Behandlingsomfang hos hjemmeplejen ved ordination og udskrivelse fra sygehus

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Kommunes hjemmesygepleje for den behandling, som modtog i perioden fra den 1. september til den 1. november 2010.

Sagsnummer:

13POB054

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> Kommunes hjemmesygepleje for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 1. september til den 1. november 2010.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling af Kommunes hjemmesygepleje, fra den 1. september den 1. november 2010.

har blandt andet anført, at han fra juni 2010 fik foretaget sårbehandling i hjemmet ved hjemmesygeplejen efter henvisning fra . har videre anført, at hjemmesygeplejen den 1. september 2010 meddelte ham, at han ikke længere kunne få foretaget sårbehandling i hjemmet, idet man ud fra en sygeplejefaglig vurdering mente, at han var i stand til at møde op på kommunens sundhedscenter med henblik på at få sårbehandlingen foretaget der. har endvidere anført, at man fra ortopædkirurgisk ambulatorium havde vurderet, at det tryksår, som havde under venstre fod, havde vanskeligt ved at hele op, og at derfor ikke måtte gå på foden. har endelig anført, at det ved kontrol på ortopædkirurgisk ambulatorium den 1. november 2010 viste sig, at han havde pådraget sig en infektion i venstre fod, og at han samme dag blev akut opereret for dette.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

, der har sukkersyge, fik i 2007 konstateret venstresidig Charcots fod.

Patientombuddet kan oplyse, at Charcots fod opstår som følge af langvarig og utilfredsstillende kontrol af sukkersyge, hvilket medfører nerveskader i foden og senere deformitet i fodens knogler. Tilstanden er karakteriseret ved unormale brud og forskydninger i fodens led samt hævelser og diffus ømhed i foden. Der er tale om en meget sjælden senkomplikation til sukkersyge, som rammer 0,2 til 0,3 % af personer med sukkersyge. Den primære behandling af Charcots fod er aflastning.

Patientombuddet kan videre oplyse, at belastning af en kronisk Charcots fod kan medføre knoglesammenfald, og på grund af ændret fodform vil der ske en unormal trykfordeling under foden. Hvis der samtidig forekommer nerveskader, kan dette medføre forekomst af blandt andet fodsår.

I juni 2010 blev visiteret fra Hospital til hjemmesygeplejen, Kommune, idet der var opstået et 2 x 3 cm tryksår under fodsålen på den venstre fod. Det fremgik af sårplejeplanen fra Hospital, at der skulle foretages sårpleje tre gange om ugen. Det blev blandt andet noteret i sygeplejejournalen, Kommune, at det var planen, at skulle opereres for Charcots fod i den kommende fremtid.

I perioden frem til den 1. september 2010 udførte Kommunes hjemmesygepleje sårpleje i s hjem tre dage om ugen med undtagelse af de dage, hvor var til planlagt sårkontrol på Hospital.

Begrundelsen for afgørelsen af klagen

Den 1. september 2010 blev henvist til Kommunes sygeplejeklinik.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra Kommune, at de borgere, der er i stand til at færdes uden for eget hjem, kan bestille en fast tid på sygeplejeklinikken med henblik på udførelse af de sygeplejeydelser, borgerne har behov for og er visiteret til. Det fremgår videre, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra sygeplejeklinikken.

Den 10. september 2010 tog Hospital skriftlig kontakt til Kommunes hjemmesygepleje, idet det fra Hospital blev anbefalet, at ikke støttede på venstre fod i lyset af, at såret under foden havde vanskeligt ved at hele op. På baggrund af dette anbefalede Hospital, at der blev ydet sårpleje til i eget hjem og ikke i sygeplejeklinikken. Afslutningsvist anmodede Hospital om at blive kontaktet, hvis Kommune ikke var enig i dette.

Den 15. september 2010 rettede kommunes hjemmesygepleje skriftlig henvendelse til med oplysning om, at man havde modtaget henvendelsen fra Hospital af den 10. september 2010 om, at Hospital mente, at sårplejen skulle foregå i hjem. Kommune henviste til den sygeplejefaglige vurdering, der dannede grundlaget for beslutning om, at sårplejen fra den 1. september 2010 skulle foregå i sygeplejeklinikken.

Den 15. september 2010 tog igen skriftlig kontakt til Kommune hjemmesygepleje på baggrund af hjemmesygeplejens svar til af den 15. september 2010. Hospital lagde i den skriftlige henvendelse vægt på, at ikke måtte gå på venstre fod, før såret var helet op, ligesom Hospital anmodede kommune om en redegørelse for de gjorte overvejelser i forbindelse med s sårpleje.

Den 24. september 2010 blev det noteret i sygeplejejournalen, Kommune, at ikke ønskede at komme til sårbehandling i sygeplejeklinikken.

Det fremgår af Kommunes brev til af den 20. september 2010 samt af udtalelse til sagen fra Kommune, at ud fra en sygeplejefaglig vurdering var i stand til selv at transportere sig til sygeplejeklinikken. mødte dog ikke op i sygeplejeklinikken på de planlagte tidspunkter i september måned 2010, idet han på eget initiativ aftalte med , at sårplejen blev udført på Hospital to gange om ugen.

Patientombuddet kan oplyse, at den kommunale sygepleje skal afpasses efter patientens behov, og at den planlagte sygepleje normalt foretages patientens hjem, men at sygeplejen også kan foregå på en kommunal klinik, såfremt patienten er i stand til at transportere sig fra hjemmet til klinikken.

Det er Patientombuddets vurdering, at i perioden fra den 1. september til den 1. november 2010 burde have fået foretaget sårpleje i hjemmet i lyset af, at der var tale om et sår under s Charcots fod, samt at Hospital havde oplyst, at ikke måtte støtte på foden.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at Kommunes hjemmesygepleje umiddelbart i forbindelse med modtagelsen af brevet af den 10. september 2010 burde have taget kontakt til endokrinologisk afdeling, Hospital, med henblik på drøftelse af behovet for udførelse af sårplejen i hjemmet.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog af Kommunes hjemmesygepleje fra den 1. september til den 1. november 2010 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.