Patienten blev ikke udredt inden for en måned og der blev ikke udfærdiget en plan for udredningen

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og 2, ved ikke at have udredt indenfor en måned og ikke have udfærdiget en plan for s udredning, da hun ikke kunne udredes inden for en måned.

Sagsnummer:

14POB062

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2014

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og 2, ved ikke at have udredt <****> indenfor en måned og ikke have udfærdiget en plan for <****>s udredning, da hun ikke kunne udredes inden for en måned.

Klagen

har i sin klage anført, at hun efter at have været til lægesamtale og undersøgelse af sit knæ på Sygehus den 11. oktober 2013 ikke blev kontaktet af afdelingen. har videre anført, at hun ikke blev udredt efter en måned, og at hun heller ikke fik en plan for sit udredningsforløb.

 

Begrundelse

blev i september 2013 henvist til Sygehus af sin læge på grund af belastningssmerter og nedsat bevægelighed i sit højre knæ. Hun var den 11. oktober 2013 til lægesamtale og undersøgelse på afdeling A, Sygehus . Det blev her aftalt, at hun skulle have svar pr. brev, når resultatet af den foretagne MR-skanning forelå. Den 14. november 2013 var der svar på den udførte MR-skanning. Der blev herefter sendt et brev til endokrinologisk afdeling. Der blev ikke sendt et brev til .

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, som trådte i kraft den 1. september 2013, og § 12, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 12, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 12, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 18, stk. 1.

har anført, at hun ikke efter sin konsultation på Sygehus den 11. oktober 2013, blev kontaktet af Sygehus , og at hun således ikke fik lagt en udredningsplan.

Det fremgår af sagsmaterialet, at blev henvist til Sygehus i september måned 2013.

Det fremgår af journalen, at var til undersøgelse på afdeling A, Sygehus den 11. oktober 2013. Det fremgår videre, at der den 14. november 2013 forelå resultat af den udførte MR-skanning.

Det fremgår ikke af sagsmaterialet, at det ikke var fagligt muligt at udrede indenfor 1 måned.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved ikke indenfor 1 måned at have udredt .

Patientombuddet finder endvidere, at , eftersom der gik mere end 1 måned fra hun blev henvist i september 2013, til der forelå et svar på MR-skanningen den 14. november 2013, burde have fået udfærdiget en plan for sin udredning.

Patientombuddet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at ikke blev kontaktet af Sygehus efter sin undersøgelse, og at der ikke blev lagt en udredningsplan for hende. 

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og 2.