Patient kunne samlet set ikke benytte offentlig befordring til strålebehandling

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 6. september 2011 om befordringsgodtgørelse til til .

Sagsnummer:

13POB031

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 6. september 2011 om befordringsgodtgørelse til til .

Klagen

Region 1 udbetalte den 10. og 15. august og den 29. september 2011 i alt 2.541 kr. i befordringsgodtgørelse til svarende til udgiften til offentligt transportmiddel i forbindelse med s behandling på i juli 2011. Region 1 fastholdt den 6. september 2011 denne afgørelse. klagede ved brev af 13. september 2011 til Patientombuddet over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er berettiget til yderligere 2.796,20 kr. befordringsgodtgørelse.

 

Begrundelse

fik i perioden fra den 19. februar 2010 til den 22. juni 2011 behandling på , senest med kemoterapi. Hun fik i den forbindelse udbetalt befordringsgodtgørelse til kørsel i bil mellem sin bopæl og . Den 30. juni 2011 overgik hun til behandling på stråleterapiafdelingen, hvor hun efterfølgende fik 10 strålebehandlinger. Region 1 udbetalte herefter 2.541 kr. i befordringsgodtgørelse til for transport til visitation den 30. juni 2011 og de efterfølgende 10 strålebehandlinger svarende til billigste, offentlige transportmiddel.

klagede herover til Region 1, som den 6. september 2011 fastholdt afgørelsen med den begrundelse, at det var vurderet, at kunne anvende offentlige transportmidler. Det fremgår i øvrigt af et brev af 28. juli 2011 fra onkologisk afdeling til , at man i denne forbindelse blandt andet ikke lægger vægt på afstande og køreplaner. Region 1 henviste til at klage til Patientombuddet.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

er berettiget til befordringsgodtgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 11, nr. 2, da der er over 50 km mellem s bopæl og .

har overfor Region 1 gjort gældende, at hun ikke var i stand til at tage offentlige transportmidler, mens strålebehandlingen stod på, og at det i øvrigt heller ikke var muligt.

Patientombuddet er ikke enigt med Region 1 i, at afstande og køreplaner ikke skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en patient kan benytte offentlige transportmidler til behandling.

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at der ydes befordringsgodtgørelse med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Patientombuddet er i besiddelse af en kopi af et brev af 7. juni 2010 fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium til en borger, hvori ministeriet som vejledning til bekendtgørelsens §§ 26 og 27 blandt andet skriver følgende:

”Ministeriet kan vejledende oplyse, at det er en forudsætning, at det skal være praktisk muligt for patienten at benytte sig af det befordringsmiddel, der ydes befordringsgodtgørelse til.”

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel skal være et befordringsmiddel, som patienten rent faktisk kan benytte til at komme til og fra behandlingen, når patientens tilstand tillige tages i betragtning.

Patientombuddet har lagt vægt på, at lider af en alvorlig kræftsygdom.

Patientombuddet har desuden lagt vægt på, at har fremsendt en udtalelse fra egen læge, hvoraf det fremgår, at s helbredstilstand er forværret siden tidspunktet for diagnosen, hvor kræftsygdommen har spredt sig. Lægen har endvidere angivet, at lider af konstant træthed og hurtig udmattelse, selv ved mindre belastninger, samt utilpashed med kvalme, og at hun efter hans vurdering ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Endvidere har Patientombuddet lagt vægt på, at der i skolernes sommerferie, hvor hele behandlingen fandt sted, ikke går nogen bus fra s bopæl. Nærmeste offentlige transportmiddel går fra station, som ligger ca. 6 km fra s bopæl. Det skal i den forbindelse bemærkes, at efter Patientombuddets praksis har ret til befordringsgodtgørelse svarende til afstanden helt fra hendes bopæl, dvs. også til afstanden fra hendes bopæl til station.

Ligeledes har Patientombuddet lagt vægt på, at en udskrift fra rejseplanen.dk viser, at der fra station til vil være en transporttid på ca. 3½ timer med to skift. Det samme gør sig gældende for hjemturen. Til sammenligning kan kørsel i bil fra s bopæl til ifølge krak.dk’s korteste rute ske på ca. 2 timer og 15 minutter.

Endelig har Patientombuddet lagt vægt på, at flere gange var til behandling på flere dage i træk, således den 6., 7. og 8. juli samt den 11., 12., 13., 14. og 15. juli samt den 18. og 19. juli 2011.

På dette grundlag og ud fra en konkret vurdering finder Patientombuddet, at ikke var i stand til at tage offentlige transportmidler til sin behandling på i perioden fra den 30. juni til den 19. juli 2011. Patientombuddet finder, at billigste, forsvarlige befordringsmiddel for var kørsel i egen bil.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund.

Det fremgår af krak.dk, at korteste afstand mellem s bopæl og er 121,3 km.

Af pkt. A3 i cirkulære nr. 67 af 9. april 1996 om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp fremgår det, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9006 af 13. januar 2011 om satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser er godtgørelsen i 2011 pr. km. 2 kr.

Patientombuddet finder herefter, at er berettiget til befordringsgodtgørelse som følger:

22 x 121,3 km x 2 kr.         = 5.337,20 kr.

På denne baggrund ændrer Patientombuddet den afgørelse, der er truf­fet af Region 1 den 6. september 2011 om befordringsgodtgørelse til til behandling på .

Region 2 skal udbetale 2.796,20 kr. til , som er forskellen mellem 5.337,20 kr. og de 2.541 kr., som regionen allerede har udbetalt.