Ikke godtgjort, at patienten ikke kunne benytte offentlig transport

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 29. juni 2011 om befordringsgodtgørelse til til behandling på Sygehus 1.

Sagsnummer:

13POB033

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 29. juni 2011 om befordringsgodtgørelse til til behandling på Sygehus 1.

Klagen

Region meddelte ved brev af 29. juni 2011 afslag på befordringsgodtgørelse til Sygehus 1. klagede ved brev af 2. juli 2011 over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til befordringsgodtgørelse.

 

Begrundelse

var i perioden fra den 9. juli 2009 til den 17. januar 2011 til 10 ambulante behandlinger på det nu lukkede Sygehus 1. Hun ansøgte herefter Region om befordringsgodtgørelse. Region meddelte ved brev af 29. juni 2011 afslag på befordringsgodtgørelse med den begrundelse, at hun ikke opfyldte nogen af kriterierne herfor, da hun ikke modtager social pension, ikke havde over 50 km til Sygehus 1 og var i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Patientombuddet har lagt til grund, at ikke modtager social pension, jf. bekendtgørelsens § 11, nr. 1.

har gjort gældende, at hun kommer frem til, at der ifølge Krak.dk er 49,5 km mellem hendes bopæl og Sygehus 1, mens Region er kommet frem til 47 km, også ifølge Krak.dk. har oplyst, at der rent faktisk er 50,4 km, når hun bruger bilens kilometertæller.

Patientombuddet kan oplyse, at der ifølge Kraks afstandsberegner (Krak.dk) er 46,9 km mellem s bopæl, og Sygehus 1, som lå på , når man vælger korteste rute. Patientombuddet har bemærket, at hverken eller Region har skrevet den fulde adresse for bopælen og hospitalet ved deres søgninger på Krak.dk, hvilket giver unøjagtigheder i søgeresultaterne.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund.

Da ifølge Krak.dk havde under 50 km til Sygehus 1, er hun ikke berettiget til befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 2.

har i sin klage anført, at hun på grund af sin ryglidelse ikke var i stand til at tage offentlige transportmidler. Hun kunne således hverken gå eller sidde i længere tid af gangen. har sammen med sin klage indsendt første side af Sygehus 2s såkaldte udbetalingsbilag, som anvendes ved ansøgning om befordringsgodtgørelse. I dette bilag er der sat kryds i felterne ”Patientens helbredstilstand tillader ikke transport med offentligt transportmiddel” og ”Patienten indkaldes ifm. udskrivning til amb. behandling”. Skemaet er ikke underskrevet og stemplet af den behandlende afdeling og heller ikke af selv.

Ifølge Region har man ikke fra modtaget en lignende underskrevet ansøgning fra . Region har desuden oplyst, at man har spurgt den ledende overlæge på Sygehus 2, om var i stand til at tage offentlige transportmidler, hvilket denne har bekræftet.

Patientombuddet finder på denne baggrund at kunne lægge til grund, at der ikke findes en ansøgning fra , hvor den behandlende afdeling har tilkendegivet, at ikke kunne benytte offentlige transportmidler.

Patientombuddet finder derfor, at heller ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet samlet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1 fra 2009-2011.