Regionen skal som følge af en forvaltningsretlig grundsætning træffe afgørelse, når de modtager en ansøgning

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 9. januar 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med en forvaltningsretlig grundsætning i forbindelse med s ansøgning om befordringsgodtgørelse til og fra behandlingen den 4. februar 2014 på Sygehus 1.

Sagsnummer:

14POB076

Offentliggørelsesdato:

10. oktober 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 9. januar 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse. Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med en forvaltningsretlig grundsætning i forbindelse med <****>s ansøgning om befordringsgodtgørelse til og fra behandlingen den 4. februar 2014 på Sygehus 1.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 9. januar 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. Han klagede ved brev af 20. februar 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

Behandlingen den 3. januar 2014

var den 3. januar 2014 til behandling på afdeling , Sygehus 1. Han ansøgte den 6. januar 2014 Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 9. januar 2014. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, hvortil han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse, idet han ikke opfyldte en af betingelserne i § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Patientombuddet skal bemærke, at Region i sin afgørelse af 9. januar 2014 ikke har henvist korrekt til retsreglerne, idet regionen retteligt burde have henvist til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, som var gældende på tidspunktet for s behandling den 3. januar 2014.

Patientombuddet kan oplyse, at en begrundelse for en skriftlig afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Dette følger af forvaltningslovens § 24.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

har i sin klage anført, at han tidligere er blevet opereret på Sygehus 2, men efterfølgende blev henvist til Sygehus 1, hvor han blev opereret flere gange. Det har imidlertid ikke udviklet sig som ønsket, og blev derfor af egen læge henvist til den læge, som havde opereret ham sidst, hvilket var på Sygehus 1. Han har derfor ikke selv valgt Sygehus 1.

Hertil anfører i sin klage, at der er fejl i afkrydsningen af ansøgningsskemaet fra sygehusets side, og at han ikke har været opmærksom på dette i forbindelse med, at han underskrev det. Han er dertil af den opfattelse, at han ikke skal straffes for denne fejl. Endeligt anfører , at det er det eneste ansøgningsskema, som er udfyldt forkert.

Patientombuddet har bemærket, at sammen med sin klage har fremsendt et ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse vedrørende behandling den 4. februar 2014.

Region har til sagen fremsendt et ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse vedrørende s behandling den 3. januar 2014, hvilket er den behandling, Patientombuddet har lagt til grund, Region s afgørelse af 9. januar 2014 vedrører.

For så vidt angår ansøgningsskemaet vedrørende behandlingen den 3. januar 2014 har Patientombuddet bemærket, at var til ambulant behandling på afdeling , Sygehus 1, og at det er afkrydset, at han blev behandlet på hovedfunktionsniveau, at ikke var henvist efter reglerne om frit valg, dog havde man noteret, at som følge af frit valg kunne være blevet behandlet på Sygehus 2.

For så vidt angår ansøgningsskemaet vedrørende behandlingen den 4. februar 2014 har Patientombuddet bemærket, at det er afkrydset, at blev behandlet på hovedfunktionsniveau, at var henvist efter reglerne om frit valg, og at behandlingen kunne være foretaget på Sygehus 2.

På det foreliggende grundlag er det Patientombuddets vurdering, at der for så vidt angår behandlingen den 3. januar 2014 i ansøgningsskemaet må være foretaget en afkrydsningsfejl, ved at det er noteret, at i forbindelse med denne behandling ikke benyttede det frie sygehusvalg.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at benyttede sig af det frie sygehusvalg til at blive behandlet på afdeling , Sygehus 1, både for så vidt angår behandlingen den 3. januar og den 4. februar 2014.

Patientombuddet har endvidere lagt vægt på, at det af Sundhedsstyrelsens Specialevejledning vedrørende ortopædkirurgi af 31. oktober 2013, som var gældende på tidspunktet for s behandling den 3. januar 2014, fremgår, at Sygehus 2 på visse områder af det ortopædkirurgiske speciale kunne behandle patienter på regionsfunktionsniveau. Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at Sygehus 2 således vil kunne varetage alle dele af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau.

Som ovenfor anført kan Patientombuddet ikke lægge vægt på, at ikke af egen læge blev informeret om, at han ved at blive behandlet på Sygehus 1 benyttede sig af frit sygehusvalg.

Videre kan Patientombuddet ikke lægge vægt på, at tidligere har fået befordringsgodtgørelse, idet det altid beror på en konkret vurdering af hver enkelt behandling, om en person opfylder betingelserne for at få befordringsgodtgørelse.

Patientombuddet har lagt vægt på, at , såfremt han havde søgt behandling på Sygehus 2, ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling den 3. januar 2014 på Sygehus 1.

Behandlingen den 4. februar 2014

Som ovenfor anført har sammen med sin klage indsendt et ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse, som vedrører behandling den 4. februar 2014.

Patientombuddet er blevet opmærksom på, at denne behandling i tid ligger efter Region s afgørelse af 9. januar 2014, hvorfor den ikke kan være omfattet af denne afgørelse.

Patientombuddet kontaktede i den forbindelse den 13. marts 2014 Region med henblik på at få udleveret regionens afgørelse, som vedrørte behandlingen den 4. februar 2014.

Patientombuddet blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at der ikke var truffet en afgørelse vedrørende denne behandling, da ligesom i Region s afgørelse af 9. januar 2014 ikke opfyldte betingelserne.

Patientombuddet blev samtidig oplyst om, at regionen på ingen måde havde underrettet om, at han ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse, for så vidt angik behandlingen den 4. februar 2014.

Som ovenfor anført bør der altid foretages en konkret vurdering af, om en person for den enkelte behandling opfylder betingelserne for at få befordringsgodtgørelse.

Forvaltningsloven er gældende for alle dele af den offentlige forvaltning og finder anvendelse for behandling af sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

Det følger af §§ 1-2 i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.

Det er Patientombuddets vurdering, at Region , når de modtager en ansøgning om befordringsgodtgørelse, er en offentlig forvaltningsmyndighed, som skal træffe en afgørelse, hvorfor forvaltningslovens regler er gældende.

Patientombuddet kan oplyse, at forvaltningsloven blandt andet indeholder en række formkrav til en afgørelse. Det følger af forvaltningslovens § 22, stk. 1, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Videre følger det af forvaltningslovens § 23, stk. 1, at den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at det ikke direkte fremgår af forvaltningslovens bestemmelser, at en forvaltningsmyndighed skal orientere borgeren/ansøgeren om forvaltningsmyndighedens afgørelse.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at det følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at en kompetent myndighed har pligt til at træffe en formel afgørelse i en sag, når myndigheden modtager en ansøgning fra en borger. Myndigheden må derfor give ansøgeren meddelelse om, hvorvidt ansøgningen er afslået, imødekommet eller imødekommet på nærmere bestemte vilkår.

Det er derfor Patientombuddets opfattelse, at det følger af forvaltningsretlige grundsætninger, at en offentlig forvaltningsmyndighed, når denne har modtaget en ansøgning, skal meddele ansøgeren, hvilken afgørelse myndigheden har truffet.

Det er Patientombuddets vurdering, at Region havde behandlet s ansøgning om befordringsgodtgørelse vedrørende behandlingen den 4. februar 2014 og truffet en afgørelse herom, idet Region til Patientombuddet har oplyst, at for denne behandling ikke opfyldte betingelserne, ligesom han heller ikke gjorde det for behandlingen den 3. januar 2014, hvor Region traf afgørelse den 9. januar 2014.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at ikke er blevet bekendt med Region s afgørelse vedrørende behandlingen den 4. februar 2014, idet Region til Patientombuddet har oplyst, at der ikke blev truffet en skriftlig afgørelse, da den vil få samme indhold som afgørelsen af 9. januar 2014, hvorfor behandlingen den 4. februar 2014 også var omfattet af afgørelse af 9. januar 2014. Region havde heller ikke meddelt ham afgørelsen mundtligt.

Det er Patientombuddets vurdering, at havde ret til at få en afgørelse.

På den baggrund er det Patientombuddets vurdering, at Region har handlet i strid med en forvaltningsretlig grundsætning ved ikke enten skriftligt eller mundtligt at meddele afslag på befordringsgodtgørelse for behandlingen den 4. februar 2014 på Sygehus 1.

Patientombuddet skal herefter anmode Region om at meddele en afgørelse på baggrund af hans ansøgning om befordringsgodtgørelse til og fra behandlingen den 4. februar 2014.

Behandlingen den 18. marts 2014

Region har endvidere fremsendt et ansøgningsskema om befordringsgodtgørelse vedrørende en behandling fik foretaget den 18. marts 2014.

Patientombuddet kan ikke af sagens øvrige oplysninger se, at Region har truffet en afgørelse om, hvorvidt er berettiget til befordringsgodtgørelse til denne behandling.

Det fremgår af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 6, stk. 1, nr. 14, at Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel her.

Da det ikke kan lægges til grund, at Region har truffet afgørelse om, hvorvidt er berettiget til befordringsgodtgørelse, for så vidt angår behandlingen den 18. marts 2014, har Patientombuddet i nærværende sag ikke taget stilling hertil.

Patientombuddet skal dog anmode Region om at behandle s ansøgning om befordringsgodtgørelse til og fra behandlingen den 18. marts 2014.