Kritisabelt at lade patient forlade sygehuset uden at informere tilstrækkeligt om hendes helbredstilstand samt kritik for journalføring

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 20. og 21. juli 2013. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus for journalføringen af den behandling, som modtog den 21. juli 2013. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Lægevagten, Region , for den behandling, som modtog den 20. og 21. juli 2013.

Sagsnummer:

14POB065

Offentliggørelsesdato:

18. juli 2014

Juridisk tema:

Journalføring

Type:

Journalføring

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog den 20. og 21. juli 2013. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for journalføringen af den behandling, som <****> modtog den 21. juli 2013. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Lægevagten, Region <****>, for den behandling, som <****> modtog den 20. og 21. juli 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.         At ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten, Region , den 20. og 21. juli 2013.

Det er hertil anført, at hun blev undersøgt hos lægevagten, men at der ikke blev foranlediget en scanning, selvom der var tegn på hjerneblødning/blodprop.

2.         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus den 20. og 21. juli 2013.

Det er hertil anført, at hun blev henvist til modtagelsen af lægevagten, men at der alene blev foretaget en blodprøve, og at der burde have været udført en scanning.

3.         At der ikke blev foretaget en korrekt journalføring af behandlingen af på Sygehus den 20. og 21. juli 2013.

Det er hertil anført, at da hun henvendte sig hos sin egen læge den 25. juli 2013, kontaktede denne hospitalet, men der var ikke nogen journaloplysninger.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 20. juli 2013 kl. 22.20 ringede til Lægevagten, Region , idet hun havde svært ved at støtte på benet. Hun blev henvist til undersøgelse hos Lægevagten.

Ved undersøgelsen den 20. juli 2013 kl. 23.41 fandt man, at der var påvirkning af venstre ben og arm, og det blev noteret, at dette var startet om eftermiddagen. Der var mistanke om en blodprop, hvorfor hun blev henvist til indlæggelse.

Den 21. juli 2013 kl. 18.38 kontaktede på ny Lægevagten, idet der alene var blevet foretaget blodprøver ved indlæggelsen på sygehuset. Der var fortsat koordinationsforstyrrelser af venstre hånd, hvorfor der blev oprettet en besøgsaftale.

Ved undersøgelsen den 21. juli 2013 kl. 18.45 blev det noteret, at bevægede sig frit, og at der var normal og ensartet kraft og reflekser på både arme og ben, og at der var naturlig mimik. Videre blev det noteret, at der var uøm læg, naturlige puls- og karforhold. Videre var der negativ Romberg og negativ Laseque.

Patientombuddet kan oplyse, at Romberg test udføres ved, at patienten står med samlede ben og lukkede øjne. Såfremt patienten kan gøre dette uden besvær, er Romberg test negativ. Såfremt patienten ikke kan gøre dette, kan der være tegn på neurologisk påvirkning. Laseque test udføres ved at se, om patienten kan løfte benet strakt, og såfremt dette ikke kan gøres, kan der være tegn på påvirkning af nerverødderne i ryggen.

Det blev noteret, at der ikke var tegn på blodprop eller blødning, og der blev givet almindelige råd.

Patientombuddet kan oplyse, at såfremt der ikke er lammelser eller talebesvær, er der ikke mistanke om blodprop/blødning i hjernen, hvorfor der ikke skal henvises til en scanning af hjernen.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog hos Lægevagten, Region , den 20. og 21. juli 2013, var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at man på relevant vis henviste til hospitalet den 20. juli 2013. Patientombuddet har videre lagt vægt på, at der ikke var lammelser eller talebesvær den 21. juli 2013, hvorfor det var fagligt forsvarligt ikke at foranstalte videre undersøgelse.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog hos Lægevagten, Region den 20. og 21. juli 2013, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Den 20. juli 2013 kl. 23.45 blev indlagt på Sygehus via modtagelsen.

Af journal fra den 21. juli 2013 fremgår det, at hun blev henvist fra Lægevagten med mistanke om en blodprop i venstre ben. Hun oplyste, at hun til eftermiddag havde siddet på en træstol, og da hun forsøgte at rejse sig op, kunne hun mærke, at venstre ben havde færre kræfter end vanligt. Hun blev endvidere svimmel, men dette svandt efter nogle timer. Der var ingen hovedpine, synsforstyrrelser, hukommelsesbesvær eller gener fra venstre arm.

Ved undersøgelsen den 21. juli 2013 blev det noteret, at hun havde pæne farver og var varm og tør. Højre ben var upåfaldende. Venstre ben var uden sår, rødme eller rifter, og der var ingen dyb lægømhed. Undersøgelse af kranienerver viste normale forhold, ligesom der var normal følesans og kraft ved begge arme og ben samt normale og ensartede reflekser.

kunne gå nogenlunde på tæer, men hun havde besvær ved at gå på hæle. Romberg-undersøgelse var normal. Hun gik mod venstre side ved forsøg på linjegang.

Ifølge udtalelse fra Sygehus blev triageret grønt, hvilket er laveste prioritet, hvor patienten bør tilses indenfor 3 timer. blev tilset efter 5 timer på modtageafdelingen.

Patientombuddet kan oplyse, at når patienter har nyopståede neurologiske symptomer, bør der foretages en lægeundersøgelse straks ved ankomsten.

Patientombuddet kan videre oplyse, at når patienter har neurologiske symptomer i form af venstre deviation ved linjegang samt besvær ved at gå på hæle, bør der udredes yderligere med scanning af hjernen, idet dette kan være symptom på blodprop/blødning i hjernen. Det er vigtigt at stille diagnosen for at iværksætte relevant forebyggende behandling mod nye blodpropper.

Blodprøver inklusion D-dimer var normal, hvorfor der ikke var mistanke om blodprop.

Patientombuddet kan oplyse, at en forhøjet D-dimer er tegn på en blodprop i benet eller i lungen. Prøven kan ikke anvendes til at afgøre, om der er en blodprop i hjernen.

Der blev tilbudt en vurdering ved en neurolog, men ville hjem. Hun blev derfor informeret om, at såfremt der tilkom kraftnedsættelse eller forværring i symptomerne, skulle hun søge læge igen, ligesom hun blev anbefalet at gå til egen læge den følgende uge med henblik på henvisning til neurologisk udredning. Det fremgår ikke af journalen, at blev orienteret om, at der var mistanke om en blodprop i hjernen.

Patientombuddet kan oplyse, at når patienter ønsker at forlade sygehuset, er det vigtigt, at patienten informeres om sin sygdom, samt hvilke konsekvenser manglende behandling eller undersøgelse kan have. 

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på Sygehus den 21. juli 2013, ikke var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at patienter med nyopståede neurologiske symptomer bør tilses straks efter ankomst, og at først blev tilset efter 5 timer. Patientombuddet har videre lægt vægt på, at havde neurologiske symptomer, der burde have ført til en scanning af hjernen, ligesom hun skulle have modtaget yderligere orientering om sin helbredstilstand, da hun ønskede at forlade sygehuset.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog på Sygehus den 21. juli 2013, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 3. klagepunkt

Det fremgår af klagen, at der ikke var nogen journaloplysninger fra indlæggelsen på Sygehus , da egen læge ringede til sygehuset den 25. juli 2013, ligesom der ikke var nogen journal, da blev udskrevet fra sin senere indlæggelse på neurologisk afdeling, den 29. juli 2013.

Det er ikke bestridt fra Sygehus , at notatet først blev skrevet senere.

Patientombuddet kan oplyse, at akutte journalnotater bør skrives indenfor få timer efter undersøgelsen. Det er vigtigt, at notatet skrives hurtigt, for at egen læge kan blive orienteret om forløbet, og det er derfor ikke fagligt forsvarligt, såfremt notatet først skrives flere dage senere.

Det er Patientombuddets vurdering, at den journalføring, der blev foretaget i forbindelse med s behandling på Sygehus , ikke var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at notatet først blev skrevet flere dage efter behandlingen på Sygehus .

Patientombuddet finder på den baggrund, at den journalføring, der blev foretaget i forbindelse med s behandling på Sygehus den 21. juli 2013, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.