Manglende information om kateter ved udskrivelsen

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog den 14. december 2011. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for journalføringen af den behandling, som modtog den 14. december 2011.

Sagsnummer:

13POB053

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Journalføring

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog den 14. december 2011. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for journalføringen af den behandling, som <****> modtog den 14. december 2011.

Der er klaget over følgende:

1.    At ikke fik en korrekt behandling på afdeling 1, Sygehus 1, den 14. december 2011.

2.    At ikke ved udskrivelsen fra afdeling 1, Sygehus 1, den 14. december 2011 fik tilstrækkelige oplysninger om den videre behandling.

Klager har blandt andet anført, at , der er dement, blev hjemsendt med kateter, men uden vejledning til hjemmepleje og pårørende om pasningen af kateteret.

3.    At der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af på afdeling 1, Sygehus 1, den 14. december 2011.

Klager har blandt andet anført, at blev hjemsendt med kateter, men at det af udskrivningspapirerne fremgår, at han blev hjemsendt uden kateter.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

, der var dement og fik hjemmehjælp fire gange daglig, blev på grund af godartet kræft i blæren fulgt på , Sygehus 2.

I perioden fra den 11. til den 14. december 2011 var indlagt på afdeling 1, Sygehus 1, med hæmaturi, som er urin i blodet, og på mistanke om urosepsis, som er infektion i blodbanen forårsaget af infektioner udgående fra nyrer/urinveje og/eller de mandlige genitalier. Der blev ved indlæggelsen anlagt urin-kateter.

Begrundelse for afgørelsen af 1. og 2. klagepunkt

Den 14. december 2011 blev det i den lægelige journal noteret, at afdeling 1, Sygehus 1, havde taget kontakt til afdeling , Sygehus 2, hvor blev fulgt. Det blev oplyst fra afdeling , Sygehus 2, at kateteret godt kunne fjernes. Det vigtigste var, at drak rigeligt, og at han kontaktede læge ved koagle-dannelse, som er størknet blod, der har samlet sig i urinen, eller problemer med at lade vandet. Det blev aftalt, at ville blive indkaldt til ambulant kontrol på ambulatorium, Sygehus 2.

Der blev herefter noteret, at kateteret skulle fjernes, og at kunne udskrives, når han havde ladet vandet frit.

I sygeplejejournalen blev det samme dag noteret, at kateteret var fjernet, men at der fortsat skulle være opmærksomhed på vandladningen, idet endnu ikke havde kunnet lade vandet, og idet en blærescanning viste, at der stod urin i blæren.

blev herefter udskrevet.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Sygehus 1, lægger Patientombuddet til grund, at den 14. december 2011 blev hjemsendt fra Sygehus 1 med kateter. Patientombuddet lægger derfor videre til grund, at kateteret må være blevet genanlagt inden udskrivelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at det er sædvanlig praksis at anlægge kateter igen, hvis en patient har problemer med at lade vandet efter fjernelse af kateter, og at det ofte forekommer og kan være fagligt relevant at udskrive en patient med kateter for en periode.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var relevant at udskrive med kateter.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Sygehus 1, lægger Patientombuddet endvidere til grund, at der ikke ved hjemsendelsen blev givet vejledning til hjemmepleje eller pårørende om pasningen af kateteret.

Der er ikke i hverken læge- eller sygeplejejournal dokumenteret plan for i hvilken tidsperiode, kateteret skulle være anlagt.

Patientombuddet kan oplyse, at det er normal faglig procedure, at anlæggelse af kateter og indikation herfor er dokumenteret i journalen, samt at der foreligger plan for, hvor længe kateteret skal ligge. Det er videre normal faglig procedure, at patient og eventuelt pårørende er informeret om kateter og kateterpleje, ligesom det er fast procedure, at hjemmeplejen kontaktes, hvis patienten ikke tidligere har haft kateter og/eller patienten har behov for hjælp til kateterpleje.


Det er Patientombuddets vurdering, at der ikke ved udskrivelsen af blev givet tilstrækkelig information om den videre behandling, og at der burde have været givet vejledning til hjemmepleje eller pårørende om pasningen af kateteret.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 14. december 2011 på akutafdelingen, Sygehus 1, var under normen for normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 3. klagepunkt

Det fremgår af den lægelige journal, at s kateter skulle fjernes inden udskrivelsen. Det fremgår af sygeplejejournalen, at kateteret var fjernet inden udskrivelsen fra akutafdelingen, Sygehus 1, den 14. december 2011.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Sygehus 1, lægger Patientombuddet som anført ovenfor til grund, at blev hjemsendt med kateter, og at kateteret derfor må være blevet genanlagt inden udskrivelsen.

I henhold til § 21, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed skal læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere føre patientjournaler over deres virksomhed. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler herom.

Det er Patientombuddets opfattelse, at pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed også omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser.

Patientombuddet kan oplyse, at patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling, herunder oplysninger om aktuel behandling og status ved udskrivning.

Det er Patientombuddets vurdering, at det burde være journalført, at kateteret blev genanlagt inden udskrivelsen.

Patientombuddet finder på den baggrund, at journalføringen af den behandling, som modtog den 14. december 2011 på akutafdelingen, Sygehus 1, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.