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september kl. 01.15, kl. 02.15, kl. 08.15, den 23. september 2014 kl. 05.45, kl. 14.50, den 24. september 2014 kl. 06.30.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen underkendte ved afgørelse af 8. oktober 2014 beslutningen om indgivelse af beroligende middel med magt til den 20. september 2014 kl. 13.45 og den 24. september 2014 kl. 02.30.

Det psykiatriske ankenævns begrundelse

Ankenævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Tvangsbehandling

Ankenævnet finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende, da udsigten til hendes helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand præget af læderet kontakt, usamlet og springende tankegang, samt megalomane vrangforestillinger.

Det fremgår af § 12, stk. 5, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, at patienten, forud for overlægens beslutning om tvangsbehandling, skal have en passende betænkningstid, hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen.

Det er ankenævnets opfattelse, at en patient i betænkningstiden skal tilbydes en konkret behandling. Tvangsbehandling skal som udgangspunkt iværksættes med det præparat og den dosis, som der er motiveret for, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde andet. Hvis patienten ikke er motiveret for den konkrete behandling kan motivationen ikke medregnes i betænkningstiden.

Det er videre ankenævnets opfattelse, at der skal motiveres konkret for det dosisinterval, der efterfølgende træffes beslutning om. Det skal fremgå af journalen, at der er motiveret for hele dosisintervallet.

Det fremgår af motivationsskemaet, at blev motiveret for hele den primære tvangsbehandling dagligt fra den 23. september 2014 kl. 10.15 til der, ifølge journalen, den 26. september 2014 kl. 14.11 blev truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Abilify 5 mg per døgn op til maksimalt 20 mg per døgn.

Beslutningen blev truffet af en overlæge.

Det fremgår desuden af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, at tvangsmedicinering forudsætter at vedvarende forsøg er gjort på at forklare patienten behandlingens nødvendighed, bortset fra akutte situationer, hvor udsættelse af behandlingen er til fare for patientens liv eller helbred. Af § 3, stk. 5, fremgår at patienten i betænkningstiden dagligt skal tilbydes medicin til frivillig indtagelse, og at den forsøgte motivation skal journalføres. Af § 3, stk. 4, fremgår hertil, at patienten så vidt muligt skal have haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver.

Det fremgår af § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen, at overlægen i sin vurdering af betænkningstidens varighed blandt andet skal lægge vægt på sygdommens alvorlighed og varighed, patientens ambivalens i forhold til behandlingstilbuddet, om den manglende medicinering vil kunne medføre anvendelse af andre former for tvang, samt patientens forpinthed m.v.

Det er på denne baggrund ankenævnets opfattelse, at det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og at bestemmelsen hverken forhindrer overlægen i at give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte overlægens skøn om, at en betænkningstid på 3 døgn, 3 timer og 56 minutter var passende for , da det fremgår af journalen at var affektspændt og forpint. 

Ankenævnet finder på denne baggrund, at bekendtgørelsens § 3, stk. 1, stk. 3 og stk. 5, er opfyldt.

Ankenævnet har bemærket, at der ikke fremgår oplysninger af journalen om, hvorvidt havde mulighed for at drøfte forholdet med en patientrådgiver.

Ankenævnet har dog ikke fundet, at dette i sig selv medfører, at der ikke blev givet en tilstrækkelig betænkningstid, da hun fik en betænkningstid på over 2 døgn, samt derfor må antages at have haft mulighed for at drøfte forholdet med sin patientrådgiver, hvis en sådan var tilknyttet hende.

Det Psykiatriske Ankenævn finder herefter, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning i relation til betænkningstiden.

Det fremgår af § 4, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, at der ved tvangsmedicinering skal anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Ifølge stk. 2, forstås ved afprøvede lægemidler præparater, som er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lægemiddellovens § 7 og som markedsføres her i landet. Ifølge stk. 3, skal ordinationen følge de retningslinier, der er fastsat i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelsen.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at hos voksne med skizofreni er dosis ved tablet Abilify sædvanligvis initialt 10-15 mg en gang dagligt, og vedligeholdelsesdosis er 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

 
Ankenævnet kan videre oplyse, at til voksne med mani er initial dosis tablet Abilify 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet kan endvidere oplyse, at dosis ved injektion Abilify er 9,75 mg (1,3 ml) dybt i.m. Dosis kan gentages efter behov efter mindst 2 timer. Højst 3 injektioner dagligt, og højst 30 mg Aripiprazol dagligt.

Ankenævnet finder herefter, at tvangsbehandlingen ikke opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Abilify er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, men den besluttede dosering går ud over det, der på pro.medicin.dk er angivet som sædvanlig dosering.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det af journalen i relation til beslutningen om tvangsbehandling ikke fremgår oplysninger om, hvad baggrunden for at ordinere en dosis, der går ud over den sædvanlige dosering som angivet på pro.medicin.dk.

Det er således ankenævnets opfattelse, at det ikke af journalen konkret fremgår, med hvilken begrundelse, der blev ordineret en dosis, der gik ud over det på pro.medicin.dk angivne sædvanlige dosis, ligeledes fremgår det ikke, at konkret blev informeret om, at den ordinerede dosis gik ud over sædvanlig dosis.

Den høje dosis i sig selv kan være velbegrundet, men en sådan eventuel begrundelse fremgår ikke af journalen i relation til beslutningen om tvangsbehandling den 26. september 2014.

Ankenævnet finder derfor, at betingelserne for tvangsbehandling ikke var opfyldte.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014.

Indgivelse af beroligende middel med magt

Den 20. september 2014 kl. 01.15

fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Stesolid 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 20. september 2014 kl. 01.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var tiltagende opkørt, vredladen, truende og forpint.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at Stesolid blandt andet anvendes ved angst- og urotilstande samt ved alkoholabstinens, og at præparatet administreres i tablet- eller injektionsform. Ved angst- og urotilstande anvendes 2-5 mg 1-3 gange dagligt. Ved alkoholabstinens skal der doseres individuelt.

Det er ankenævnets opfattelse, at befandt sig i en alvorlig livstruende klinisk delirøs tilstand, som kan sidestilles med tilstanden ved alkoholabstinens.

Ankenævnet finder herefter, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Stesolid er et almindeligt anvendt præparat som beroligende middel samt et velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig i en situation som den foreliggende.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 20. september 2014 kl. 01.15.

Den 20. september 2014 kl. 02.15

fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg i.m.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 20. september 2014 kl. 02.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen fortsat var opkørt og råbende samt forpint.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at korrigere s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at Stesolid blandt andet anvendes ved angst- og urotilstande samt ved alkoholabstinens, og at præparatet administreres i tablet- eller injektionsform. Ved angst- og urotilstande anvendes 2-5 mg 1-3 gange dagligt. Ved alkoholabstinens skal der doseres individuelt.

Det er ankenævnets opfattelse, at befandt sig i en alvorlig livstruende klinisk delirøs tilstand, som kan sidestilles med tilstanden ved alkoholabstinens.

Ankenævnet finder herefter, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Stesolid er et almindeligt anvendt præparat som beroligende middel samt et velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig i en situation som den foreliggende.

Ankenævnet har bemærket, at tidligere på dagen var givet tablet Stesolid 10 mg, og nævnet finder, at det ikke har nogen indvirkning på den dosis der blev truffet beslutning om kl. 02.15.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 20. september 2014 kl. 02.15.

Den 20. september 2014 kl. 08.15

fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 20. september 2014 kl. 08.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var meget højtråbende og aggressiv samt truende og forpint.

Ankenævnet finder dog endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse af flere omgange.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det ikke fremgår at man havde forsøgt at begrænse eller korrigere s aktiviteter.

Ankenævnet ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 20. september 2014 kl. 08.15.

Den 20. september 2014 kl. 13.45

fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 20. september 2014 kl. 13.45 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var blevet tiltagende urolig, paranoidt tolkende og kommanderende.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse i form af Abilify.

Ankenævnet har lagt vægt på, at hun blev tilbudt det samme præparat som der efterfølgende blev indgivet uanset, at hun ikke var tilbudt en konkret dosis til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at hos voksne med skizofreni er dosis ved tablet Abilify sædvanligvis initialt 10-15 mg en gang dagligt, og vedligeholdelsesdosis er 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet kan videre oplyse, at til voksne med mani er initial dosis tablet Abilify 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Abilify er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig.

Ankenævnet har bemærket, at tidligere på dagen var givet tablet Stesolid 10 mg og injektion Stesolid 10 mg á to omgange, og nævnet finder, at det ikke har nogen indvirkning på den dosis, der blev truffet beslutning om kl. 13.45.

Ankenævnet ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 20. september 2014 kl. 13.45.

Den 23. september 2014 kl. 05.45

fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Stesolid 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 23. september 2014 kl. 05.45 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var urolig, truende og forpint.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at Stesolid blandt andet anvendes ved angst- og urotilstande samt ved alkoholabstinens, og at præparatet administreres i tablet- eller injektionsform. Ved angst- og urotilstande anvendes 2-5 mg 1-3 gange dagligt. Ved alkoholabstinens skal der doseres individuelt.

Det er ankenævnets opfattelse, at befandt sig i en alvorlig livstruende klinisk delirøs tilstand, som kan sidestilles med tilstanden ved alkoholabstinens.

Ankenævnet finder herefter, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Stesolid er et almindeligt anvendt præparat som beroligende middel samt et velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig i en situation som den foreliggende.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 23. september 2014 kl. 05.45.

 

Den 23. september 2014 kl. 14.50

fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 23. september 2014 kl. 14.50 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var svært psykomotorisk urolig samt svært psykotisk med persekutoriske vrangforestillinger.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at hos voksne med skizofreni er dosis ved tablet Abilify sædvanligvis initialt 10-15 mg en gang dagligt, og vedligeholdelsesdosis er 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

 
Ankenævnet kan videre oplyse, at til voksne med mani er initial dosis tablet Abilify 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Abilify er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelige.

Ankenævnet har bemærket, at tidligere på dagen var givet tablet Stesolid 10 mg, og nævnet finder, at det ikke har nogen indvirkning på den dosis der blev truffet beslutning om kl. 14.50.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 23. september 2014 kl. 14.50.

Den 24. september 2014 kl. 02.30

fik indgivet beroligende middel med magt i form af injektion Stesolid 10 mg i.m.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 24. september 2014 kl. 02.30 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var tiltagende urolig og truende.

Ankenævnet finder dog endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, samt havde tilbudt beroligende medicin til frivillig indtagelse af flere omgange.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det ikke fremgår, at man havde forsøgt at tale s til ro.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 24. september 2014 kl. 02.30.

Den 24. september 2014 kl. 06.30

fik indgivet beroligende middel med magt i form af tablet Abilify 10 mg.

Ankenævnet finder, at betingelserne for at indgive beroligende middel med magt den 24. september 2014 kl. 06.30 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var meget opkørt.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelse af beroligende middel med magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Ankenævnet kan oplyse, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at hos voksne med skizofreni er dosis ved tablet Abilify sædvanligvis initialt 10-15 mg en gang dagligt, og vedligeholdelsesdosis er 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet kan videre oplyse, at til voksne med mani er initial dosis tablet Abilify 15 mg en gang dagligt. Maksimalt 30 mg dagligt.

Ankenævnet finder endvidere, at indgivelsen af beroligende middel med magt opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Abilify er almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, ligesom den besluttede dosering er almindelig.

Ankenævnet har bemærket, at tidligere på dagen var givet injektion Stesolid 10 mg, og nævnet finder, at det ikke har nogen indvirkning på den dosis, der blev truffet beslutning om kl. 06.30.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen vedrørende den 24. september 2014 kl. 06.30.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

§ 4, stk. 1: Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

Stk. 2: Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 3: Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Stk. 4: Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.


5: Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:

1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet eller

2) den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.


§ 10, stk. 1: Tvangstilbageholdelse af en person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, skal ske, hvis overlægen finder, at betingelserne i § 5 er opfyldt.

Stk. 2. Overførelse af en patient, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, til lukket psykiatrisk afdeling behandles efter reglerne om tvangstilbageholdelse, såfremt patienten modsætter sig overførelsen.

Stk. 3. Fremsættes anmodning om udskrivning, skal overlægen snarest muligt og senest inden 24 timer meddele patienten, om denne kan udskrives, eller om tvangstilbageholdelse skal ske. Fremsættes anmodning om udskrivning inden for det første døgn efter, at tvangsindlæggelse har fundet sted, skal overlægens beslutning meddeles senest inden 48 timer regnet fra tvangsindlæggelsen. Er begæringen fremsat af patientrådgiveren, jf. §§ 24-29, underrettes tillige denne.

§ 12, stk. 1. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, jf. § 10.

Stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.

Stk. 3. Tvangsbehandling med elektrostimulation må kun iværksættes, hvis patienten opfylder betingelserne i stk. 1 og befinder sig i en aktuel eller potentiel livstruende tilstand.

Stk. 4. Afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen. Denne træffer samtidig bestemmelse om, i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse.

Stk. 5. Forud for overlægens afgørelse efter stk. 4, om tvangsbehandling skal patienten have en passende betænkningstid,

hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen. Betænkningstiden skal have en passende varighed, dog højst 3 dage.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om tvangsbehandling efter denne bestemmelse.

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven:

§ 15:Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

stk. 2: Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.

stk.3: Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.

Stk. 4: Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.

Stk. 5: Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.

§ 16: Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Stk. 2: Patienten har ret til at frabede sig information efter stk. 1.

Stk. 3:Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Stk. 4. Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder, samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Stk. 5. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, jf. § 15, skal sundhedspersonen særligt oplyse herom, medmindre patienten har frabedt sig information, jf. stk. 2.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om informationens form og indhold.

§ 17.En person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, såfremt betingelserne i § 14, stk. 2, er opfyldt. Over for personer, der er frihedsberøvet efter reglerne i kapitel 3, kan der anvendes den magt, der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen.

Stk. 2. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel.