Patientens fordring var forældet, selv om hun måtte have fået forkert vejledning om ansøgning

Patientombuddet tiltræder Region s afgørelse af 18. december 2013 om forældelse af s fordringer for perioden fra den 17. oktober 2008 til 29. september 2010. s krav på befordringsgodtgørelse for perioden fra den 17. oktober 2008 til den 29. september 2010 er forældet.

Sagsnummer:

14POB037

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder Region <****>s afgørelse af 18. december 2013 om forældelse af <****>s fordringer for perioden fra den 17. oktober 2008 til 29. september 2010. <****>s krav på befordringsgodtgørelse for perioden fra den 17. oktober 2008 til den 29. september 2010 er forældet.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 18. december 2013 delvist afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 5. januar 2013 over afgørelsen.

 

Begrundelse

var i perioden fra 2008 til 2013 i et behandlingsforløb på . Hun ansøgte ved ansøgning modtaget i Region den 4. december 2013 om befordringsgodtgørelse til behandlingen i perioden.

Region traf afgørelse den 18. december 2013. Det fremgår af afgørelsen, at s krav på befordringsgodtgørelse for perioden fra den 17. oktober 2008 til den 29. september 2010 var forældet, hvorfor der ikke kunne udbetales befordringsgodtgørelse for denne periode.

har i sit brev af 5. januar 2013 anført, at hun ikke på noget tidspunkt blev informeret om, at der var en forældelsesfrist på 3 år, og at hun således ikke var bekendt med, at hun sideløbende med sin behandling skulle indsende ansøgningerne om befordringsgodtgørelse. Hun har endvidere anført, at hun af personalet blev opfordret til først at indsende sin ansøgning efter den sidste behandlingsdag, så hun fik et stort beløb udbetalt frem for flere mindre beløb.

Patientombuddet kan oplyse, at en fordring defineres som kreditors ret til at kræve en ydelse af debitor, typisk en ydelse i penge – her befordringsgodtgørelse, der kan opnås ved ansøgning herom, hvis kravet ikke er forældet, og grundlaget for tilskud i øvrigt er opfyldt.

Patientombuddet kan oplyse, at reglerne om forældelse af fordringer findes i forældelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), og at en fordring efter denne lov almindeligvis forældes efter tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Forældelsesfristen løber som udgangspunkt fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1.

Det er Patientombuddets opfattelse, at forældelsesfristen løber fra den dato, hvor blev befordret i forbindelse med behandling, idet det er på dette tidspunkt, et eventuelt krav opstår.

Efter forældelsesloven gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, jf. § 3, stk. 3, nr. 3. Den treårige forældelsesfrist kan suspenderes, såfremt patienten var ubekendt med sit krav.

Det fremgår dog af forarbejderne til forældelsesloven, at suspension af forældelsesfristen efter retspraksis ikke kan ske på grund af ukendskab til loven, herunder de retsregler der begrunder kravet.

Patientombuddet kan oplyse, at det følger af højesteretsdommen U1997.1633H, at en retsvildfarelse ikke kan danne grundlag for suspension af forældelsesfristen for det oprindelige krav (i denne sammenhæng retten til befordringsgodtgørelse), selvom en forvaltningsmyndighed måtte have haft en forkert administrativ praksis. Det er Patientombuddets opfattelse, at fejlagtig eller mangelfuld information fra en forvaltningsmyndighed kan sidestilles med en forkert administrativ praksis.

Det er på baggrund heraf Patientombuddets opfattelse, at forældelsesfristen for et krav på befordringsgodtgørelse ikke kan suspenderes som følge af eventuel fejlagtig eller mangelfuld information om forældelse af forvaltningen eller af sundhedspersonale.

Patientombuddet finder herefter, at s fordringer vedrørende befordringsgodtgørelse i perioden fra den 17. oktober 2008 til den 29. september 2010 er forældede, idet der gik mere end 3 år fra tidspunktet for fordringernes stiftelse, til indsendte ansøgningen til Region .

Patientombuddet finder herefter, at forældelsesfristen ikke har været suspenderet, og henset til, at s ansøgning blev modtaget af Region 4. december 2013, finder Patientombuddet, at Region var berettiget til at afslå befordringsgodtgørelse vedrørende perioden fra den 17. oktober 2008 til den 29. september 2010.

Afsluttende bemærkninger

Det skal afslutningsvis oplyses, at Patientombuddet ikke har kompetence til at tage stilling til, om er berettiget til erstatning fra Region , herunder om et erstatningskrav vil være forældet.

Et sådant spørgsmål skal – hvis parterne ikke kan blive enige - behandles ved domstolene.

Det skal endvidere bemærkes, at Patientombuddet ikke har taget stilling til, om Region eller det behandlende personale har givet fejlagtig eller mangelfuld vejledning.