Der kunne ikke gives tilskud til opbygning af en tand, da der ikke gives tilskud hertil i Danmark

Patientombuddet tiltræder Region s afgørelse af 10. oktober 2012 om afslag på refusion af s udgifter til behandling i Sverige. er ikke berettiget til tilskud til tandlægebehandling foretaget i Sverige den 10. juli og den 6. september 2012.

Sagsnummer:

14POB025

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder Region <****>s afgørelse af 10. oktober 2012 om afslag på refusion af <****>s udgifter til behandling i Sverige. <****> er ikke berettiget til tilskud til tandlægebehandling foretaget i Sverige den 10. juli og den 6. september 2012.

Klagen

modtog den 10. juli og den 6. september 2012 behandling af en tandlæge i Sverige. Hun anmodede den 27. september 2012 Region om tilskud til behandlingen. Regionen afslog ved brev af 10. oktober 2012 at yde tilskud til behandlingen.  

klagede ved brev af 3. november 2012 til Patientombuddet over regionens afgørelse.

Begrundelse

Hændelsesforløb

Den 10. juli og den 6. september 2012 modtog behandling hos en tandlæge i Sverige. fik ifølge tandlægens regning foretaget en ekskavering den 10. juli 2012 og en cementering af en krone den 6. september 2012. betalte i alt 5.500 SEK for behandlingen, svarende til 4.811,95 kr. (kurs 0,8749 pr. 6. september 2012).

Den 10. oktober 2012 afslog Region at yde tilskud til behandlingerne, da der ifølge overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen ikke ydes tilskud til kroner, broer og implantater. Endvidere oplyste regionen, at der i overenskomsten er begrænsninger for, hvilke ydelser, der kan kombineres, og hvor ofte enkelte ydelser er tilskudsberettiget.

Den 3. november 2012 klagede til Patientombuddet.

 

Reglerne om tilskud til behandling

Patientombuddet kan oplyse, at regler om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 med hjemmel i sundhedslovens § 168.

Det fremgår af § 1, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land (ydelsesbekendtgørelsen), at der ydes tilskud til tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 4, at tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

Heraf følger, at der ikke kan ydes tilskud til en vare eller tjenesteydelse, som er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, hvis der ikke kunne ydes tilskud, hvis varen var købt eller tjenesteydelsen var leveret her i landet.

Det er derfor afgørende, om der er tale om en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 13, stk. 2, at tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, ydes efter samme procentsats, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt her i landet, og at tilskuddet ikke kan overstige det faktiske tilskudsbeløb til en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret her i landet. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, kan endvidere aldrig udgøre mere end regningens beløb, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 14,atdet påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf. En ansøgning om tandplejetilskud skal efter bekendtgørelsens § 15 være bilagt specificeret og kvitteret regningsmateriale samt en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf.

Tilskud til s behandling i Sverige

Det fremgår af regningen for tandlægebehandling i Sverige, som vedlagde i forbindelse med sin ansøgning om tilskud, at hun den 10. juli 2012 fik foretaget en ”excavering, inlägg Calasept, DuoTemp” til 500 SEK. Det fremgår videre, at hun den 6. september 2013 fik foretaget en ”cementering av laboratorieframställd krona” til 5000 SEK.

Ifølge tandlægeoverenskomsten ydes der efter ydelserne 155X tilskud til ekskavering, som er en udboring af et hul af en eller flere omgange.

Imidlertid følger det videre af vejledning om ydelsesbeskrivelser og honorarberegning i overenskomst om tandlægehjælp indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, at kroner samt opbygning af tænder som forberedelse til fremstilling af kroner, uanset om opbygningerne er fremstillet i støbt metal eller andet materiale og har karakter af fyldning, ikke er omfattet af overenskomsten, hvorfor ingen del af honoraret for sådanne behandlinger er til regionens udgift. Behandlingerne og honoraret herfor, må inden behandlingens påbegyndelse aftales med patienten, jf. overenskomstens § 5.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at der udelukkende ydes tilskud til ekskavering efter ydelserne 155X, hvis ekskaveringen foretages i forbindelse med udbedring af et hul i tanden, og hvor hullet fyldes med et fyldningsmateriale.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at fik foretaget en ekskavering med henblik på forberedelse til en krone, og at der ifølge tandlægeoverenskomsten ikke ydes tilskud hertil.

Samlet finder Patientombuddet, at ikke ville have været berettiget til at få tilskud til behandlingen, hvis den var blevet foretaget i Danmark. Heraf følger, at der heller ikke kan ydes tilskud til behandlingen, når den foretages i et andet EU/EØS-land.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til tilskud i forbindelse med sin behandling hos tandlægen i Sverige den 10. juli og den 6. september 2012.