Ret til befordringsgodtgørelse til et informationsmøde, der måtte anses for at være en del af behandlingen

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 20. februar 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1. Region skal udbetale 292,11 kr. i befordringsgodtgørelse til .

Sagsnummer:

14POB086

Offentliggørelsesdato:

26. november 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Region <****> den 20. februar 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1. Region <****> skal udbetale 292,11 kr. i befordringsgodtgørelse til <****>.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 20. februar 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 24. februar 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

er bosiddende i og lider af epilepsi. Han var tilknyttet afdeling på Sygehus 2 og var den 30. januar 2014 til et informationsmøde på Sygehus 1 i som et led i en undersøgelse af mulighederne for epilepsikirurgi. Han ansøgte efterfølgende Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 20. februar 2014. Det fremgår af afgørelsen, at ikke kunne få befordringsgodtgørelse, idet et informationsmøde ikke betragtes som sygehusbehandling. Region har i en udtalelse til sagen den 2. juli 2014 supplerende oplyst, at på tidspunktet for informationsmødet ikke var henvist til sygehusbehandling på Sygehus 1, hvorfor informationsmødet ikke betragtes som en del af sygehusbehandling.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i dagældende bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Sygehus 1 har den 28. august 2014 oplyst, at Sygehus 1 og afdeling på Sygehus 2 siden 2003 har haft et formaliseret samarbejde omkring udredning af patienter med henblik på epilepsikirurgi. Samarbejdet er tilrettelagt således, at Sygehus 1 og Sygehus 2 foretager den kliniske udredning af patienterne efter en fælles, national protokol samt afholder fælles konferencer og fælles informationsmøder for patienterne og deres pårørende. Disse fælles informationsmøder foregår mindst tre gange om året på Sygehus 1, og møderne er en del af udredningsforløbet i henhold til den vedtagne epilepsikirurgi-protokol. På oplægssiden deltager neurokirurger fra Sygehus 2 samt neurologer og sygeplejersker fra begge hospitaler, og der kræves ikke henvisning til Sygehus 1 for dette, da patienterne indkaldes på baggrund af den formaliserede samarbejdsaftale.

Det fremgår af indkaldelsen til informationsmødet, at blev inviteret til at deltage som led i undersøgelsesprogrammet forud for epilepsikirurgi. På dagsordenen var oplysninger om operationen, spørgsmål til neurokirurgen fra Sygehus 2 samt oplysninger om almindelige problemer i tiden efter operationen. Formålet var blandt andet at give patienterne mulighed for at få uddybende svar på spørgsmål i forbindelse med udrednings- og operationsprogrammet.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at var henvist til behandling for epilepsi på Sygehus 2.

Det er herefter Patientombuddets vurdering, at informationsmødet var en del af det behandlingsforløb for epilepsi, var i på Sygehus 2.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at en patient efter en konkret vurdering kan være berettiget til befordringsgodtgørelse til et informationsmøde, såfremt mødet må anses for at være en del af et behandlingsforløb, og såfremt vedkommende opfylder betingelserne herfor, jf. § 11.

Patientombuddet har lagt vægt på, at en del af den information, som blev givet under informationsmødet den 30. januar 2014 var information, som skal gives i medfør af sundhedslovens § 16, altså information om indgrebet og mulige komplikationer. Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at informationen var en del af s behandlingsforløb.

Det kan oplyses, at det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient ikke kan opnå befordringsgodtgørelse til en længere rute efter eget ønske.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus 1 til 69,8 km. En beregning af returrejsen fra Sygehus 1 til s bopæl er dog på 69,3 km.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 2.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient kun kan få befordringsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Dette gælder også, selv om patienten har benyttet et dyrere befordringsmiddel. Befordringsmidler kan eksempelvis være tog, bus, færge, privatbil og taxa.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 26.

Det fremgår af s ansøgningsskema, at han og hans ledsager kørte i bil til informationsmødet. Det fremgår også, at ledsagelse var nødvendig.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at en ledsager til en patient, der opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 11, også har ret til befordringsgodtgørelse i henhold til samme bekendtgørelses § 23.

Patientombuddet har lagt til grund, at bil var billigste forsvarlige befordringsmiddel for og hans ledsager.

Det følger af lang administrativ praksis, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Efter cirkulære nr. 9878 af 20. december 2013 om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser er godtgørelsen i 2014 pr. km. 2,10 kr.

Patientombuddet finder herefter, at er berettiget til befordringsgodtgørelse som følger:

(69,8 km + 69,3 km) x 2,10 kr.      =

292,11 kr.

På denne baggrund ændrer Patientombuddet den afgørelse, der er truf­fet af Region den 20. februar 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Region skal udbetale 292,11 kr. til .

ooo00ooo

Kommentarer fra Region af 24. oktober 2014,  er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.