Ikke ret til befordringsgodtgørelse, da patienten havde benyttet det frie sygehusvalg

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 19. maj 2014 om befordringsgodtgørelse til til afdeling , Sygehus 1 , . har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

14POB082

Offentliggørelsesdato:

3. november 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 19. maj 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til afdeling <****>, Sygehus 1 <****>, <****>. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 19. maj 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 21. maj 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

  var i perioderne fra den 22. til den 23. januar 2014 og fra den 8. til den 9. maj samme år til behandling på afdeling , Sygehus 1 , . Hun ansøgte den 9. maj Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 19. maj 2014. Det fremgår af afgørelsen, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet hun efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2 , , hvortil hun ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus. Dette gælder også, selv om der er kortere ventetid på det valgte sygehus.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om patienten ikke vidste det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse patienten om, at patienten muligvis ikke har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette, giver ikke patienten ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Patientombuddet har lagt til grund, at var henvist til Sygehus 1 , .

har i sit brev af 21. maj 2014 anført, at Sygehus 1 , , var bekendt med hendes sygdomsforløb.

Det er uanset dette Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg.

Patientombuddet har lagt vægt på, at , såfremt hun havde søgt behandling på Sygehus 2 , , ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1 , .