Usikret gæld skulle medregnes ved opgørelsen af begravelseshjælp, da der var foretaget boudlæg

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 12. marts 2014 om begravelseshjælp til efter . har ret til yderligere 8.850 kr. i begravelseshjælp.

Sagsnummer:

15POB03

Offentliggørelsesdato:

10. marts 2015

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune <****> den 12. marts 2014 om begravelseshjælp til <****> efter <****>. <****> har ret til yderligere 8.850 kr. i begravelseshjælp.

Klagen

klagede den 15. februar 2013 over Kommune s afgørelse af 28. januar 2013 om begravelseshjælp efter , hvor kommunen havde udbetalt 1.050 kr. i begravelseshjælp.

Patientombuddet hjemviste ved afgørelse af 8. november 2013 Kommune s afgørelse med henvisning til, at kommunen ikke havde redegjort tilstrækkeligt for, hvorledes begravelseshjælpen var beregnet.

Kommune traf fornyet afgørelse den 12. marts 2014, hvor kommunen fastholdt, at alene havde ret til 1.050 kr. efter . klagede ved brev af 3. april 2014 over kommunens afgørelse.

 

 

Begrundelse

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2012-niveau, jf. cirkulære nr. 9544 af 4. november 2011 om regulering for 2012 af begravelseshjælp efter sundhedsloven. døde den 6. november 2012.

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 12. marts 2014, at ikke havde ret til yderligere begravelseshjælp, idet s formue på tidspunktet for hans død var på 61.302 kr. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at restgælden på 132.541,65 kr. vedrørende s bil ville blive afskrevet af kommunen, hvorfor denne gæld ikke er taget med ved beregningen af begravelseshjælp.

har i sit brev af 3. april 2014 anført, at Kommune ikke kan undlade at medregne afdødes gæld ved opgørelsen af boet. Han har endvidere anført, at det ikke har indflydelse på formuen på dødstidspunktet, at kommunen efterfølgende vælger at afskrive gælden.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Endvidere fremgår det af § 3 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 9.900 kr., jf. § 4.

Det fremgår videre af ovennævnte bekendtgørelses § 4, stk. 2, at begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 16.600 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 26.500 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Det fremgår endelig af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Det fremgår af skifteretsattesten af 30. november 2012, at boet efter er udlagt til . Det fremgår endvidere, at værdierne i boet, når den angivne begravelseshjælp på 1.050 kr. ikke er medregnet, udgør 61.302 kr.

Det fremgår af pkt. 4.1.1 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at endelig beregning af begravelseshjælp kan ske på baggrund af skifteretsattest om boudlæg, eventuelt suppleret med oplysninger om afdødes gæld og om efterlevende ægtefælles formue og gæld inklusiv særeje og oplysninger vedrørende engangsudbetalinger til ægtefællen.

Patientombuddet kan oplyse, at der ved anmodning om boudlæg alene skal opgøres de af afdødes passiver, som er sikret ved pant eller lignende. En eventuel usikret gæld skal ikke opgøres ved anmodningen om boudlæg, idet en sådan gæld ikke i forbindelse med boudlæg overtages af nogen. Den, der modtager et boudlæg, hæfter således ikke for afdødes gæld.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der ved beregningen af begravelseshjælp imidlertid også kan indgå anden gæld, dvs. også usikret gæld, som var forfalden på dødstidspunktet. Det er baggrunden for, at det som ovenfor anført fremgår af vejledningens punkt 4.1.1, at endelig beregning af begravelseshjælp kan ske på baggrund af skifteretsattest om boudlæg, eventuelt suppleret med (blandt andet) oplysninger om afdødes gæld.

Det fremgår af brev fra Kommune den 29. januar 2013, atrestgælden for s bil ud gjorde 132.541,65 kr.

Da denne gæld ikke var medregnet i skifteretsattesten, har Patientombuddet lagt til grund, at der er tale om usikret gæld, som endnu ikke var afskrevet på tidspunktet for dødsfaldet.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at s gæld til Kommune på 132.542,65 kr., skal medregnes ved opgørelsen af begravelseshjælpen, selvom denne af kommunen vil blive afskrevet.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at s formue på tidspunktet for hans død var på 61.302 kr. – 132.541,65 kr. = - 71.239,65 kr.

s formue på tidspunktet for hans død var derfor negativ.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at er berettiget til yderligere 8.850 kr. i begravelseshjælp efter , da han ifølge det oplyste allerede har fået udbetalt 1.050 kr.

Kommune skal udbetale den supplerende begravelseshjælp.