Journal ført i forbindelse med mentalundersøgelse er ikke en journal i sundhedslovens forstand

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Psykiatrien Region for håndteringen efter sundhedsloven af s anmodning om aktindsigt i perioden fra den 25. oktober til den 23. november 2010.

Sagsnummer:

13POB024

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Journalføring

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Psykiatrien Region for håndteringen efter sundhedsloven af s anmodning om aktindsigt i perioden fra den 25. oktober til den 23. november 2010.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At ikke fik aktindsigt i den psykologundersøgelse, der blev udfærdiget om ham under en indlæggelse på , efter at han i perioden fra den 25. oktober til den 18. november 2010 anmodede herom.

Begrundelse

Indledende oplysninger

Den 4. august 2010 bestemte Retten i ved kendelse, at som et led i en verserende straffesag imod ham skulle indlægges til mentalundersøgelse på et hospital for sindslidende. Den 26. august 2010 stadfæstede Landsret kendelsen.

I perioden fra den 25. oktober til den 18. november 2010 var indlagt til mentalundersøgelse på . I forbindelse med mentalundersøgelsen blev der foretaget en psykologundersøgelse.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

har i sin klage anført, at han under sin indlæggelse på , anmodede om aktindsigt i en psykologundersøgelse. Dette blev imidlertid afslået.

Det er fra , i en udtalelse til Patientombuddet anført, at er blevet nægtet aktindsigt i psykologundersøgelsen, da det ikke er lovligt at udlevere materiale til patienten, hvis materialet har med en retssag at gøre.

Patientombuddet kan oplyse, at en indlæggelse til mentalundersøgelse sker i medfør af retsplejelovens § 809. Når sigtede er fængslet, sker indlæggelse til mentalundersøgelse efter rettens bestemmelse. Der er således ikke tale om en frivillig indlæggelse med henblik på behandling m.v. eller en tvangsindlæggelse i medfør af psykiatriloven.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 37, stk. 1, at den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., på anmodning har ret til aktindsigt heri.

Ligeledes kan Patientombuddet oplyse, at det blandt andet fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), at der ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, jf. sundhedslovens § 5.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en mentalerklæring ikke udfærdiges som led i egentlig patientbehandling inden for sundhedsfaglig virksomhed, men alene til brug for retten ved afgørelsen af en straffesag. Som følge heraf finder Patientombuddet, at en mentalerklæring ikke er en del af den patientjournal, som en patient har ret til aktindsigt i efter sundhedslovens § 37.

har oplyst til Patientombuddet, at den psykologundersøgelse, som fik foretaget, var en integreret del af mentalundersøgelsen, og den udgør sammen med plejepersonalets observationer, lægens undersøgelse samt en eventuel social udredning grundlaget for mentalerklæringen.

Patientombuddet finder herefter, at psykologundersøgelsen ikke kan anses for at være en del af s patientjournal. var dermed ikke berettiget til at få aktindsigt efter sundhedslovens regler.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Psykiatrien Region ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i psykologundersøgelsen.

Patientombuddet har ikke kompetence til at tage stilling til, om har ret til aktindsigt i psykologundersøgelsen efter andre regler end sundhedsloven. Patientombuddet har dog bemærket, at det fremgår af et udskrivningsbrev fra , at ved en samtale den 23. november 2011 fik tilbud om en gennemgang af psykologundersøgelsen.