Det var ikke frit sygehusvalg, når henvisende læge ikke kunne vide, at behandling blev tilbudt i bopælsregionen

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 18. december 2013 og genbehandlet den 23. januar 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. har ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

14POB050

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 18. december 2013 og genbehandlet den 23. januar 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1. <****> har ret til befordringsgodtgørelse.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 18. december 2013 og 23. januar 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 7. februar 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

, som var bosat i Region , var den 27. juli 2011 henvist til behandling af kronisk træthedssyndrom på Klinik A, Sygehus 2. Det fremgår af journalen, at der på dette tidspunkt ikke eksisterede behandling for kronisk træthedssyndrom i landet, og at blev foreslået at følge med på internettet og henvende sig på ny, hvis behandling blev etableret.

konstaterede ved søgning på internettet, at Klinik B, Sygehus 1, kunne tilbyde behandling for kronisk træthedssyndrom, hvorfor hun gennem egen læge blev henvist dertil. Hun modtog i perioden fra den 4. november 2013 til den 13. januar 2014 en række ikke-forskningsmæssige behandlinger på Klinik B, Sygehus 1.

Patientombuddet har alene modtaget ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse vedrørende datoerne den 12. september og den 25. oktober 2013, hvorfor der alene tages stilling til befordringsgodtgørelse for disse datoer, da der ikke ses at være ansøgt om befordringsgodtgørelse for behandling udover dette.

Region traf afgørelse den 18. december 2013 og den 23. januar 2014. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet hun efter Region sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Klinik A, Sygehus 2, hvortil hun ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Det fremgår af e-mail af  20. december 2013 fra Enhed for Sygehusvalg, Region , til Psykiatriens Centrale Visitation i Region , at Enhed for Sygehusvalg havde fået henvendelse fra patienter, der var bosat i Region , der havde benyttet frit sygehusvalg og af egen læge var henvist til Klinik B, Sygehus 1, og af egen læge informeret om, at den udredning/behandling de var henvist til ikke kunne tilbydes i Region . Enhed for Sygehusvalg anmodede om, at Psykiatriens Centrale Visitation kunne drøfte dette med praksiskonsulenten, således at der kunne rettes op på denne misforståelse.

Det fremgår af e-mail af 22. januar 2014 fra Psykiatriens Centrale Visitation til Enhed for Sygehusvalg, at Psykiatriens Centrale Visitation havde orienteret praksiskonsulenten om, at der på Klinik A, Sygehus 2, kunne tilbydes behandling, som også tilbydes på Klinik B, Sygehus 1. Det fremgår endvidere, at Region s Psykiatri ville tage initiativ til at udarbejde en patientforløbsbeskrivelse til ”sundhed.dk” om tilbuddet og henvisning dertil.

Af Region s forløbsbeskrivelse for somatoform lidelse på ”sundhed.dk” fremgår ikke, om behandling kan tilbydes på et sygehus i regionen. Denne forløbsbeskrivelse er oprettet den 6. februar 2012, og indeholdt i april 2014 ikke oplysninger om, hvor i regionen patienter med kronisk træthedssyndrom kunne behandles.

Det fremgår af Klinik As hjemmeside, at klinikkens længerevarende tilbud er rettet mod især to tilstande: kompleks/funktionel smerte og sygdomsangst. Det fremgår endvidere, at der

senere

vil komme behandlingstilbud rettet mod kronisk træthed. Hjemmesiden er senest opdateret den 20. marts 2014.

Det er på baggrund af e-mail korrespondancen mellem Enhed for Sygehusvalg og Psykiatriens Centrale Visitation og oplysningerne på ”sundhed.dk” og Klinik As hjemmeside Patientombuddets opfattelse, at s egen læge ikke kunne have kendskab til at kunne tilbydes  behandling i Region , da regionen ifølge det oplyste ikke havde iværksat sådanne tiltag, at de praktiserende læger kunne have kendskab til at behandling for kronisk træthedssyndrom kunne tilbydes i Region .

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at ikke benyttede sig af det frie sygehusvalg.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling den 12. september og den 25. oktober 2013 på Klinik B, Sygehus 1.

Region beregner og udbetaler befordringsgodtgørelse.