Der var ikke hjemmel til, at klinikken kunne udlevere original journal til patienten

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , for håndteringen den 8. september 2011 af s anmodning om at få tilsendt sin journal.

Sagsnummer:

13POB04

Offentliggørelsesdato:

22. november 2013

Juridisk tema:

Journalføring

Type:

Journalføring

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, for håndteringen den 8. september 2011 af <****>s anmodning om at få tilsendt sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At , selv om han den 30. august 2011 anmodede om at få udleveret sin journal fra , alene fik tilbudt at få aktindsigt.

Begrundelse

anmodede ved brev af 30. august 2011 , om snarest at få tilsendt sin journal, både den på papir og den elektroniske.

Det fremgår af s klage, at Lægeklinikken skriftligt havde meddelt ham, at man ikke længere ønskede ham som patient, hvorfor han var tvunget til at skifte læge.

Lægeklinikken svarede ved brev af 8. september 2011 , at han havde ret til aktindsigt i sin journal, hvilket ville sige en kopi mod betaling. Hvis han ønskede dette, kunne han afhente kopien ved lejlighed. Den elektroniske journal kunne sendes til hans nye læge, hvis eller den nye læge gav besked til Lægeklinikken herom.

Det fremgår af autorisationslovens § 25, stk. 1, at patientjournalen skal opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen. Det fremgår af § 25, stk. 4, at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om overdragelse og opbevaring af patientjournaler i forbindelse med, at en anden autoriseret sundhedsperson overtager behandlingen af en patient, eller en autoriseret sundhedsperson ophører med eller overdrager sin virksomhed.

Endvidere fremgår det af § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), at patientjournalen, hvis en patient vælger en anden praktiserende sundhedsperson inden for samme faggruppe, uden at dette sker på baggrund af praksisophør eller praksisoverdragelse, skal, hvis patienten giver sit samtykke hertil, videregives til den nye praktiserende sundhedsperson til fortsat opbevaring indtil udløbet af opbevaringsperioden.

har som bilag til sin klage vedlagt en vejledning fra Lægeforeningens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at patientjournalen i almen praksis i tilfælde af lægeskift også kan overdrages til patienten selv. Der henvises til ovennævnte bekendtgørelses §§ 12-14.

Patientombuddet kan oplyse, at bekendtgørelsens §§ 12-14 handler om opbevaring af journalen, ikke om overdragelse af journalen. Der er ingen regler i bekendtgørelsen, som hjemler, at en alment praktiserende læge udleverer den originale journal til patienten selv. Patientombuddet er således ikke enig i fremstillingen på Lægeforeningens hjemmeside.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at Lægeklinikken korrekt forstod s brev af 30. august 2011 som en anmodning om aktindsigt.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at , ikke har handlet i strid med bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) ved håndteringen den 8. september 2011 af s anmodning om at få tilsendt sin journal.