Manglende vejledning om 1-årig karantæne førte ikke til ret til skift af sikringsgruppe

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 2. september 2011 om skifte af sikringsgruppe for .

Sagsnummer:

13POB039

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Valg af sikringsgruppe 1 eller 2

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 2. september 2011 om skifte af sikringsgruppe for .

Kommunens afgørelse

anmodede den 18. august 2011 Kommune om at foretage skifte fra sikringsgruppe 2 til sikringsgruppe 1. Kommune afslog imidlertid s anmodning herom ved e-mail af 2. september 2011. Ved e-mail af 25. september 2011 og senere brev af 24. november 2011 klagede til Kommune over kommunens afgørelse. Kommune fastholdt sin afgørelse og indbragte ved brev af 30. november 2011 sagen for Patientombuddet.

Patientombuddets afgørelse

 

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf­fet af Kommune den 2. september 2011 om skifte af sikringsgruppe for .

Begrundelse

Indledende bemærkninger

Patientombuddet skal indledningsvist bemærke, at Kommune i afgørelse af 2. september 2011, har bedt om at indsende klage herover til Kommune. Patientombuddet kan hertil oplyse, at en kommune, der modtog en klage over overførelse til gruppe-1 sikring efter de indtil 1. januar 2011 gældende regler, var forpligtet til at revurdere afslaget, inden kommunen kunne oversende klagen til det daværende Patientklagenævn, nu Patientombuddet. Der var således tidligere tale om en lovfastsat regulering af klagesystemet, således at Kommune skulle have eventuelle klager til revurdering, førend disse kunne overgives til klagemyndigheden. 

Dette fulgte af § 6, stk. 1, nr. 2, jf. § 10, stk. 1-2, i klage- og erstatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009.

Patientombuddet kan imidlertid oplyse, at lovgivningen er ændret med virkning fra 1. januar 2011 således, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at revurdere helt eller delvise afslag om overførelse mellem sikringsgruppe 1 og 2, ligesom borgerne nu selv i disse tilfælde kan indgive deres klager direkte til Patientombuddet. 

Begrundelse for afgørelse af klagen

skiftede den 19. maj 2011 fra sikringsgruppe 1 til sikringsgruppe 2. Hun anmodede den 18. august 2011 Kommune om at skifte tilbage til sikringsgruppe 1.

Kommune meddelte ved e-mail af 2. september 2011, at ikke kunne skifte tilbage til sikringsgruppe 1, da der endnu ikke var gået et år fra hendes seneste skifte.

Det fremgår af § 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 582 af 10. juni 2009 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v., at overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker ved henvendelse til kommunen med virkning 14 dage efter, kommunen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år herefter.

Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 på borgerens initiativ kan således tidligst finde sted et år efter den første overflytning mellem sikringsgrupperne.

Af § 5 i ovenstående bekendtgørelse fremgår det videre, at kommunen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller af rådighedsbeløbet for personlige tillæg til sociale pensioner. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

Kommune har ved brev af 30. november 2011 oplyst, at der ikke havde været ydet hjælp efter denne bestemmelse til .

har i brev af 30. september og brev af 24. november 2011 anført, at hun ikke fik oplyst, at der skulle gå 1 år, inden hun kunne skifte tilbage til sikringsgruppe 1. Det fremgår endvidere, at hun har fået udleveret et ansøgningsskema om lægeskifte af en medarbejder på kommunen. Endelig fremgår det, at hun på tidspunktet, hvor der blev foretaget skifte af sikringsgruppe, var aktivt misbrugende.

Patientombuddet finder ikke at kunne lægge vægt på, at en medarbejder fra kommunen har udleveret et ansøgningsskema om skifte af sikringsgruppe, da udlevering af et ansøgningsskema ikke kan anses som et løfte om en bestemt afgørelse. Patientombuddet finder endvidere ikke at kunne lægge vægt på, at på tidspunktet for skifte af sikringsgruppe var aktivt misbrugende.

Patientombuddet finder endvidere, at det på baggrund af Kommunes oplysninger kan lægges til grund, at ikke havde modtaget hjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, hvorfor hun ikke kunne flyttes efter § 5 i bekendtgørelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at der for alle forvaltningsmyndigheder gælder en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden for de sagsområder, der varetages af myndigheden, jf. forvaltningslovens § 7 og Justitsministeriets vejledning om Forvaltningsloven (1986) pkt. 29-31. Vejledningen bør ydes i den eller de former, der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en publikation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, herunder telefonisk vejledning. Kravene til vejledningens form og omfang beror på en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger på det pågældende område.

Det følger endvidere af almindelige forvaltningsretlige principper, at manglende eller mangelfuld vejledning efter omstændighederne kan få den retlige virkning, at borgeren skal stilles, som om behørig vejledning var givet.

Det er Patientombuddets opfattelse, at kravene til en kommunes vejledning af en borger, som henvender sig vedrørende skift af sikringsgruppe, må antages at være begrænsede, idet borgeren som udgangspunkt må forudsættes at have et vist kendskab til sagsområdet. Det bemærkes hertil, at generel information om valg af sikringsgruppe, herunder om forskellene mellem sikringsgruppe 1 og 2 og om den 1-årige karantæne periode, er tilgængelig på sundhed.dk og borger.dk.

Det fremgår af sagen, ved skiftet til sikringsgruppe 2 i maj 2011 var bekendt med, at skiftet indebar, at hun i visse tilfælde selv skulle betale lægeregninger med efterfølgende refusion fra kommunen. Patientombuddet finder herefter ikke, at det forhold, at Kommune ikke vejledte om den 1-årige karantæne periode kan føre til, at herved kan få en ret til at skifte sikringsgruppe inden for den 1-årige karantæne periode, som hun ikke ellers ville have haft.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet den afgørelse, der er truf­fet af Kommune den 2. september 2011, om skifte fra sikringsgruppe 1 til sikringsgruppe 2 den 19. maj 2011.