Bopæl i Region 1, henvist af sygehus i Region 2 til specialiseret behandling i Region 3

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 27. juli 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Sagsnummer:

13POB032

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Region 1 den 27. juli 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Klagen

Region 1 meddelte ved brev af 27. juli 2011 afslag på befordringsgodtgørelse vedrørende s datters behandling på Sygehus 1. klagede den 18. august 2011 over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til befordringsgodtgørelse på vegne af s datter.

 

Begrundelse

Det fremgår af Region 1s afgørelse af 27. juli 2011, at man havde modtaget dokumentation for, at s datter i perioden fra den 12. til den 13. juli 2011 havde været til behandling på Sygehus 1, som er beliggende i Region 2. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at s datter herved var blevet behandlet efter det frie sygehusvalg, idet hun efter Region 1s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, og at hun ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse dertil.

s datter var bosiddende i Region 1.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse, at personer, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, hvis betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient, der søger behandling på et andet sygehus end det, som regionsrådet ville have visiteret patienten til, efter omstændighederne har benyttet sig af det frie sygehusvalg, uanset om patienten var vidende herom. Det påhviler den henvisende læge at informere patienten om konsekvenserne af, at lægen henviser patienten til et sygehus efter det frie sygehusvalg. Det forhold, at lægen muligvis ikke har informeret patienten herom, kan ikke føre til, at patienten opnår en ret til befordringsgodtgørelse, som patienten ellers ikke har efter reglerne herom.

har i sin klage anført, at s datter var blevet henvist til Sygehus 1 af Sygehus 3. En afdelingslæge fra Sygehus 3, har i en udtalelse til rette vedkommende gjort gældende, at der ikke findes børnekirurger på Sygehus 2, og at det ikke har været familiens eget valg at blive undersøgt hos børnekirurgerne i Sygehus 1, idet s datter blev henvist dertil med henblik på en second opinion.

Patientombuddet har bemærket, at s datter blev undersøgt af specialister i børnekirurgi på Sygehus 1. Børnekirurgi udføres imidlertid også i Region 1 på Sygehus 2, Sygehus 4 og Sygehus 5. Sygehus 6 har specialfunktion for børn på 0-2 år.

Patientombuddet har imidlertid lagt vægt på, at s datter var henvist til børneafdelingen (ikke kirurgisk afdeling), Sygehus 1, gå grund af tilbagevendende nyre-bækkenbetændelser og urinvejsinfektioner, som ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning for pædiatri varetages som regionsfunktion på Sygehus 6, Sygehus 3, Sygehus 7, Sygehus 1 og Sygehus 8.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at s datter blev behandlet efter det frie sygehusvalg, da behandlingen efter Region 1s sædvanlige visitationskriterier ville have fundet sted på Sygehus 6.

Patientombuddet har lagt vægt på, at s datter, såfremt hun var blevet behandlet på Sygehus 6, ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at s datter ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse s datters behandling på Sygehus 1.