Klage over behandling i forbindelse med indsættelse af kunstig hofte

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog i perioden fra den 5. november til 9. november 2009.

Sagsnummer:

12PU002

Offentliggørelsesdato:

15. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 5. november til 9. november 2009.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 i perioden fra den 5. november 2009 til den 9. november 2009.

Klager har anført, at Sygehus 1 gav en overdosis af morfin, der medførte en medicinforgiftning. Dette gav nyresvigt og en perforeret tyktarm. Herudover blev der ikke medsendt fyldestgørende epikrise ved udskrivelsen til Sygehus 2, hvilket betød, at ikke blev mobiliseret i flere dage og derfor pådrog sig en lungebetændelse.Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

fik den 5. november 2009 indsat en kunstig hofte på Sygehus 1. Under indlæggelsen på faldt og fik herefter smertestillende behandling med Oxynorm og Oxycontin.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Medicin

Det fremgår af journalen den 5. november 2009, at der blev givet Oxynorm efter behov (p.n.). Af anæstesinotat den 6. november 2009 fremgår det, at i løbet af det sidste døgn havde fået i alt 12 stk. Oxynorm p.n. Herefter blev dosis ændret, så der blev ordineret Oxycontin 30 mg x 2 suppleret med Oxynorm 10 mg p.n. Det blev noteret, at der var mulighed for at øge Oxycontin til 40 mg x 2.

Patientombuddet kan oplyse, at Oxycontin og Oxynorm er morfinlignende præparater, hvor stofferne nedbrydes og omdannes til morfin i kroppen. Der er tale om centralvirkende smertestillende midler, og bivirkningerne er parallelle med bivirkningerne til morfin med tendens til svimmelhed, kvalme, hududslæt og forstoppelse.

Patientombuddet kan videre oplyse, at en tarmperforation er en yderst sjælden komplikation til morfinbehandling.

Den 7. november 2009 blev det noteret, at var utilpas og senere, at han var sløv og klamtsvedende. Det blev konkluderet, at havde vejrtrækningsbesvær grundet morfika. Oxycontindosis blev mindsket (dim.) til 20 mg x 2 med mulighed for at mindske yderligere afhængigt af vejrtrækningen.

Senere den 7. november 2009 var klamtsvedende, faldt i søvn og var svær at vække. havde et lavt blodtryk på 75/50.

Den 7. november 2009 fik en dosis af Narcanti som modgift til morfinbehandlingen.

Det fremgår af klagen, at behandlingen med Oxynorm og Oxycontin har resulteret i, at fik en perforeret tyktarm.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på Sygehus 1, var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at der kun blev givet en meget begrænset indgift af Narcanti som modgift til morfinbehandlingen, hvorfor det sammenholdt med s vægt ikke findes sandsynligt, at der har været tale om en betydelig overdosering med morfin. Det bemærkes, at ifølge journalen var svært overvægtig.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at det er uvist, hvorvidt fik en perforeret tyktarm, da der ikke i journalen foreligger tegn på, at der har været en tarmperforation.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling modtog på Sygehus 1 i perioden fra den 5. november 2009 til den 9. november 2009 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Epikrise

Det fremgår af klagen, at Sygehus 1 ikke medsendte en fyldestgørende epikrise, da blev udskrevet til Sygehus 2 den 9. november 2009. Dette medførte, at lå fladt på ryggen i flere dage og derfor fik en livstruende lungebetændelse, der krævede intensiv behandling.

Af Sundhedsstyrelsens vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse m.v. af den 22. februar 2007 fremgår det, at det ved overflyttelse mellem to afdelinger eller sygehuse skal fremgå, hvorfor patienten er blevet overflyttet, og hvordan patientens status var ved overflytningen. Det er den for overflytningen ansvarlige læge, der skal sikre videregivelsen af oplysninger samt, at informationen er opdateret og følger patienten.

Det fremgår videre af Sundhedsstyrelsens vejledning om epikriser, at epikrisen bør indeholde oplysninger om årsagen til indlæggelsen, dato for indlæggelse og udskrivelses, kort resume af forløbet, medicinstatus og eventuelle uafsluttede undersøgelser. Herudover kan det i visse situationer være relevant, at epikrisen indeholder oplysninger om behandlingsplan, hvilken information, der er givet til patienten, genoptræningsplan, oplysninger om en eventuel sygemelding og eventuelle iværksatte socialmedicinske hjælpeforanstaltninger f.eks. hjemmepleje.

Det fremgår af epikrisen, at ikke måtte støtte på det opererede ben, men at han gerne måtte sættes op og ligge på siden. Der fremgår ikke yderligere oplysninger om mobilisering.

Det er Patientombuddets vurdering, at epikrisen fra Sygehus 1 var udført på tilstrækkelig og relevant vis.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at det fremgår af epikrisen, at måtte sættes op og måtte ligges på siden. Det fremgår således af epikrisen, at han gerne måtte mobiliseres.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling modtog i forbindelse med udførsel af epikrise på Sygehus 1 den 9. november 2009 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.