Frit sygehusvalg, selvom det valgte sygehus havde andre visitationskriterier end bo-pælsregionens sygehus

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 30. august 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Sagsnummer:

13POB029

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 30. august 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

                                                                       klagen

Region 1 meddelte ved brev af 30. august 2011 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede den 26. september 2011 over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til befordringsgodtgørelse.

 

Begrundelse

Det fremgår af Region 1s afgørelse af 30. august 2011, at man havde modtaget dokumentation for, at den 30. juni og den 10. august 2011 havde været til ambulant behandling på Sygehus 1, som er beliggende i Region 2. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at herved havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet nærmeste relevante sygehus var Sygehus 2, og at han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse dertil.

var bosiddende i Region 1.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2011 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse, at personer, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, hvis betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient, der søger behandling på et andet sygehus end det, som regionsrådet ville have visiteret patienten til, efter omstændighederne har benyttet sig af det frie sygehusvalg, uanset om patienten var vidende herom. Det påhviler den henvisende læge at informere patienten om konsekvenserne af, at lægen henviser patienten til et sygehus efter det frie sygehusvalg. Det forhold, at lægen muligvis ikke har informeret patienten herom, kan ikke føre til, at patienten opnår en ret til befordringsgodtgørelse, som patienten ellers ikke har efter reglerne herom.

har i sin klage anført, at han vejede 275 kg i 2008, da han fik en operation for fedme. Han vejer nu 120 kg med en BMI på 36, og han ønskede en operation for overskydende hud. Dette kunne han imidlertid ikke få på Sygehus 2, hvor der stilles krav om, at BMI er nede på mindst 25. Dette er ifølge ikke muligt. Derfor blev han undersøgt ved to konsultationer på Sygehus 1, hvor han nu er skrevet op til operation.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det forhold, at et sygehus har andre visitationskriterier, ikke kan føre til at fastslå, at der ikke er tale om det frie sygehusvalg, fordi patienten benytter sygehuset af denne grund.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg.

For så vidt angår undersøgelsen den 30. juni 2011, har Patientombuddet lagt vægt på, at ikke opfylder betingelsen i bekendtgørelsens § 11, nr. 2, jf. § 13, for befordringsgodtgørelse svarende til Sygehus 2, da der ikke er mere end 50 km mellem s bopæl og Sygehus 2.

For så vidt angår undersøgelsen den 10. august 2011, har Patientombuddet lagt vægt på, at der var tale om en efterfølgende ambulant undersøgelse, og at det fremgår af ansøgningsskemaet, at ikke var i stand til at benytte offentligt transportmiddel.

Det er hertil Patientombuddets opfattelse, at bekendtgørelsens § 11, nr. 3, skal forstås således, at der ikke skal lægges vægt på, om patienten har været indlagt forud for de ambulante behandlinger.

Det er således Patientombuddets opfattelse, at en patient ikke skal have været indlagt forud for de ambulante behandlinger for at kunne modtage befordringsgodtgørelse i henhold til denne bestemmelse, og at der alene skal være tale om et ambulant forløb og om mere end én indkaldelse. Befordring i forbindelse med den første ambulante behandling skal patienten således selv betale for.

opfylder således efter Patientombuddets opfattelse betingelsen i bekendtgørelsens § 11, nr. 3, for så vidt angår befordringsgodtgørelse svarende til Sygehus 2. Det følger imidlertid af bekendtgørelsens § 27, stk. 2, at der ikke ydes befordringsgodtgørelse til personer, der ikke er pensionister, jf. § 11, nr. 3, når udgiften til og fra behandlingsstedet ikke overstiger 60 kr.

Det fremgår af krak.dk, at korteste rute mellem s bopæl og Sygehus 2 og retur er på 6 km.

Af pkt. A3 i cirkulære nr. 67 af 9. april 1996 om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp fremgår det, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9006 af 13. januar 2011 om satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser er godtgørelsen pr. km. 2 kr.

Den beregnede godtgørelse for det ambulante besøg den 10. august 2011 er således 12 kr. (6 x 2).

Da udgiften svarende til afstanden mellem s bopæl og Sygehus 2 og tilbage den 10. august 2011 således ikke overstiger 60 kr., er heller ikke berettiget til befordringsgodtgørelse for dette ambulante besøg.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1