Betydelige tandproblemer var ikke en følge af kemoterapibehandling

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 30. juli 2013 om tilskud til tandpleje til . havde ikke ret til tilskud til tandpleje.

Sagsnummer:

14POB047

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2014

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 30. juli 2013 om tilskud til tandpleje til <****>. <****> havde ikke ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Regionstandplejen ved Region meddelte ved brev af 30. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje. klagede den 27. august 2013 over Region s afgørelse.

 

Begrundelse

fik i juli 2012 konstateret brystkræft, og hun modtog herefter strålebehandling og kemoterapi.

Den 13. juni 2013 sendte en ansøgning om tilskud til tandpleje til Region .

Region gav den 30. juli 2013 afslag på tilskud til tandpleje med den begrundelse, at årsagen til hendes behandlingsbehov ikke var omfattet af lovens bestemmelser.

Region har i afgørelsen anført, at der i 2005 var blevet noteret en utilstrækkelig mundhygiejne, parodontoseproblemer samt otte kariesangreb. I de efterfølgende fire år er der ikke noteret nogen tandlægebesøg. Ved konsultation hos en ny tandlæge blev der konstateret ni kariesangreb, hvoraf to tænder måtte rodbehandles. Fire af de konstaterede kariesangreb blev ikke lavet på grund af afbud. Kort tid efter at kemobehandlingen blev påbegyndt i oktober 2012, opsøgte en ny tandlæge, der konstaterede utilstrækkelig mundhygiejne med mange belægninger og kariesangreb i adskillige tænder. Det blev besluttet at udskyde enhver tandlægebehandling frem til juni 2013, hvorfor kariesangrebene på dette tidspunkt var mere fremskredne.

Region anerkender i afgørelsen, at har et stort behandlingsbehov, men regionen anfører, at dette er begrundet i blandt andet utilstrækkelig mundhygiejne og udskudt behandling. Regionen har dertil anført, at der intet er nævnt om mundtørhed før den 2. juli 2013, samt at visse typer af smertestillende og antidepressiv medicin har mundtørhed som kendt bivirkning.

Patientombuddet har på baggrund af oplysningerne i sagen lagt til grund, at ikke modtog strålebehandling i hoved- eller halsregionen.

Det fremgår af sundhedslovens § 166, stk. 1, at regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Det fremgår desuden af sundhedslovens § 166, stk. 4, at ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen. Ministeren har fastsat regler herom i bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 24, stk. 1, at der ydes et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. Den særlige støtte ydes kun, så længe der som følge af kemoterapien fortsat er behov for en særlig indsats. Det vil sige, at det er en betingelse for at yde tilskud til tandpleje, at patienten har betydelige dokumenterede tandproblemer, og at tandproblemerne er en følge af kemoterapien.

har i sin klage anført, at hun i de fire år, hvor der ikke blev noteret nogle tandlægebesøg, var ansat i forsvaret, og at hun i den forbindelse benyttede sig af tandlægerne på de kaserner, hun har været tilknyttet. Hun var i forsvaret fra 1995 til 2007, men på orlov i 2005, hvor hun benyttede en privat tandlæge.

I forbindelse med kemobehandlingen blev opmærksom på muligheden for at få tilskud til tandpleje som følge af tandproblemer på grund af kemoterapi. På trods af tandlægeskræk besluttede hun sig for at gå til en tandlæge, som fortalte hende, at hun havde mange store huller, og at det til dels skyldtes dårlig tand- og mundhygiejne. Tandlægen tilføjede, at det er sjældent, at karies videreudvikler sig så hurtigt, som det havde gjort i hendes tilfælde, og at dette kunne være forårsaget af kemoterapien.

har i sin klage videre anført, at årsagen til, at behandlingerne blev udskudt til juni 2013 var, at en læge på afdeling frarådede al tandbehandling på grund af dårligt immunforsvar, idet hun var meget påvirket af kemoterapien.

har endvidere anført, at hun forud for kemobehandlingen ikke har oplevet mundtørhed ved tidligere brug af smertestillede og psykofarmaka, hvorimod hun oplevede dette efter de første to behandlinger med kemoterapi. Hun har dertil anført, at hun allerede klagede over mundtørhed i september 2012, da hun var på afdeling . Desuden er hun flere gange blevet behandlet for svamp.

Dertil har anført, at hun havde en ikke-hormonfølsom brystkræftknude, og at hun derfor modtager efterbehandling med Herceptin. Dette præparat giver hende fortsat meget tørre slimhinder, og selvom hun har forbedret sin mundhygiejne med brug af el-tandbørste, tandpasta med ekstra flour samt gel, mærker hun stadig belægninger på tænderne og meget tørre gummer.

Patientombuddet har indhentet journalmateriale fra tandlægerne . Det fremgår af disse, at i perioden fra den 1. oktober 2002 til den 28. januar 2004 blev set fire gange. Der foreligger ikke yderligere journaloptegnelser efter behandlingen i januar 2004.

Det er på baggrund af sagsmaterialet herunder røntgenoptagelserne af den 13. juni 2013 Patientombuddets vurdering, at havde dybe (profunde) kariesangreb i flere tænder. Tandsættet var dertil præget af store fyldninger og rodbehandlede tænder. Der var derfor tale om betydelige tandproblemer på tidspunktet for regionens afgørelse.

Patientombuddet har bemærket, at det fremgår af tandlægejournalen fra 2005, at der blev konstateret flere kariesangreb, hvoraf blandt andet angrebet i tanden -7 blev journaliseret som dybt. Der blev samtidig konstateret utilstrækkelig mundhygiejne. Der er ikke konstateret tandlægebesøg i perioden juni 2006 til juni 2010, hvor der igen blev diagnosticeret flere dybe kariesangreb. Nogle af dem var så dybe, at der måtte udføres rodbehandling af tænderne. Dertil blev der også set øgning (progression) af s parodontitissygdom. Endvidere blev der, lige som i 2005, konstateret utilstrækkelig mundhygiejne.

I perioden mellem den 25. oktober 2010 og den 22. oktober 2012 var der ingen tandlægebesøg. Ved den sidste behandlingsdato i tandlægejournalen blev der igen konstateret flere kariesangreb, hvoraf flere var dybe. Dette kan ligeledes observeres på de medsendte røntgenoptagelser. Der blev samtidig konstateret utilstrækkelig mundhygiejne med især store mængder plak mellem tænderne, hvor også de store kariesangreb kunne ses.

På baggrund af de ovennævnte fund i form af en tidligere påvist stor kariesaktivitet og utilstrækkelig mundhygiejne samt tillige uregelmæssige tandlægebesøg, er det Patientombuddets opfattelse, at de diagnosticerede tandproblemer på tidspunktet for regionens afgørelse var forventelige og ikke kan sættes i forbindelse med kemoterapien.

Det er på baggrund af en vurdering af røntgenoptagelserne Patientombuddets vurdering, at den yderligere progression, der skete fra oktober 2012 til juni 2013, kunne forventes, henset til at der var tale om store kariesangreb.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at s tandproblemer var betydelige på tidspunktet for Region s afgørelse den 30. juli 2013. Det er imidlertid endvidere Patientombuddets opfattelse, at s tandproblemer ikke var en følge af kemoterapien.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke var berettiget til tilskud til tandpleje.