Ikke ret til befordringsgodtgørelse, da afstanden mellem bopæl og sygehus ikke oversteg 50 km

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 5. marts 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus . har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

14POB84

Offentliggørelsesdato:

23. oktober 2014

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 5. marts 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus <****>. <****> har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Klagen

Region meddelte ved afgørelse af 5. marts 2014 afslag på befordringsgodtgørelse. Hun klagede ved brev den 14. marts 2014 over afgørelsen.

 

Begrundelse

var til behandling 31 gange på Sygehus i perioden fra den 12. februar 2013 til den 12. februar 2014. Hun ansøgte derefter Region om befordringsgodtgørelse.

Region traf afgørelse den 5. marts 2014. Det fremgår af afgørelsen, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus er 49,3 km, hvorfor ikke har ret til befordringsgodtgørelse.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 og nugældende bekendtgørelse nr. 1662 af 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Det er fast praksis i Patientombuddet ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

har i sin klage anført, at den korteste rute på Krak medfører kørsel på en vej, der er i så dårlig stand, at der er fare for, at bilen går i stykker, og at ruten i øvrigt vil være uhensigtsmæssig i forhold til tidsforbrug og forbrug af brændstof.

Region har til sagen oplyst, at vejen er farbar og til at køre på.

Patientombuddet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte regionens oplysninger.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient ikke kan opnå befordringsgodtgørelse til en længere rute efter eget ønske.

Patientombuddet har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus til 49,5 km.

Det er på denne baggrund Patientombuddets opfattelse, at ikke opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 11, nr. 2.

Det bemærkes, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus i perioden fra den 12. februar 2013 til den 12. februar 2014.