Ventetiden løber fortsat ved skift fra ét sygehus til et andet

Patientombuddet finder, at Region har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

Sagsnummer:

13POB035

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde <****> operation inden for de maksimale ventetider.

Klagen

fik konstateret kræft den 5. november 2010, hvorefter hun fik tilbudt operation først den 13. december 2010, senere den 21. december 2010. Hun klagede den 18. april 2011 over, at Region ikke havde overholdt behandlingsfristerne.

Patientombuddets afgørelse

Region har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

 

Begrundelse

, som er bosiddende i Region , fik den 5. november 2010 konstateret en kræftknude i højre nyre. Den 3. december 2010 gav ved en konsultation på Sygehus 1 samtykke til operation, som skulle finde sted den 13. december 2010.

Den 6. december 2010 blev det imidlertid ved en konference på Sygehus 1 besluttet, at skulle henvises til operation på Sygehus 2, da operationen var for omfattende til, at den kunne foregå på Sygehus 1.

Sygehus 2 modtog s journal fra Sygehus 1 den 10. december 2010. Den 15. december 2010 tilbød Sygehus 2 en operation, som skulle finde sted den 21. december 2010. afslog dette tilbud, da hun ikke kunne nå at arrangere pasning for sin hund.

Den 18. december 2010 modtog et brev fra Sygehus 2 med indkaldelse til samtale den 28. december 2010 og operation den 10. januar 2011. Da mødte til samtale den 28. december 2010 var hun imidlertid ikke på Sygehus 2s aftaleliste, og hun kunne ikke tilbydes en tid hos lægen. Hun fik derfor – ifølge journalen – tilbudt en ny tid til samtale den 4. januar 2011 kl. 9.

Den 4. januar 2011 kl. 10.50 modtog en indkaldelse fra Sygehus 2 til samtale samme dag kl. 9. I journalen er det den 6. januar 2011 anført, at havde fået oplysning om denne tid, da hun forlod ambulatoriet den 28. december 2010.

Ligeledes den 4. januar 2011 bad egen læge om en henvisning til et andet hospital, som kunne behandle hende hurtigt. Hun blev herefter henvist til Sygehus 3, hvor hun gav samtykke til operation den 14. januar 2011 og blev opereret den 26. januar 2011.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 1, at regionsrådet i bopælsregionen yder behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v., jf. sundhedslovens § 88, stk. 6.

Det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at et sygehus i bopælsregionen, senest 8 hverdage efter, at det har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for en livstruende sygdom, skal meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. Hvis dette gør sig gældende, skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

Endvidere fremgår det af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at bopælsregionen, hvis den ikke kan tilbyde patienten behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal tilbyde patienten henvisning til et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, at en patient med nyrekræft skal tilbydes operation senest 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende sygehusafdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operation.

Patientombuddet har lagt vægt på, at gav samtykke til operation på Sygehus 1 den 3. december 2010 og fik tilbudt operation samme sted den 13. december 2010. Der blev således tilbudt operation inden for 2 uger fra datoen for s samtykke til operation.

Patientombuddet finder herefter, at Region ikke har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 1, ved tilbud om operation til på Sygehus 1. Der var således ikke ved denne lejlighed krav om, at skulle have haft tilbudt operation på et andet hospital.

Da operationen på Sygehus 1 planlagt til den 13. december 2010 blev aflyst, og blev henvist til operation på Sygehus 2, modtog Sygehus 2 journalen den 10. december 2010. Sygehus 2 tilbød herefter operation den 21. december 2010.

Patientombuddet har lagt vægt på, at havde givet samtykke til operation den 3. december 2010, og at planlagt operation den 21. december 2010 derfor indebærer en venteperiode på 19 dage, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2.

Det er Patientombuddets opfattelse, at venteperioden, også når flere sygehuse deltager i forundersøgelse og behandling af patienten, beregnes fra den dato, hvor henvisningen af patienten bliver modtaget på det første sygehus. Er patienten henvist til ét sygehus i bopælsregionen, som viderehenviser patienten til et andet sygehus i eller uden for regionen, beregnes venteperioden således fra den dato, det første sygehus modtog henvisningen til den dato, hvor behandlingen påbegyndes på det andet sygehus.

Det samme gør sig efter Patientombuddets opfattelse gældende, for så vidt angår beregning af venteperioden, når patienten har givet samtykke til operation på ét sygehus og herefter henvises til operation på et andet sygehus, også selv om det er nødvendigt, at patienten indkaldes til en samtale på det andet sygehus, inden operationen kan finde sted.

Patientombuddet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen den 15. december 2010, at fik tilbudt operation på andre sygehuse end Sygehus 2.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at Region ikke tilbød operation på et andet hospital, da det viste sig, at der ikke kunne tilbydes operation inden for 2 uger, efter at havde givet samtykke til operation.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har overtrådt sundhedslovens § 88, stk. 2, ved ikke at have tilbudt operation på et andet hospital.

Endelig finder Patientombuddet, at afbrød de i ovennævnte bekendtgørelses fastsatte maksimale ventetider for kræftbehandling, da hun den 15. december 2010 afslog tilbuddet om operation den 21. december 2010.

Det fremgår således af bekendtgørelsens § 5, at en patient ikke har ret til at få et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid, hvis patienten har afvist en af sygehuset tilbudt dato for behandling. Bopælsregionen skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt derefter.

blev den 18. december 2010 tilbudt ny operationsdato den 10. januar 2011. Patientombuddet finder efter omstændighederne ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tilbud om operation den 10. januar 2011 ikke var tilbud om behandling hurtigst muligt.