Der var ikke tale om frit sygehusvalg, når patienten var omvisiteret via webhotel

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 24. oktober 2013 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

14POB044

Offentliggørelsesdato:

21. maj 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 24. oktober 2013 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1. Region <****> beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til <****>.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 24. oktober 2013 afslag på befordringsgodtgørelse. Patientombuddet modtog den 25. november 2013 s klage over afgørelsen.

 

Begrundelse

Indledende oplysninger

Patientombuddet har bemærket, at sammen med klagen har indsendt et ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse for en behandling foretaget den 26. oktober 2013 på Sygehus 1. Han har i klagen desuden henvist til, at Region i en skrivelse har oplyst, at en patient er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis det er nødvendigt at henvise patienten til et andet hospital for at kunne udrede vedkommende indenfor en måned.

Patientombuddet har bemærket, at behandlingen den 26. oktober 2013 tidsmæssigt ligger efter Region s afgørelse af 24. oktober 2013.

Videre fremgår det ikke af sagens materiale, om faktisk har ansøgt regionen om befordringsgodtgørelse for denne behandling.

Patientombuddet tager i nærværende afgørelse derfor ikke stilling til, hvorvidt er berettiget til befordringsgodtgørelse for behandlingen den 26. oktober 2013 på Sygehus 1.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

var i perioden fra den 11. april til den 5. september 2013 til behandling på Sygehus 1. Han ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 24. oktober 2013. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, hvortil han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse, da afstanden dertil ikke overstiger 50 km.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

har i klagen blandt andet anført, at han blev henvist til Sygehus 1, da Sygehus 2 ikke foretager den type operation, som han har fået foretaget, og som han har været til kontrol for både før og efter operationen.

Patientombuddet har bemærket, at det af ansøgningerne om befordringsgodtgørelse fremgår, at er henvist af egen læge, og at han er omvisiteret på grund af frit sygehusvalg/webhotel.

Patientombuddet kontaktede den 12. marts 2014 telefonisk ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus 1, hvor det blev oplyst, at blev behandlet på hovedfunktionsniveau. Videre blev det oplyst, at henvisningen fra egen læge oprindeligt var sendt til Sygehus 2 den 5. februar 2013, men at henvisningen den 6. februar 2013 blev lagt på webhotel. Da Sygehus 1 har en bagstopperfunktion, tog de henvisningen og tilbød behandling. Det blev i forlængelse heraf oplyst, at bagstopperfunktionen betyder, at ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus 1, skal tage alle henvisninger, som har ligget 6 dage på webhotel, og som ikke er blevet taget af andre hospitaler. Patientombuddet har hertil modtaget et skærmprint, hvor ovenstående fremgår.

Det er Patientombuddets opfattelse, at patienten, hvis denne er henvist til det behandlingssted, som efter regionsrådets visitationspraksis er det nærmeste, og på dette behandlingssted bliver viderehenvist til et andet sygehus på sygehusets eget initiativ, har ret til befordringsgodtgørelse til det sygehus, der viderehenvises til, i det omfang betingelserne for befordringsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt. Sygehusets omvisitering må i denne situation anses for at være en del af regionens visitationskriterier, jf. ovennævnte bekendtgørelses § 12.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at ikke benyttede sig af det frie sygehusvalg, hvorfor han retligt bør stilles, som om han var henvist til Sygehus 1 som nærmeste relevante behandlingssted.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus 1 til 74,6 km.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 2 til Sygehus 1, da afstanden dértil overstiger 50 km.

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truf­fet af Region den 24. oktober 2013 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse til .