Betænkningstid på halvanden time var tilstrækkelig i akut situation

Ankenævnet godkendte beslutning om tvangsbehandling, hvor der alene var motiveret for behandlingen i halvanden time, idet ankenævnet fandt, at der var tale om en akut situation.

Sagsnummer:

23DPA10

Offentliggørelsesdato:

10. januar 2024

Juridisk tema:

Tvangsbehandling

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn af 6. september 2023. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Vi godkender beslutningen om at tvangsbehandle dig den 23. marts 2023.

Du kan læse mere på de næste sider.

Sagens forløb

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf afgørelse i din sag den 6. september 2023. De traf afgørelse om at godkende beslutningen af 23. marts 2023 om at tvangsbehandle dig.

Din patientrådgiver klagede den 8. september 2023 over afgørelsen på vegne af dig.

Sagsfremstilling

Vi henviser til den sagsfremstilling, der fremgår af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 6. september 2023.

Bemærkninger fra sagens parter

████

████ har klaget over afgørelsen uden nærmere bemærkninger.

Behandlingssted 1

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Behandlingssted 1 til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Sagsbehandlingstiden

Når patienter klager over at være blevet tvangsbehandlet, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse snarest muligt, hvis klagen ikke har opsættende virkning. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal nævnet underrette patienten og patientrådgiveren om grunden hertil samt om, hvornår afgørelse kan forventes at foreligge.

Det Psykiatriske Patientklagenævn modtog information om din klage den 10. juli 2023. Din klage fik ikke opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævn traf først afgørelse i din sag den 6. september 2023. De burde senest 14 dage efter klagens modtagelse have orienteret dig og din patientrådgiver om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, og om hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge.

Opsættende virkning

Når en patient klager over en beslutning om tvangsbehandling, skal behandlingen som udgangspunkt ikke startes op, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har truffet afgørelse. Tvangsbehandlingen kan dog startes, hvis det er nødvendigt at gennemføre behandlingen med det samme for:

 • ikke at udsætte patientens liv eller helbred for væsentlig fare
 • at afværge, at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for skade

Vi vurderer, at det var nødvendigt at starte tvangsbehandling af dig den 23. marts 2023, da der som følge af din tilstand var væsentlig fare for dit liv eller helbred.

Tvangsbehandling

Vi vurderer, at betingelserne for at tvangsbehandle den 23. marts 2023 var opfyldt.

En patient må kun tvangsbehandles, hvis patienten er sindssyg eller er i en tilstand, der kan ligestilles med sindssyge. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle patienten, fordi:

 • udsigten til helbredelse ellers vil blive væsentlig forringet
 • en afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
 • patienten udgør en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre

Vi vurderer, at du var i en psykotisk tilstand, hvor du blandt andet havde vrangforestillinger om forfølgelse. 

Det ville have været uforsvarligt ikke at tvangsbehandle dig.

Motivation og betænkningstid

Vi vurderer, at du fik tilstrækkelig betænkningstid og blev tilstrækkeligt motiveret til at tage medicinen frivilligt.

Før man kan tvangsbehandle en patient, skal patienten have en passende betænkningstid på højest tre dage, hvor patienten dagligt tilbydes at indtage medicinen frivilligt.

Der skal gøres vedvarende forsøg på at oplyse patienten om nødvendigheden af behandlingen. Det skal journalføres, hvordan man har forsøgt at motivere patienten.

Der skal ikke gives betænkningstid, hvis situation er akut, og der er fare for patientens liv eller helbred, hvis ikke patienten bliver behandlet.

Det er en konkret vurdering, hvor lang betænkningstiden skal være, og overlægen kan give patienten en kortere eller længere betænkningstid end tre dage.

Overlægen skal i sin vurdering blandt andet lægge vægt på:

 • sygdommens alvorlighed og varighed
 • patientens holdning til behandlingen
 • om den manglende behandling vil kunne medføre behov for at udøve andre former for tvang
 • hvor forpint patienten er

Hvis man tvangsbehandler, skal det som udgangspunkt ske med den samme medicin og dosis, som patienten har fået tilbudt i betænkningstiden. Patienten skal så vidt muligt have mulighed for at drøfte beslutningen om tvangsbehandling med en patientrådgiver.

Du blev motiveret for behandling den 23. marts 2023 kl. 11.45. Der blev truffet beslutning kl. 13.14. Du fik således alene en betænkningstid på halvanden time.

Vi vurderer, at der var tale om en akut situation, fordi du havde det svært dårlig. Du havde ikke sovet gennem længere tid, og der var fare for, at du ville udvikle et livstruende delir.

Beslutningen om tvangsbehandling blev godkendt af en overlæge.

Medicin og dosis

Vi vurderer, at du fik afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis.

Når man tvangsbehandler med medicin, skal man altid vælge lægemidler, som er afprøvede og med færrest bivirkninger. Det skal også gives i sædvanlig dosis. Sædvanlig dosis fremgår af pro.medicin.dk

Du fik Risperidon og Zyprexa (olanzapin), som er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler, og doseringerne var almindelige.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af oplysningerne om medicinen på pro.medicin.dk, at ved behandling af psykoser med tablet Risperidon anvendes initialt 2 mg dagligt stigende over dage til sædvanlig vedligeholdelsesdosis 4-6 mg dagligt. Der vil sjældent være brug for doser over 10 mg. Maksimaldosis er 16 mg dagligt fordelt på en til to doser.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af medicinoversigten på pro.medicin.dk, at ved behandling med injektion Zyprexa (olanzapin) anvendes initialt 5-10 mg intramuskulært. Dosis kan gentages efter to timer og eventuelt igen efter fire timer efter anden injektion. Der bør højst gives tre injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt.

Det fremgår også af pro.medicin.dk, at der ved injektionsbehandling med Zyprexa bør skiftes til oral behandling, så snart det er klinisk muligt, da der er manglende erfaring ved behandling med injektion ud over tre dage.

Man var opmærksom på, at din behandling skulle justeres efter bivirkninger og effekt.

Man ville først forsøge at give dig medicinen i en tablet, før man eventuelt ville give medicinen med injektion.

Information

Vi vurderer, at du fik den tilstrækkelige information om behandlingen.

En patient skal inden tvangsbehandlingen informeres om behandlingens:

 • indhold
 • baggrund
 • formål
 • virkningen af medicinen
 • bivirkninger ved medicinen

Det fremgår af journalen, at du blev informeret om indholdet, baggrunden og formålet med behandlingen med Risperidon og Olanzapin.

Konklusion

Vi tiltræder på den baggrund afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det betyder, at vi kan godkende beslutningen om tvangsbehandling den 23. marts 2023.

Afgørelsen er truffet af et enigt ankenævn.

Lovgivning

Her kan du se de regler, som vi har afgjort din sag efter, og andre relevante regler for din sag.

Bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

 • 4, stk. 1, om frivillig medvirken og betænkningstid
 • 4, stk. 2 - 4, om mindst indgribende tvang
 • 4 a om beslutning i overlægens fravær
 • 5 om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • 10 om tvangstilbageholdelse under indlæggelse
 • 12 om tvangsbehandling
 • 31 om oplysninger til patienten før tvang
 • 32, stk. 1, om vejledning om klageadgang
 • 32, stk. 2 og 3, om opsættende virkning ved klage
 • 36, stk. 3, om sagsbehandlingstid i Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • 38, stk. 1, om klage til Det Psykiatriske Ankenævn
 • 38, stk. 2, om klagefristen
 • 38, stk. 3, om klage til en anden administrativ myndighed

Bekendtgørelse nr. 339 af 15. marts 2023 af lov om lægemidler

 • 7 om afprøvede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27. oktober 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

 • 3 om foranstaltninger før tvangsmedicinering
 • 4 om afprøvede lægemidler i sædvanlig dosis
 • 5 om brugen af depotpræparater ved tvangsbehandling