Indgivelse af Cisordinol-Acutard og Lorazepam som beroligende middel

Ankenævnet vurderede, at det var i overensstemmelse med mindstemiddelsprincippet at give en kombination af Cisordinol-Acutard og Lorazepam som beroligende middel.

Sagsnummer:

23DPA09

Offentliggørelsesdato:

10. januar 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelserne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 9. august 2023 og 25. august 2023. Vi tiltræder derfor afgørelserne.

Vi godkender beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 30. juni 2023 kl. 14.07 og den 27. juli 2023 kl. 14.30.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig den 30. juli 2023.

Du kan læse mere på de næste sider.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 9. august 2023. De traf afgørelse om at godkende beslutningen om at tvangsbehandle dig.

Den 25. august 2023 traf et flertal af Det Psykiatriske Patientklagenævn afgørelse om at godkende beslutningerne om at give dig beroligende medicin med magt den 30. juni 2023 kl. 14.07 og den 27. juli 2023 kl. 14.30.

Din patientrådgiver klagede den 11. september 2023 over afgørelserne på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser af 9. august 2023 og 25. august 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████

Du har klaget over afgørelserne uden nærmere bemærkninger.

████

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra ████ til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Sagsbehandlingstiden

Det Psykiatriske Patientklagenævn skulle have orienteret dig om, hvorfor de ikke kunne træffe afgørelse i din sag vedrørende beroligende medicin inden 14 dage.

Når patienter klager over at have fået beroligende middel med magt, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse så snart det er muligt. Hvis de ikke har truffet afgørelse inden 14 dage, skal de orientere patienten og patientrådgiveren om:

 • grunden til, at der ikke er truffet afgørelse
 • hvornår de forventer at træffe afgørelse

I din sag vedrørende beroligende medicin med magt traf Det Psykiatriske Patientklagenævn afgørelse i sagen senere end 14 dage efter, at du klagede til dem.

De burde derfor have orienteret dig og din patientrådgiver om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 14 dage efter de modtog din klage. De skulle også have oplyst dig om, hvornår de forventede at træffe afgørelse.

Beroligende medicin med magt den 30. juni 2023 kl. 14.07

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

En læge kan give en patient beroligende medicin med magt, hvis det er afgørende for at bedre patientens meget urolige tilstand.

Vi vurderer, at du var i en tilstand, hvor du var tiltagende opkørt. Der havde været flere situationer, hvor du havde været meget vred på stuen og havde råbt og smidt med tingene. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med Cisordinol Accutard 100 mg og Lorazepam 2 mg, før man gav dig injektion Cisordinol-Acutard 100 mg og injektion Lorazepam 2 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis.

Når man giver beroligende medicin med magt, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis.

Du fik Cisordinol-Acutard og Lorazepam, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne var almindelige.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Cisordinol-Acutard anvendes sædvanligvis initial dosis 50-150 mg. Doseringen gentages efter behov, sædvanligvis efter to til tre dage. Der bør højst gives fire injektioner og højst en akkumuleret dosis på 400 mg. Behandlingen bør desuden højst vare 14 dage. Ved indtrådt klinisk bedring af de psykotiske symptomer kan behandlingen overgå til oral Cisordinol (zuclopenthixol) eller injektion Cisordinol Depot (zuclopenthixoldecanoat).

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at injektion Lorazepam er et anxiolytikum af benzondiazepingruppen og blandt andet anvendes ved angst- og urotilstande. Ved behandling med injektion Lorazepam anvendes sædvanligvis 2-4 mg initialt. Dosis kan ved behov gentages efter to timer.

Vi vurderer, at det var i overensstemmelse med mindstemiddelprincippet, at man indgav en kombination af Cisordinol-Acutard og Lorazepam. Vi har lagt vægt på, at man ved at indgive de to præparater sikrede en god og hurtig indsættende beroligende effekt.

Fysisk magtanvendelse

Det fremgår af journalen, at der var let fastholdelse af arme og ben for at sikre, at du ikke gjorde skade på personalet.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien, at fastholdelse kan ske i forbindelse med et andet tvangsindgreb, f.eks. i forbindelse med indgivelse af akut beroligende middel. Der er i sådant et tilfælde ikke tale om fastholdelse som selvstændig tvang, men fastholdelse som en nødvendighed for at gennemføre et andet tvangsindgreb. Videre fremgår det af vejledningen, at varigheden af denne form for fastholdelse er kortvarig og udelukkende i direkte tilslutning til at gennemføre et andet tvangsindgreb.

Vi vurderer, at den fysiske magt i form af fastholdelse, der blev anvendt i umiddelbar tilknytning til indgivelsen af Cisordinol-Acutard og Lorazepam, skal anses som et accessorisk indgreb til indgivelse af beroligende middel, og at der således ikke er tale om et selvstændigt tvangsindgreb.

Vi vurderer også, at den fysiske magtanvendelse i tilknytning til indgivelsen var nødvendig for at sikre, at indgivelsen foregik forsvarligt, idet du var truende. Vi vurderer desuden, at der ikke blev anvendt fysisk magt i videre omfang, end formålet tilsagde.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende middel med magt den 30. juni 2023 kl. 14.07.

Beroligende medicin med magt den 27. juli 2023 kl. 14.30

Vi vurderer, at det var korrekt at behandle dig med beroligende medicin med magt.

Vi vurderer, at du var i en tilstand, hvor du var opkørt. Du sparkede på inventar, var råbende og smækkede med dørene. Det var derfor nødvendigt at bringe dig til ro for at bedre din tilstand.

Vi vurderer også, at det var den mindst indgribende måde at berolige dig på i situationen.

Før du fik det beroligende medicin, havde man forsøgt at få dig til ro ved at tale med dig og få dig til at ændre din adfærd, men uden tilstrækkelig effekt. Du blev også tilbudt at tage beroligende medicin frivilligt med Cisordinol Accutard 100 mg og Lorazepam 2 mg, før man gav dig injektion Cisordinol-Acutard 100 mg og injektion Lorazepam 2 mg.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis.

Du fik Cisordinol-Acutard og Lorazepam, som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne var almindelige.

Fysisk magtanvendelse

Det fremgår af journalen, at du i forbindelse med indgivelsen af beroligende middel blev fastholdt.

Vi vurderer, at den fysiske magt i form af fastholdelse, der blev anvendt i umiddelbar tilknytning til indgivelsen, skal anses som et accessorisk indgreb til indgivelse af beroligende middel, og at der således ikke er tale om et selvstændigt tvangsindgreb.

Vi vurderer også, at den fysiske magtanvendelse i tilknytning til indgivelsen var nødvendig for at sikre, at indgivelsen foregik forsvarligt.  Vi vurderer desuden, at der ikke blev anvendt fysisk magt i videre omfang, end formålet tilsagde.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om at give dig beroligende middel med magt den 27. juli 2023 kl. 14.30.

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at tvangsbehandle den 30. juli 2023 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du havde en springende tankegang og vrangforestillinger. 

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle dig.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Vi vurderer, at en betænkningstid på to døgn var passende for dig, ud fra den tilstand du var i.

Du blev dagligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Beslutningen om tvangsbehandling blev truffet af en overlæge.

Du havde tilstrækkelig mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med din patientrådgiver i betænkningstiden.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik et afprøvet lægemiddel i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Du har oplyst, at du får bivirkninger af præparatet. Du tålte alene Cisordinol i doser af 4-8 mg, og du tålte slet ikke Olanzapin, som ”åd din hjerne op”.

Nogle patienter kan ikke undgå at få bivirkninger ved behandling med antipsykotiske lægemidler. Bivirkningerne skal afvejes i forhold til effekten af behandlingen og hvor svær en tilstand, patienten er i.

Du fik Cisordinol og Zyprexa (olanzapin), som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne var almindelige.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at ved behandling af akut skizofreni, andre akutte psykoser og svær akut uro samt mani med tablet Cisordinol anvendes sædvanligvis initial dosis 10-50 mg dagligt eventuelt op til 75 mg dagligt.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Zyprexa (olanzapin) anvendes initialt 5-10 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter to timer og eventuelt igen efter fire timer efter anden injektion. Der bør højst gives tre injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.

Det fremgår også af pro.medicin.dk, at der ved injektionsbehandling med Zyprexa bør skiftes til oral behandling, så snart det er klinisk muligt, da der er manglende erfaring ved behandling med injektion ud over tre dage.

Man ville først forsøge at give dig medicinen i en tablet, før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen med Cisordinol og olanzapin.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling den 30. juli 2023.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 17, stk. 2, om beroligende medicin med magt
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 36, stk. 3, om sagsbehandlingstid i Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling