Retten til befordringsgodtgørelse fulgte med til det valgte sygehus, da der var tale om udredning

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 13. november 2013, med de ændringer der følger af regionens afgørelser af den 18. og den 27. november og den 4. december 2013 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1 .

Sagsnummer:

14POB077

Offentliggørelsesdato:

22. oktober 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 13. november 2013, med de ændringer der følger af regionens afgørelser af den 18. og den 27. november og den 4. december 2013 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1 <****>.

Klagen

Region meddelte ved afgørelser af den 13. november og den 18. november 2013 delvist afslag på befordringsgodtgørelse, idet regionen afviste at yde befordringsgodtgørelse til Sygehus 1 , men ydede godtgørelse svarende til nærmeste visitationssygehus, Sygehus 2. klagede ved e-brev af den 24. november 2013 over afgørelserne til Patientombuddet. Ved afgørelse af den 27. november 2013 ydede Region yderligere befordringsgodtgørelse for behandling modtaget den 17. til den 18. november 2013 på Sygehus 1 svarende til kilometergodtgørelse for afstanden mellem bopælen og Sygehus 2, hvor behandlingen kunne have fundet sted efter regionens visitationskriterier. Region lagde til grund for alle tre afgørelser, at Sygehus 2 var det relevante behandlingssted for . Den 4. december 2013 udbetalte Region yderligere befordringsgodtgørelse til , idet regionen var blevet opmærksom på, at han var henvist til udredning på Sygehus 2, og at han som følge af, at dette hospital ikke kunne tilbyde udredning inden for 1 måned, var blevet viderehenvist til Sygehus 1 .

Henset til, at alle fire afgørelser vedrører samme forhold, har Patientombuddet også indtaget de sager til behandling, som i tid ligger efter indgivelse af s klage. 

 

Begrundelse

blev i oktober 2013 henvist til udredning på Sygehus 2, men da dette sygehus ikke kunne udrede ham inden for 1 måned, blev viderevisiteret til Sygehus 1 .

var den 1. november 2013 til udredning på Sygehus 1 . Det fremgår af køresedlen, at ikke var i stand til at tage offentlig transport til udredningen, og at han havde behov for en ledsager.

ansøgte den 4. november 2013 Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 13. november 2013 og meddelte delvist afslag på befordringsgodtgørelse, idet regionen afviste at yde befordringsgodtgørelse til Sygehus 1 , men ydede godtgørelse svarende til udgiften for offentlig transport t/r for en pensionist til nærmeste visitationssygehus, Sygehus 2, med 96 kr.

har oplyst, at han herefter kontaktede Region telefonisk og fortalte, at han ikke var i stand til at tage offentlig transport.

Ved afgørelse af den 18. november 2013 ændrede Region afgørelsen af den 13. november 2013 og fandt, at var berettiget til yderligere 197,94 kr. i form af kilometergodtgørelse svarende til afstanden mellem hans bopæl og Sygehus 2 (69 km), idet regionen var blevet opmærksom på, at han den 1. november 2013 ikke kunne anvende offentlig transport.

var fra den 17. til den 18. november 2013 indlagt til behandling på Sygehus 1 , hvor han blev rygopereret. Det fremgår af køresedlen, at ikke var i stand til at tage offentlig transport til og fra behandlingen, og at han havde behov for en ledsager.

ansøgte den 22. november 2013 Region om yderligere befordringsgodtgørelse.

klagede ved e-brev af den 24. november 2013 over afgørelserne af den 13. og den 18. november 2013 til Patientombuddet.

Ved afgørelse af den 27. november 2013 ydede Region yderligere befordringsgodtgørelse for behandling modtaget den 17. til den 18. november 2013 på Sygehus 1 med 293,94 kr. svarende en kilometergodtgørelse for afstanden mellem bopælen og Sygehus 2, hvor behandlingen kunne have fundet sted efter regionens visitationskriterier. Region lagde ved afgørelsen vægt på, at den behandlende afdeling havde oplyst, at ikke kunne anvende offentlig transport i forbindelse med sin indlæggelse, og at han havde behov for en ledsager. 

Den 4. december 2013 traf Region yderligere en afgørelse, idet regionen var blevet opmærksom på, at var henvist til udredning på Sygehus 2, og at han som følge af, at dette hospital ikke kunne tilbyde udredning inden for 1 måned, var blevet viderehenvist til Sygehus 1 . Region fandt herefter, at var berettiget til yderligere 166,57 kr. svarende til forskellen i kilometer ved kørsel i privatbil mellem bopælen og henholdsvis Sygehus 1 og Sygehus 2 på udredningsdagen den 1. november 2013. For så vidt angik befordring i forbindelse med indlæggelsen på Sygehus 1 den 17. og 18. november 2013, fastholdt Region , at ikke var berettiget til yderligere beordringsgodtgørelse, idet han havde benyttet det frie sygehusvalg til at lade sig operere på Sygehus 1 . Samlet udbetalte Region i alt ved de fire afgørelser 754,45 kr. til .     

 

har i sit e-brev af den 24. november 2013 anført, at der hverken i forbindelse med udredningen den 1. november 2013 eller i forbindelse med hans indlæggelse den 17. og 18. november 2013 benyttede sig af det frie sygehusvalg, og at det fremgår af regionens egen vejledning, at man kan få befordringsgodtgørelse til det hospital, som kan udrede én indenfor 1 måned. har videre anført, at Sygehus 2 ikke kunne udrede og behandle inden for tidsfristen, hvorfor patientkontoret oplyste ham om, at han kunne komme på Sygehus 1 . har videre anført, at han spurgte, om han ikke kunne komme på et hospital tættere på hans bopæl – eksempelvis Sygehus 3 – men at han fik at vide, at Region ikke havde en aftale med Sygehus 3. har ydermere anført, at han selv undersøgte sagen og ved henvendelse til Sygehus 3 fik oplyst, at dette sygehus havde en aftale med Region , og at de udførte rygkirurgi. har hertil oplyst, at henvisningsproceduren var iværksat, og at han af frygt for længere ventetid ikke turde oplyse dette til patientkontoret. har derudover oplyst, at han i første omgang kun fik udbetalt 96 kr. i befordringsgodtgørelse svarende til en pensionistbillet t/r fra bopælen til Sygehus 2, men at han fik udbetalt kilometergodtgørelse, da han ringede og påpegede, at han ikke kunne tage offentlig transport. Denne kilometergodtgørelse svarede dog kun til, at der skulle være 69 km mellem bopælen og Sygehus 2, men at ved opslag på Kraks afstandsberegner har konstateret, at der er 73,8 km. 

Patientombuddet kan oplyse, at en person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, nu bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit eller udvidet sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis – i dette tilfælde Sygehus 2. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal dog være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme dagældende bekendtgørelse, som henviser til sundhedslovens § 86, § 87 og § 82a.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus.

Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus eller i tilfælde hvor den henvisende læger mener, at behandlingen på det valgte sygehus var bedre end behandlingen på det sygehus, som patienten sædvanligvis ville være visiteret til. Der kan i den forbindelse heller ikke lægges vægt på, om en behandling kunne gives på en anden måde eller som en fortsættelse af et tidligere behandlingsforløb, når det sygehus, som patienten ifølge regionens visitationspraksis skulle behandles på, kunne give behandling.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver dog ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Med virkning for henvisninger, som er modtaget den 1. september 2013 eller senere, gælder tillige en ret til udredning inden for 1 måned.

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, og § 12, jf. § 44, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 1439 af 23. december 2012 om ret til sygehusbehandling m.v., nu § 14 i bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013.

Det er Patientombuddets opfattelse, at det forhold, at et sygehus ikke kan udrede en patient inden for en måned, jf. sundhedslovens § 82 b, medfører, at patienten har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til det sygehus, som kan udrede patienten hurtigst, når patienten indkaldes til dette sygehus.

Patientombuddet har lagt vægt på, at § 13 i ovennævnte dagældende bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven ikke henviser til sundhedslovens § 82 b.

Den begrænsning, som gælder i retten til befordringsgodtgørelse, når en patient benytter sig af det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, gælder altså ikke, når patienten benytter sin ret til hurtig udredning. Når udredningen er foretaget, kan der efter omstændighederne blive tale om frit sygehusvalg, hvis patienten bliver behandlet på det samme sygehus, som patienten er udredt på.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den ovennævnte dagældende bekendtgørelses § 26.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af pkt. A3 i cirkulære nr. 67 af 9. april 1996 om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9060 af 20. december 2012 om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser er godtgørelsen i 2013 pr. km. 2,13 kr.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient ikke kan opnå befordringsgodtgørelse til en længere hurtigere rute efter eget ønske.

Det fremgår af Kraks afstandsberegner for korteste rute, at der er 108,1 km mellem s bopæl og Sygehus 1 , og 69 km mellem bopælen og Sygehus 2.

Udredning den 1. november 2013

Det er Patientombuddets opfattelse, at ikke benyttede sig af det frie sygehusvalg til udredning på Sygehus 1 den 1. november 2013.

Patientombuddet har lagt vægt på, at har oplyst, at han i oktober 2013 blev henvist til udredning på Sygehus 2, og at Region ikke har bestridt dette.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at der med virkning fra den 1. september 2013 blev indført ret til udredning inden for 1 måned, og at har oplyst, at Sygehus 2 ikke kunne udrede ham inden for 1 måned, hvorfor sygehuset derefter viderehenviste ham til det sygehus, som efter sygehusets opfattelse kunne udrede ham hurtigst – Sygehus 1 .

Patientombuddet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af køresedlen fra den 1. november 2013, at er pensionist, og at han var til udredning på Sygehus 1 denne dato, og at afdelingen vurderede, at han ikke kunne anvende offentlig transport og videre havde behov for en ledsager.

Patientombuddet har på baggrund af de foreliggende oplysninger lagt til grund, at blev befordret til udredning den 1. november 2013 ved kørsel af ledsager i privatbil.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at var berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til kilometergodtgørelse for afstanden mellem hans bopæl og Sygehus 1 i forbindelse med udredningen den 1. november 2013, jf. ovennævnte dagældende bekendtgørelses § 11, nr. 1, jf. § 13 modsætningsvist.

108,1 km x 2 x 2,13 = 460,51 kr.

Behandling fra den 17. til den 18. november 2013

Det er Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg til at modtage behandling på Sygehus 1 fra den 17. til den 18. november 2013.

Patientombuddet har lagt vægt på, at Sygehus 2 kunne udføre den operation, som var relevant for , og at der ikke kan lægges vægt på, om der var kortere ventetid på Sygehus 1 , eller at den henvisende læge ikke havde oplyst om, at han efter udredningsperioden alene ville være berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til nærmeste visitationssygehus.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at er pensionist, og at der ifølge Kraks afstandsberegner for korteste rute er 69 km mellem hans bopæl og Sygehus 2, hvor operationen kunne have fundet sted efter regionens visitationskriterier.

Patientombuddet har på baggrund af de foreliggende oplysninger lagt til grund, at blev befordret til og fra indlæggelsen den 17. til den 18. november 2013 ved kørsel af ledsager i privatbil.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at , såfremt han den 17. til den 18. november 2013 havde søgt behandling på Sygehus 2, opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 1, jf. § 13 i ovennævnte dagældende bekendtgørelse, svarende til kilometergodtgørelse for afstanden mellem hans bopæl og Sygehus 2.

69 km x 2 x 2,13 = 293,94 kr.

Patientombuddet finder herefter, at var berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til

Udredningen den 1. november 2013                                                                  460,51 kr.

Behandlingen fra den 17. til den 18. november 2013                       

293,94 kr.

                                                                                                        754,45 kr.

fik udbetalt følgende ved Region s afgørelser

Afgørelse af den 13. november 2013                                                             96 kr.

Afgørelse af den 18. november 2013                                                       197,94 kr.

Afgørelse af den 27. november 2013                                                       293,94 kr.

Afgørelse af den 4. december 2013                                                        

166,57 kr.

                                                                                                              754,45 kr.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til yderligere befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1 den 1. november og den 17. til den 18. november 2013, og på denne baggrund kan Patientombuddet med ændret begrundelse tiltræde Region s afgørelse af den 13. november 2013 med de ændringer, som følger af regionens afgørelser af den 18. november, den 27. november og den 4. december 2013.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 23. januar 2013 og 2. januar 2014, samt fra Region Hovedstaden af 20. januar 2014, er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.