Dokumentation for forældremyndighed

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere , for håndteringen af s fars anmodning om aktindsigt af 11. oktober 2011 i sin datters journal.

Sagsnummer:

13POB019

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****>, for håndteringen af <****>s fars anmodning om aktindsigt af 11. oktober 2011 i sin datters journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At s far fik afslag på aktindsigt i sin datter s journal, efter at han den 11. oktober 2011 havde anmodet , herom.

Begrundelse

Begrundelse for afgørelsen af klagen

s far anmodede ved e-mail af 11. oktober 2011 , om aktindsigt i sin datter s journal. var på dette tidspunkt 1 år gammel.

Lægeklinikken svarede ved e-mail af 19. oktober 2011 s far, at man ikke kendte ham og ikke ville udlevere noget til s far, før han kunne dokumentere, hvem han var, at han havde del i forældremyndigheden, og at moderen ikke havde indvendinger.

s far skrev samme dag i en e-mail til Lægeklinikken, at han forventede at få aktindsigt inden for 10 dage fra anmodningen, uanset hvad s mor og Lægeklinikken selv mente. Han skrev desuden, at han ville dokumentere sin identitet, når han fik besked om, at han kunne afhente journalkopi. s far skrev i en anden e-mail samme dag til Lægeklinikken, at han står som far i lægejournalen, og at han havde del i forældremyndigheden. Han gav udtryk for mistanke om, at Lægeklinikken forsøgte at skjule noget.

Herefter hørte s far ikke mere fra Lægeklinikken.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37. Forældremyndighedsindehaveren til et barn under 15 år har som udgangspunkt ret til aktindsigt i barnets journal. Det følger af sundhedslovens § 14, som er omtalt nedenfor.

Lægeklinikken har i en udtalelse til Patientombuddet oplyst, at s far ikke sendte dokumentation for, hvem han var, og at han havde del i forældremyndigheden. Lægeklinikken har endvidere henledt Patientombuddets opmærksomhed på, at s fars e-mails til Lægeklinikken fremstår med ugyldig digital signatur. Lægeklinikken har desuden henvist til, at der er tavshedspligt vedrørende patientoplysninger.

Patientombuddet har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at gennemse s journal fra Lægeklinikken.

Journalen indeholder ikke oplysning om, at er s far. s far findes nævnt uden angivelse af navn i et journalnotat af 5. april 2011 som følger:

”Type: T. Pater: sundhedsplejerske mener svampeinfektion forneden, forsøger Brentan creme”.

Patientombuddet skal i den forbindelse oplyse, at ”pater” er latin for ”far”.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at s far henvendte sig telefonisk den 5. april 2011 til Lægeklinikken, hvor han oplyste, at en sundhedsplejerske havde vurderet, at havde svamp i skeden, og at Lægeklinikken ordinerede behandling med Brentan creme.

Patientombuddet kan oplyse, at kun en forælder med del i forældremyndigheden kan give samtykke til behandling. Det følger af sundhedslovens §§ 14, 15 og 17.

Lægeklinikken anså således den 5. april 2011 den person, der ringede til konsultationen, for at være s far, og Lægeklinikken stillede tilsyneladende ikke ved denne lejlighed tvivl om, at s far havde del i forældremyndigheden.

Patientombuddet finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at Lægeklinikken på noget tidspunkt har vidst, at navnet på s far er .

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Lægeklinikken ikke handlede i strid med sundhedsloven ved i e-mail af 19. oktober 2011 at kræve, at s far dokumenterede, at han er s far og har del i forældremyndigheden.

Patientombuddet finder dog anledning til at bemærke, at hver af forældrene har ret til aktindsigt i et barns journal, når barnet er under 15 år, og når der er delt forældremyndighed. Det kræver ikke samtykke fra den ene forælder at give den anden forælder aktindsigt.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at s far i sin e-mail af 19. oktober 2011 svarede Lægeklinikken, at han ville dokumentere sin identitet, når han fik besked om, at han kunne afhente journalkopi, og at Lægeklinikken ikke herefter svarede s far.

Det er Patientombuddets opfattelse, at Lægeklinikken herefter burde have meddelt s far, hvornår han kunne hente kopi af journalen.

Patientombuddet skal hertil oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Lægeklinikken har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s fars anmodning om aktindsigt af 11. oktober 2011 i s journal.