Refusion af opholdsudgift ved hhv. ambulant behandling og indlæggelse

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 26. januar 2011 om overnatningsgodtgørelse til i forbindelse med behandling på .

Sagsnummer:

13POB034

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 26. januar 2011 om overnatningsgodtgørelse til i forbindelse med behandling på .

Klagen

Region udbetalte den 26. januar 2011 2.100 kr. til i overnatningsgodtgørelse i forbindelse med behandling på i december 2010 og januar 2011. klagede den 14. marts 2011 over regionens afgørelse. Regionen havde på grund af den svære sygdom givet en længere frist til at klage end efter loven, hvilket Patientombuddet har accepteret.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til yderligere overnatningsgodtgørelse.

 

Begrundelse

påbegyndte den 13. december 2010 kemo- og stråleterapi på . Hun boede på patienthotel i forbindelse med behandlingen. Den 16. december 2010 blev hun dog indlagt på afdelingen på grund af kvalme og dehydrering. Den 17. december 2010 besluttede sig for, at hun ikke længere ville have kemoterapi, men kun stråleterapi. Hun blev derfor den 18. december 2010 udskrevet til ambulant stråleterapi. boede herefter igen til den 23. december 2010 på patienthotellet. Patienthotellet lukkede den 23. december 2010, hvorefter flyttede til Hotel , hvor hun havde 10 overnatninger frem til den 3. januar 2011, idet hun overnattede andetsteds natten mellem den 25. og den 26. december 2010. Hun betalte 700 kr. pr. overnatning på Hotel .

Den 20. december 2010 havde af Region fået skriftligt tilsagn om, at hun kunne få dækket overnatningsudgift op til et beløb af størrelsen 867 kr. pr. døgn i hele indlæggelsesperioden.

Efter afslutningen af det ambulante forløb sendte en opgørelse af sine befordringsudgifter, diæter og overnatningsudgifter til Region . Den 26. januar 2011 meddelte Region , at hun kunne få dækket overnatningsudgifter for 3 døgn på Hotel , svarende til perioden fra den 27. til den 30. december 2010, i alt 2.100 kr.

Regionen lagde vægt på, at behandlingen ved s flytning til Hotel var ambulant, og at hun ikke fik strålebehandling fra den 24. til den 26. december 2010 og den 1. og 2. januar 2011. Selv om behandlingen var ambulant, udbetalte regionen dog overnatningsgodtgørelse svarende til, hvis havde været indlagt, da patienthotellet havde lukket de dage mellem jul og nytår, hvor fik behandling. Regionen skulle ellers have ydet befordringsgodtgørelse svarende til disse behandlingsdatoer til frem og tilbage fra bopælen.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af sagen, at Region udbetalte befordringsgodtgørelse til , men ikke med hvilken hjemmel dette skete. Patientombuddet har dog lagt til grund, at opfylder én af betingelserne i bekendtgørelsens § 11, nr. 1 og 2.

Endvidere fremgår det af § 22 i ovennævnte bekendtgørelse, at en patient, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, har ret til overnatning eller overnatningsgodtgørelse ved rejser i forbindelse med ambulant behandling, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet.

Region har gjort gældende, at alene havde fået forhåndstilsagn om overnatningsgodtgørelse i indlæggelsesperioden, i det omfang hun ikke kunne bo på patienthotel. Da var udskrevet til ambulant behandling, mens hun boede på Hotel , var tilsagnet ikke længere gældende. Regionen har imidlertid fundet, at overnatning var nødvendig, jf. bekendtgørelsens § 22, i perioden fra den 27. til den 30. december 2010.

har anført, at hun ikke var klar over, at hun var blevet udskrevet, hvorfor hun ikke vidste, at der herefter var tale om ambulant behandling. Hun havde derfor en forventning om, at hendes hotelophold var dækket i hele perioden fra den 23. december 2010 til den 3. januar 2011, bortset fra overnatningen natten mellem den 25. og den 26. december 2010, hvor hun ikke var på hotellet.

Patientombuddet finder, at Region s tilsagn af 20. december 2010 til om at dække overnatningsudgifter under indlæggelsesperioden, ikke er omfattet af reglerne i ovennævnte bekendtgørelse. Bekendtgørelsens § 22 vedrører således kun overnatningsgodtgørelse i forbindelse med ambulant behandling.

Patientombuddet kan oplyse, at en region er forpligtet til at dække opholdsudgifter for en patient, når patienten er indlagt til behandling. Dette følger af sundhedslovens §§ 79, stk. 1, jf. § 74, stk. 1, hvorefter regionen har ansvaret for at varetage og yde sygehusbehandling.

Det falder uden for Patientombuddets kompetence, at tage stilling til en persons ret til refusion for opholdsudgifter i forbindelse med indlæggelse. Det følger af § 6, stk. 1, i klage- og erstatningsloven, som udtømmende opregner de bestemmelser i sundhedsloven, hvor Patientombuddet kan træffe afgørelse om regionernes afgørelser mv. Sundhedslovens §§ 74, stk. 1, og 79, stk. 1, fremgår ikke af denne bestemmelse.

Derfor kan Patientombuddet ikke tage stilling til Region s afslag på at dække overnatningsudgifter i henhold til regionens tilsagn af 20. december 2010. Dette gælder også, selv om ikke var klar over, at hun var udskrevet til ambulant behandling, og selv om allerede var ambulant patient, da tilsagnet blev givet.

Patientombuddet kan herefter alene tage stilling til, om er berettiget til yderligere overnatningsgodtgørelse i forbindelse med ambulant behandling efter § 22 i ovennævnte bekendtgørelse.

Patientombuddet har lagt vægt på, at ikke fik ambulant strålebehandling fra den 24. til den 26. december 2010 og fra den 31. december 2010 til den 2. januar 2011.

har anført, at hun var meget hårdt ramt af bivirkninger fra kemoterapi og stråleterapi. Hun har blandt andet anført, at hun nytårsaften påbegyndte en middag på en restaurant i By 1, men at hun måtte trække sig tilbage, da hun pludselig ikke magtede at være til stede.

Ifølge journalen fra var den 23. december 2010 velbefindende efter ophør med kemoterapien. Hun spiste tilstrækkeligt, men havde af og til en fornemmelse af kvalme efter maden. Hun havde begyndende let, løsere mave. Hendes almentilstand var god, hun havde pæne farver og havde rolig vejrtrækning.

Den 30. december 2010 er det anført i journalen, at s situation var bedret ganske betydeligt efter ophør med kemoterapien. gav udtryk for, at bivirkningerne i form af vandladningsbesvær og gener ved afføring var til at holde ud.

Patientombuddet har endvidere lagt vægt på, at har oplyst, at hun den 24. december 2010 var i By 2 fra om eftermiddagen til om aftenen, og at hun var hjemme fra den 25. til den 26. december 2010. har anført, at dette var et nødvendigt besøg, som ikke var nogen afslappelse eller fornøjelse.

Det er Patientombuddets vurdering, at det ikke som følge af den ambulante behandling var nødvendigt, jf. bekendtgørelsens § 22, at overnattede på Hotel fra den 23. til den 25. december 2010 og fra 26. til den 27. december 2010, samt fra den 30. december 2010 til den 3. januar 2011.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til yderligere overnatningsgodtgørelse i forbindelse med sin ambulante behandling på .