Nye regler om tilskud til tandrensning slår også igennem, når behandlingen sker i udlandet

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 11. april 2013 om tilskud til s behandling i Polen den 4. marts 2013. er ikke berettiget til yderligere tilskud.

Sagsnummer:

14POB024

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 11. april 2013 om tilskud til <****>s behandling i Polen den 4. marts 2013. <****> er ikke berettiget til yderligere tilskud.

Klagen

ansøgte den 4. marts 2013 Region om tilskud til tandbehandling, som hun havde fået i Polen. Region gav ved afgørelse af 11. april 2013 delvist afslag på tilskud.

klagede den 18. april 2013 til Patientombuddet over Region s afslag på at give hende tilskud til tandrensning.

 

Begrundelse

var den 4. marts 2013 til behandling hos en tandlæge i Polen. Hun fik en tandrensning, fik taget røntgenbilleder og fik lavet en flerfladet plastfyldning og en rodbehandling. Hun betalte i alt 1.090 zloty for behandlingen, svarende til 1.963,09 kr. (kurs 1,8010 pr. 4. marts 2013).

Hun ansøgte samme dag Region om tilskud til behandlingen.

Region ydede ved afgørelse af 11. april 2013 et tilskud på 279,20 kr., svarende til gældende takster pr. 1. oktober 2012 for dansk ydelse 1506 (flerfladet plastfyldning) og dansk ydelse 1606 (apikal amputation og rodfyldning).

Region gav ved samme afgørelse afslag på tilskud til røntgenbilleder, da der ikke gives tilskud til røntgenbilleder i Danmark. Endvidere gav regionen afslag på tilskud til tandrensning med den begrundelse, at der i Danmark kun gives tilskud til almindelig tandrensning, som er udført i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse (ydelse 1140) eller udvidet diagnostisk grundydelse (ydelse 2910) med et interval på 12 måneder eller mere.

klagede den 18. april 2013 til Patientombuddet over Region s afgørelse, for så vidt angår afslaget på tandrensning. Hun oplyste i klagen, at hun ikke bruger tandlæge i Danmark, da hun har haft Danmarks værste tandlæge, som har ødelagt hendes tænder. Hun anførte endvidere, at den polske tandlæge, som hun konsulterede, er godkendt af de danske myndigheder, da tandlægen også laver tænder for udsendte soldater.

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen), at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 4, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Tilskud til s behandling i Polen

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1140 af 29. september 2010 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren som ændret ved bekendtgørelse nr. 1215 af 12. december 2012, at der fra den 1. januar 2013 kun ydes tilskud til almindelig tandrensning, når denne udføres i forbindelse med en regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller udvidet diagnostisk grundydelse med et interval på 12 måneder eller mere, eller som led i en sygdomsbehandling ved kontrol af individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontalbehandling.

Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen i vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarberegning i tandlægeoverenskomsten indgået den 9. juni 1999 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, at kontrol efter parodontalbehandling omfatter kontrol og eventuel reinstruktion m.v. efter tidligere foretaget afsluttet forebyggelse eller behandling. Ved ydelsen kontrol efter parodontalbehandling foretages der blandt andet påvisning og fjernelse af eventuelle belægninger.

Det er på baggrund af de tandlægeregninger, som sendte til Region , Patientombuddets opfattelse, at ved konsultationen den 4. marts 2013 hverken fik foretaget en regelmæssig diagnostisk undersøgelse, en udvidet diagnostisk grundydelse eller sygdomsbehandling ved kontrol af individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontalbehandling.

Det følger heraf, at ikke er berettiget til tilskud til tandrensning.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet Region s afgørelse af 11. april 2013.